Join the ΕΜΠire
join the empire
Join the ΕΜΠire!
Κάνε κλικ στην εικόνα για Οδηγίες Εγγραφής.

Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

Ανακοινώσεις και συζητήσεις για τους τελειόφοιτους που ψάχνουν κατευθύνσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Forum Rules
Σας υπενθυμίζουμε να μην δημοσιεύετε μηνύματα σε greeklish ή συνεχή ΚΕΦΑΛΑΙΑ! Τέτοια μηνύματα θα διαγράφονται.

Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 3:09 am

Ν 4009/2011
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Spoiler: show
Άρθρο 1
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης
Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.

1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο.
2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».
3. Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν παράλληλα, με διακριτή φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή, που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του, νοούνται ως:
α) «Φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.. Προπτυχιακοί φοιτητές είναι οι φοιτητές που παρακολουθούν των πρώτο κύκλο σπουδών, μεταπτυχιακοί φοιτητές εκείνοι που παρακολουθούν το δεύτερο κύκλο σπουδών και υποψήφιοι διδάκτορες εκείνοι που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο σπουδών.
β) «Φοιτητές μερικής φοίτησης»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι επιλέγουν τη μερική φοίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 33.
γ) «Ενεργοί φοιτητές»: οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 33 και των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν. Ως ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, ενώ ως ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου σπουδών νοούνται οι φοιτητές που διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
δ) «Γενικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών του πρώτου έτους μιας σχολής, εφόσον ακολουθείται από ειδικά προγράμματα σπουδών.
ε) «Ειδικό πρόγραμμα σπουδών»: το πρόγραμμα σπουδών μετά το γενικό πρόγραμμα σπουδών μιας σχολής.
στ) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι..
ζ) «Πρύτανης»: ο πρύτανης Πανεπιστημίου και ο πρόεδρος Τ.Ε.Ι..
η) «Κοσμητεία»: η κοσμητεία σχολής Πανεπιστημίου και η διεύθυνση σχολής Τ.Ε.Ι..
θ) «Κοσμήτορας»: ο κοσμήτορας σχολής Πανεπιστημίου και ο διευθυντής σχολής Τ.Ε.Ι..
ι) «Καθηγητές»: οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθμίδας), οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
ια) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση οποιουδήποτε από τους τρεις κύκλους σπουδών.

Άρθρο 3
Ακαδημαϊκή ελευθερία

1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.
2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται το άρθρο 2 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και οι παράγραφοι 1 έως και 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69).

Άρθρο 4
Αποστολή των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:
α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,
β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλουν στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ) να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:
α) Τα Πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:
α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,
β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,
γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,
δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,
ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,
στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,
ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και
η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.
4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και οι επί μέρους στόχοι κάθε ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 5
Οργανισμός

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος,
β) η ίδρυση σχολής δια βίου μάθησης,
γ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων στα τμήματα και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος,
ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος,
στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος,
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύματος,
η) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,
ι) τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή,
ια) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος,
ιβ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυμάτων,
ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύματος,
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητές τους,
ιε) τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία,
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου,
ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλου σπουδών,
ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές,
κ) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος,
κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62,
κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού,
κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος,
κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος,
κζ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,
κη) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υπηρεσίας,
κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε τμήματα του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων,
λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου, όπου υπάρχουν,
λβ) οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα,
λγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία,
λδ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και
λε) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), μπορεί να εγκριθεί πρότυπος Οργανισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος περιέχει βασικές αρχές της οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και ρυθμίζει θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Οργανισμός εφαρμόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έγκριση του Οργανισμού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως, τα ακόλουθα:
α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος,
ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,
στ) η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων,
ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων,
η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων του ιδρύματος,
ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,
ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,
ιβ) ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος και
ιδ) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να εγκριθεί πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ι., ο οποίος ρυθμίζει θέματα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Ο πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα Α.Ε.Ι. έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 7
Σχολές

Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.
Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που υπηρετούν σε αυτό.
Τα εργαστήρια, οι κλινικές και τα μουσεία υπάγονται στις σχολές, όπως ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.
Η σχολή δια βίου μάθησης αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Η σχολή αυτή ιδρύεται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.
6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.
γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.
Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αυτές. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.
7. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή Σχολής ή Τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.
8. Τα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπεισέρχονται αυτοδικαίως από το χρόνο που ορίζεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων ιδρυμάτων. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το νέο Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Στα Α.Ε.Ι. που προκύπτουν από συγχώνευση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν δεν έχει εκλεγεί Συμβούλιο, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά στο ίδρυμα, είναι η Σύγκλητος.
9. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.
10. α. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και τη μεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι., Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αυτή διαδικασία της ως άνω παραγράφου μπορούν να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, καθώς και Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου σε Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Για τον ορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου δηλωτικό στοιχείο του παρεχόμενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κατεύθυνσης.
β. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και τις προβλεπόμενες στην παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄141) Κατευθύνσεις ή Ειδικεύσεις.
γ. Ειδικά, για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμα και στην περίπτωση που το Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάστηκε ή καταργήθηκε.
11. Ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με πρόγραμμα σπουδών, όπου η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραμμα σπουδών των παραπάνω τμημάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 8
Όργανα του Ιδρύματος

1. Τα όργανα του ιδρύματος είναι:
α) το Συμβούλιο,
β) ο Πρύτανης και
γ) η Σύγκλητος.
2. α) Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη. Σε ιδρύματα στα οποία ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας είναι μικρότερος των πενήντα, τα μέλη του Συμβουλίου είναι έντεκα. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου συνεχίζεται ως τη λήξη της, ανεξαρτήτως αν έχει μεταβληθεί ο αριθμός των καθηγητών πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος.
β) Τα εννέα ή επτά μέλη του δεκαπενταμελούς ή του ενδεκαμελούς Συμβουλίου, αντίστοιχα, είναι εσωτερικά μέλη του ιδρύματος και, ειδικότερα, οκτώ ή έξι μέλη, αντίστοιχα, είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές και ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος. Τα υπόλοιπα έξι ή τέσσερα μέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών ή του εκπροσώπου των φοιτητών του Συμβουλίου, η διαδικασία εκλογής αυτών επαναλαμβάνεται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών από την κάθε φορά τελευταία άγονη εκλογή και έως την εκλογή τους. Στην περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών του ή του εκπροσώπου των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την εκλογή αυτών, έως την ανάδειξή τους.
3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη, ή η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αναπληρωτές Προέδρου. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος είτε προκηρύσσει εκλογές, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη, είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση, εφόσον πρόκειται για τα εξωτερικά μέλη. Τα αποχωρούντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την αντικατάστασή τους.
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο και η όλη διαδικασία συγκρότησης αυτού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως και την 25η Οκτωβρίου 2012. Τα ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναδεδειγμένα Συμβούλια διατηρούνται έως τη λήξη της θητείας τους.
4. α) Υποψήφια εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου μπορούν να είναι όλοι οι πλήρους απασχόλησης οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι καθηγητές οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της τετραετούς θητείας.
β) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78. Τα εσωτερικά μέλη ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στην παρούσα περίπτωση.
β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Τα εσωτερικά μέλη συγκαλούνται προς τούτο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάδειξή τους, από το εσωτερικό μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή του, το οποίο και προεδρεύει της διαδικασίας. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εσωτερικών μελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών μπορεί να παυθεί εξωτερικό μέλος για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών του ιδρύματος εκλέγεται από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 49. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.
7. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν, με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των καθηγητών του ιδρύματος που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
8. α) Με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή τους για τρίτη συνεχόμενη θητεία στο Συμβούλιο του ίδιου ιδρύματος.
β) Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
9. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν την οικεία κατηγορία προσωπικού. Οι εκπρόσωποι αυτοί αναδεικνύονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε κατηγορία προσωπικού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.
10. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,
β) τη γενική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,
γ) την έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 5,
δ) την έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 6,
ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,
στ) τον καθορισμό των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση,
ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,
η) την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος,
θ) την έγκριση του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος,
ι) την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,
ια) την εποπτεία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58, την επιλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου του και την παύση τους από τα καθήκοντά τους,
ιβ) τη συγκρότηση επιτροπών για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και
ιγ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής.
11. Το Συμβούλιο συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση για τα πεπραγμένα του, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο.
12. Τα μέλη του Συμβουλίου και ο πρόεδρος λαμβάνουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση, για τη συμμετοχή τους σε αυτό, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
13. Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και θέματα που τίθενται από δύο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του και εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του.
13Α. α. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται με κλήρωση μεταξύ των καθηγητών Α΄ βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
14. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του προέδρου, του αναπληρωτή προέδρου και των μελών του Συμβουλίου.
15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.
16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
γ) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος. Μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την ακρόαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος να εκλέξουν, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον Πρύτανη του ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων, από το Συμβούλιο, υποψηφίων, για την ανάδειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περίπτωσης ε΄ της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών.
ε) Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.
17. Ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους ποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
18. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
β) Εκπροσωπεί το ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
γ) Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Συγκλήτου. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
δ) Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύματος.
ε) Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
στ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογισμό του ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
ζ) Καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
η) Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών.
θ) Εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ιδρύματος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.
ι) Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύματος.
ια) Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύματος.
ιβ) Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ιγ) Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
ιδ) Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος.
ιε) Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος.
ιστ) Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.
ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
19. Η Σύγκλητος αποτελείται από:
α) τον πρύτανη,
β) τους κοσμήτορες,
γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ.
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος, αντίστοιχα.
Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αναπληρωτές του πρύτανη και ο γραμματέας του ιδρύματος.
20. Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος.
β) Η χάραξη πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.
γ) Η έγκριση για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, αν η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων έχει ανατεθεί στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που προβλέπεται στο άρθρο 58. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου δε μετέχουν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών.
δ) Η έγκριση για την εκτέλεση έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
ε) Η έγκριση των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.
στ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
ζ) Η έγκριση των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης.
η) Η έγκριση του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος.
θ) Η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ι) Η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων.
ια) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του ιδρύματος για τον Οργανισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5.
ιβ) Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6.
ιγ) Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών.
ιδ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών.
ιε) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για τον προγραμματικό σχεδιασμό.
ιστ) Η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού.
ιζ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ιη) Η άσκηση όσων αρμοδιοτήτων δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.

Άρθρο 9
Όργανα της Σχολής

1. Όργανα της σχολής είναι:
α) ο κοσμήτορας,
β) η κοσμητεία και
γ) η γενική συνέλευση.
2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου κοσμήτορα. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη για τετραετή θητεία.
β) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα διενεργείται από τριμελή επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας του ιδρύματος, από τους οποίους δύο ανήκουν στην οικεία σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων, από το Συμβούλιο, υποψηφίων, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, με τους περιορισμούς της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.
3. Ο κοσμήτορας μπορεί να παυθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των μελών του, για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
4. Ο κοσμήτορας της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) συγκαλεί την κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της κοσμητείας, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της κοσμητείας,
δ) προΐσταται των υπηρεσιών της κοσμητείας,
ε) συγκροτεί, μετά από γνώμη της Κοσμητείας, τις επιτροπές αξιολόγησης των καθηγητών, κατ’ άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ’ άρθρο 19 του παρόντος νόμου, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας, και
στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
5. Ο κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη γενική συνέλευση της σχολής.
6. Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τμήματος, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή.
7. Η κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον κοσμήτορα της σχολής,
β) τους προέδρους των τμημάτων και
γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
8. Αν η σχολή είναι μονοτμηματική, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου τμήματος, από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος. Τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) Τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της σχολής και των προγραμμάτων σπουδών.
β) Τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρύτανη.
γ) Τον προγραμματισμό και την εισήγηση προς τον πρύτανη για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων.
δ) Την κατάρτιση και τη δημοσίευση των μητρώων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19.
στ) Την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, την προκήρυξη θέσεων εντεταλμένων διδασκαλίας και τη συγκρότηση των οικείων επιτροπών επιλογής, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
η) Την κατάταξη των φοιτητών στα ειδικά προγράμματα σπουδών, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του γενικού προγράμματος σπουδών, εφόσον προβλέπεται. Για την κατάταξη λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, και οι προτιμήσεις τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού.
θ) Την έγκριση αλλαγής προγράμματος σπουδών από φοιτητές της σχολής με μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ύστερα από αίτηση των φοιτητών. Για την αλλαγή αυτή λαμβάνονται υπόψη η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων, οι προτιμήσεις των φοιτητών και η διατήρηση του συνολικού αριθμού φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών.
ια) Την απονομή τίτλων Επίτιμου Διδάκτορα, Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ιβ) Τη λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
ιγ) Τη διατύπωση γνώμης για τον προγραμματικό σχεδιασμό του ιδρύματος, κατά το σκέλος που αφορά τη σχολή, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62.
ιδ) Τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών της κοσμητείας.
10. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.
11. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ορίζονται στον Οργανισμό και κάθε σχετικό θέμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 10
Όργανα του Τμήματος

1. Όργανα του Τμήματος είναι:
α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, γ) ο Διευθυντής του Τομέα και δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011 (Α΄195).
2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να επανεκλεγεί Πρόεδρος Τμήματος, για τρίτη συνεχή θητεία.
3. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της συνέλευσης,
β) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
γ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του τμήματος,
δ) διαβιβάζει στην κοσμητεία τις απόψεις της συνέλευσης και
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του τμήματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία.
4. Ο Πρόεδρος Τμήματος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή, που ορίζεται με απόφασή του.
5. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).
Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόμου.
6. Η συνέλευση του τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) την εκλογή του Προέδρου του Τμήματος,
β) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό,
γ) τον ορισμό των διδασκόντων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών,
δ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών,
ε) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών,
στ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών,
ζ) την εισήγηση προς την κοσμητεία για την προκήρυξη θέσεων καθηγητών και
η) την εισήγηση προς την κοσμητεία της σχολής για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου.
7. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12
Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης

1. Όργανα της σχολής δια βίου μάθησης είναι:
α) ο κοσμήτορας,
β) η κοσμητεία,
γ) ο διευθυντής προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης και
δ) η ομάδα διδασκόντων προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης, οι οποίες αποτελούνται από καθηγητές των σχολών προπτυχιακών σπουδών.
2. Ο κοσμήτορας της σχολής δια βίου μάθησης:
α) είναι καθηγητής πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος και
β) εκλέγεται και παύεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί εκλογής και παύσης των κοσμητόρων, για τετραετή θητεία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης από τον πρύτανη. Στην περίπτωση αυτή η αρμοδιότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 ασκείται από την κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης.
3. Ο κοσμήτορας της σχολής δια βίου μάθησης έχει τις αρμοδιότητες του κοσμήτορα σχολής προπτυχιακών σπουδών, πλην της αρμοδιότητας που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9, και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
4. Ο κοσμήτορας της σχολής δια βίου μάθησης αναπληρώνεται από τον διευθυντή προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης, του οποίου προηγείται χρονικά η εκλογή και είναι μέλος της κοσμητείας της σχολής δια βίου μάθησης.
5. Η κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης αποτελείται από:
α) τον κοσμήτορα της σχολής δια βίου μάθησης,
β) τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης και
γ) δύο φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, εκπροσώπους των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης.
6. Ο συνολικός αριθμός των μελών της κοσμητείας της σχολής δια βίου μάθησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς. Όταν τα προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης υπερβαίνουν τα δέκα, οι διευθυντές προγραμμάτων που μετέχουν στην κοσμητεία ορίζονται εκ περιτροπής από όλες τις σχολές προπτυχιακών σπουδών με διαδικασία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
7. Η κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) εισήγηση προς τον πρύτανη για τη διαμόρφωση της πολιτικής του ιδρύματος για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης και τη σύνταξη του τακτικού απολογισμού των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του ιδρύματος και των αποφάσεων του Συμβουλίου του,
β) γενική εποπτεία της λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης,
γ) διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση από τον πρύτανη των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, ύστερα από εισήγηση που διατυπώνεται από τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών ή από ειδικές επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτόν,
δ) ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε ομάδες διδασκόντων,
ε) συνεργασία με τις κοσμητείες των σχολών προπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος για την υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης,
στ) απονομή τίτλων σπουδών,
ζ) διατύπωση γνώμης προς τη Σύγκλητο για τον τετραετή ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό προγραμματισμό του ιδρύματος σχετικά με τις σπουδές δια βίου μάθησης,
η) οργάνωση των υπηρεσιών της κοσμητείας της σχολής δια βίου μάθησης,
θ) συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, που οργανώνει η σχολή,
ι) διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για τον ορισμό ή μη διδάκτρων, για τα προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, καθώς και για το ύψος και την κατανομή τους.
8. Ο διευθυντής προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης εκλέγεται από την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος με απλή πλειοψηφία του συνόλου των διδασκόντων για τετραετή θητεία. Τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των ανωτέρω προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος. Ο διευθυντής προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) συγκαλεί την ομάδα διδασκόντων του προγράμματος σπουδών και προεδρεύει των εργασιών της,
β) εισηγείται στην ομάδα διδασκόντων για τα θέματα των αρμοδιοτήτων της,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του Εσωτερικού Κανονισμού,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων,
ε) διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης τις απόψεις της ομάδας διδασκόντων και
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του προγράμματος και τη διαβιβάζει στην κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης.
9. Ο διευθυντής προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνεται από καθηγητή, κατά προτίμηση πρώτης βαθμίδας, που ορίζεται με απόφασή του.
10. Η ομάδα διδασκόντων προγράμματος σπουδών δια βίου μάθησης αποτελείται από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού:
α) την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό και
β) τη διατύπωση γνώμης προς την κοσμητεία της σχολής δια βίου μάθησης για τρόπους βελτίωσης του προγράμματος σπουδών.
11. Κάθε θέμα σχετικό με την ίδρυση, λειτουργία και οργάνωση μίας ή περισσότερων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σχολών δια βίου μάθησης, καθώς και για τα ακαδημαϊκά και λοιπά κριτήρια και τις διαδικασίες για την έγκριση προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
12. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο κανονισμός σπουδών δια βίου μάθησης, στον οποίο προβλέπονται, ιδίως, η δομή και οι κανόνες λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, τα κριτήρια γλωσσομάθειας, καθώς και οι διαδικασίες αναστολής φοίτησης, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες, οι μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών, οι εξεταστικές περίοδοι, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών.
13. Η σχολή δια βίου μάθησης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί όπως ορίζεται στον Οργανισμό και τον κανονισμό σπουδών δια βίου μάθησης, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος.

Άρθρο 13
Λοιπά όργανα και ειδικά θέματα συγκρότησης

1. Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού τους.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπεται ότι ορισμένα μέλη συλλογικών οργάνων εκλέγονται ή υποδεικνύονται από μέλη του προσωπικού των Α.Ε.Ι. πλην των καθηγητών, από φοιτητές ή από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί, η συγκρότηση των οργάνων αυτών είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 14
Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας

1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π..
2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.
Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:
α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και
δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π..
3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη.
4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π., αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγησή του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.
5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητές της.

Άρθρο 15
Δημοσιότητα - διαφάνεια

1. Τα Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση δημοσιότητας και διαφάνειας, παρέχοντας, στο διαδικτυακό τους τόπο, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση των σπουδών, τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών, το διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή και το σύνολο των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), οι σχολές υποχρεούνται να διαθέτουν στο διαδικτυακό τους τόπο πλήρη πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις που αφορούν τα μέλη τους, όπως ιδίως το καθεστώς απασχόλησής τους, τη χορήγηση αδειών σε αυτά και τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, το διοικητικό και άλλο προσωπικό με την ιδιότητά του, περιγραφή της θέσης του και τρόπους επικοινωνίας, καθώς και τη φωτογραφία του, εκτός αν το μέλος του προσωπικού δεν το επιθυμεί, την υλικοτεχνική υποδομή, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους σε ετήσια βάση, τα προγράμματα σπουδών, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών και το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο κατά ακαδημαϊκό έτος.
3. Κατά τη λήξη της θητείας τους ο πρύτανης και οι κοσμήτορες των σχολών υποβάλλουν πλήρη απολογισμό του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου που επιτελέσθηκε από αυτούς, ο οποίος δημοσιεύεται στον οικείο διαδικτυακό τόπο.
4. Ο διαδικτυακός τόπος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και μπορεί να τηρείται και στην αγγλική ή άλλη γλώσσα.
5. Αποφάσεις που δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν εκτελούνται αν δεν προηγηθεί η δημοσιοποίηση αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16
Καθηγητές

1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τους καθηγητές οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές πρώτης βαθμίδας (καθηγητές), αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές. Ως διδακτικό έργο νοείται αυτό που ορίζεται στο άρθρο 31, ενώ το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει ιδίως τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.
2. Οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση.
3. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής.
4. α) Η διδασκαλία μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., καθώς και η άσκηση των λοιπών διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του κλινικού έργου στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών ιατρικής, μπορεί να ανατίθενται, με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών ακαδημαϊκών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης, σε εντεταλμένους διδασκαλίας, οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο. Δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκαλίας στα Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό του οικείου ιδρύματος.
β) Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορεί να ανανεώνονται αλλά η συνολική θητεία των εντεταλμένων διδασκαλίας στο ίδιο ίδρυμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε ακαδημαϊκά έτη. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, τα όργανα, τη διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και πρόσληψης και τον τρόπο απασχόλησής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος. Στους εντεταλμένους διδασκαλίας καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. α) Είναι δυνατή η μετάκληση καθηγητών σε κενές θέσεις καθηγητή πρώτης βαθμίδας. Η μετάκληση πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από πρόταση του ¼ τουλάχιστον των καθηγητών της σχολής και εισήγηση του κοσμήτορα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάκληση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσμητείας της σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που μετακαλείται στη σχολή υποδοχής.
β) Δεν επιτρέπεται η μετάκληση καθηγητή από Α.Ε.Ι. της περιφέρειας σε Α.Ε.Ι. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αν ο μετακαλούμενος δεν έχει συμπληρώσει τρία έτη υπηρεσίας ως καθηγητής α΄ βαθμίδας στο Α.Ε.Ι. της περιφέρειας κατά το χρόνο της μετάκλησης.
γ) Αν η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο μετακληθείς επανέρχεται αυτοδίκαια στο Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει, εφόσον παραμένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ της μετάκλησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαμβάνει αυτοδικαίως ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται για το σκοπό αυτόν.
δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή. Για τη λήψη απόφασης περί μετακίνησης εφαρμόζεται αναλόγως στο Τμήμα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που μετακινείται. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης. Τα όσα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι.. Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.
6. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται, ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης, καθώς και οι όροι απασχόλησης και κάθε σχετικό θέμα. Το ύψος και οι προϋποθέσεις αμοιβής των επισκεπτών καθηγητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση καθηγητή της σχολής, μπορούν να καλούνται ως επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, για την προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η μορφή της συνεργασίας, καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Οι επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση.
8. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος μπορεί να προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής συνταξιούχων καθηγητών του αποκλειστικά σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος.
9. Οι καθηγητές που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίησή του. Η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 17
Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθμίδων

1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου.
2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος από υποψήφιο συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός του Ιδρύματος προβλέπει τους ειδικότερους τρόπους αναγνώρισης των υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου.
3. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης καθηγητή, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτικής ικανότητας, καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής, από τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Άρθρο 18
Εκλογή – Εξέλιξη

1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 17 και στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι., ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.
2. Η εκλογή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
3. Για την εξέλιξή τους, οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη θέσης στην επόμενη βαθμίδα ύστερα από παραμονή στη βαθμίδα που κατέχουν, οι μεν αναπληρωτές για τέσσερα έτη, οι δε επίκουροι καθηγητές για έξι έτη. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη της θέσης είναι υποχρεωτική. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες της σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη, σε συνδυασμό με το συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο του, όπως αυτό προβάλλεται στην αίτησή του. Αν οι επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτήν τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής ή του επιστημονικού ή ερευνητικού έργου του υποψηφίου κρίνεται από την επιτροπή επιλογής.
5. Ο υποψήφιος για εκλογή σε θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας πρέπει απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους σπουδών εκτός του ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει αποδεδειγμένα εργαστεί για τουλάχιστον τρία έτη σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή ή η απασχόληση με την ιδιότητα του εντεταλμένου διδασκαλίας στο ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα πριν την πάροδο τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.
6. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19
Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών

1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικές επταμελείς επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από αναπληρωτές καθηγητές ή ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη καθηγητή αντίστοιχα.
2. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το μητρώο εσωτερικών μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο είτε από το μητρώο εξωτερικών μελών. Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος και μπορεί να διαφοροποιείται μόνο μεταξύ των σχολών του. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.
3. α) Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του ιδρύματος, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από την κοσμητεία, ύστερα από εισήγηση των συνελεύσεων των τμημάτων της σχολής. Στα μητρώα εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Τα μητρώα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του ιδρύματος. Ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών και ερευνητών των μητρώων, τα γνωστικά αντικείμενα των μητρώων αυτών και τα κριτήρια κατάρτισής τους ορίζονται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων.
β) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του κοσμήτορα, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επιστημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.
5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του κοσμήτορα και επιλέγει τον πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών της μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει στο ίδρυμα, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τόποι της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με την τηλεδιάσκεψη.
6. Τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης διαβουλεύονται, αξιολογούν όλους τους υποψηφίους, ψηφίζουν και επιλέγουν τον καταλληλότερο από τους υποψηφίους που διαθέτουν τα ουσιαστικά ακαδημαϊκά προσόντα για την κατάληψη της θέσης. Υποδεικνύουν, επίσης, με χωριστή ψηφοφορία τον δεύτερο καταλληλότερο υποψήφιο, εφόσον υπάρχει. Για την επιλογή συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένο πρακτικό, στο οποίο αξιολογείται και η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων. Ο τρόπος αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος. Αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του, διορίζεται ο δεύτερος.
7. Ο κοσμήτορας διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στον πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του επιλεγέντος.
8. Η διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Ο κοσμήτορας υπέχει πειθαρχική ευθύνη για παράβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
9. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών των ιδρυμάτων, καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, γίνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, μέσω του οποίου κάθε ίδρυμα καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
10. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα, καθώς και τη μετάφραση του έργου των υποψηφίων στη γλώσσα αυτή.
11. Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 20
Διορισμός

1. α) Ο διορισμός των καθηγητών γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της επιλογής ή της εξέλιξης. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για έξι ακόμα μήνες είναι δυνατή με απόφαση του πρύτανη και μόνο όταν ο συγκεκριμένος καθηγητής κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία διορισμού του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θεωρείται ότι οι παραπάνω δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.
β) Με τον ανωτέρω έλεγχο ελέγχονται και πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτόν και εφόσον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεμφθεί στη σχολή για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισμού δημοσιεύεται με επιμέλεια του πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία και οι προθεσμίες άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.
2. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αναφορά που υποβάλλεται είτε από συνυποψήφιο του εκλεγέντος είτε από οποιοδήποτε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή του φακέλου.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση καθηγητών

1. Οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και οι αναπληρωτές καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, των Α.Ε.Ι. αξιολογούνται κάθε πέντε έτη ως προς το ερευνητικό, εκπαιδευτικό, διδακτικό και επιστημονικό έργο τους, καθώς και ως προς την εν γένει προσφορά τους στο ίδρυμα, από επιτροπές αξιολόγησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως, ιδίως, το συγγραφικό έργο, η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά προγράμματα και η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία καθορίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη ή κοσμήτορα, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, καθώς και ο χρόνος αναστολής καθηκόντων.
2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. πραγματοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από τρεις ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθμίδας άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο συναφές με το έργο των αξιολογουμένων, που επιλέγονται από τα μητρώα του άρθρου 19, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Η αξιολόγηση στηρίζεται ιδίως σε έκθεση δραστηριοτήτων για την παρελθούσα πενταετία και έκθεση προγραμματισμού για την επόμενη πενταετία, βάσει της οποίας γίνεται η επόμενη αξιολόγηση του καθηγητή. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο συντάσσονται από τον υπό αξιολόγηση καθηγητή. Για την αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαμβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 72, και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούμενο και στον οικείο κοσμήτορα.
3. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, ο αξιολογούμενος μπορεί να επιβραβεύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 22.
4. Καθηγητές των οποίων η αξιολόγηση είναι εξαιρετικά αρνητική, μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της οικείας κοσμητείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα, να αποκλείονται εφεξής: α) από τη συμμετοχή σε επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, β) από τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα και γ) από την επίβλεψη και την εξέταση διδακτορικών διατριβών. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία αξιολόγησης επαναλαμβάνεται το αργότερο σε τρία έτη, εκτός αν ο καθηγητής ζητήσει να αξιολογηθεί νωρίτερα.
5. Αν κατά την αξιολόγηση προκύψουν στοιχεία για παραμέληση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή τη διάπραξη άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, ο κοσμήτορας υποχρεούται να ενημερώσει τον πρύτανη, ο οποίος προβαίνει στις πειθαρχικές ενέργειες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
6. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος καθορίζονται τα αντικειμενικά κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης, η σύνθεση των επιτροπών αξιολόγησης και ο τρόπος ορισμού των αξιολογητών, οι ειδικότερες διαβαθμίσεις της αξιολόγησης, θετικής και αρνητικής, ο τρόπος επιβράβευσης όσων αρίστευσαν, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία επιβολής των μέτρων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 22
Επιβραβεύσεις και διευκολύνσεις

1. Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να προβλέπει την καταβολή πρόσθετων παροχών, από ίδιους πόρους του ιδρύματος, σε καθηγητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις και να θέτει τα σχετικά κριτήρια. Οι παροχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ιδίως χορήγηση υποτροφιών για διδακτορικούς φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή υπό την εποπτεία του καθηγητή, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια και προμήθειες εργαστηρίου.
2. Ανάλογες πρόσθετες παροχές μπορεί να προβλέπονται στον Οργανισμό του ιδρύματος για νεοδιοριζόμενους καθηγητές ή για την προσέλκυση καθηγητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
3. Η διαδικασία για τη χορήγηση των ανωτέρω παροχών και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 23
Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες

1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.
2. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει η σχολή του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν και μπορούν:
α) Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο.
β) Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
γ) Να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, καθώς και να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους, που προβλέπεται στο άρθρο 58. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199).
δ) Να αμείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και εφημερίων σε πανεπιστημιακές κλινικές.
ε) Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
στ) Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους ή να κατέχουν τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη των Υπουργών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων.
ζ) Να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο I.E.Π..
η) Να αμείβονται για τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος ή της Α.ΔΙ.Π. ή κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
θ) Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της σχολής στην οποία ανήκουν.
3. Οι αμοιβές των καθηγητών πλήρους απασχόλησης υπό τα στοιχεία α΄, β΄, δ΄ και θ΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύματός τους, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58.
4. Καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
5. Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως μερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη σχολή στην οποία υπηρετούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσμητεία, αφού διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης από τον κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύτανη και το Συμβούλιο του ιδρύματος, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον Οργανισμό μπορεί να καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
6. Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από καθηγητές μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσμητείας, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του πρύτανη.
7. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των καθηγητών πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 24
Ασυμβίβαστα – Αναστολή καθηκόντων

1. Στους καθηγητές απαγορεύεται:
α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να απασχολούνται υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και
γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.
2. Η ιδιότητα του πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός του ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο Κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό και ερευνητικό επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.
Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο κοσμήτορας μπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο τους στο ίδρυμα στο οποίο ανήκουν.
3. Η παραβίαση του ασυμβιβάστου συνεπάγεται την υποχρεωτική παραπομπή μέσω του πρύτανη ή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν:
α) υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές,
β) περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι,
γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς,
δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και
ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευνητικό κέντρα και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα. Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ..
Ο χρόνος κατά τον οποίο καθηγητής μπορεί να διατελεί σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων του, καθορίζεται με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, δεν μπορεί, όμως, σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τα οκτώ συνολικά έτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ο χρόνος αναστολής που διανύθηκε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ειδικοί γραμματείς Υπουργείων εντάσσονται στο καθεστώς μερικής απασχόλησης, εκτός αν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του καθηγητή.
5. Όπου προβλέπεται αναστολή άσκησης καθηκόντων των καθηγητών, απαιτείται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ενεργοποίηση της αναστολής. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους, οι καθηγητές δεν λαμβάνουν αποδοχές από το ίδρυμα, ενώ υποχρεούνται σε καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τους, καθώς και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη επιβάρυνση από την ιδιότητά τους ως καθηγητών. Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί.
6. Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι καθηγητές των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ανωτέρω δεν αμείβονται από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι..
7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 25
Αποδοχές καθηγητών

1. Οι αποδοχές των καθηγητών είναι ανάλογες του λειτουργήματος που επιτελούν, της βαθμίδας που κατέχουν και του είδους απασχόλησής τους στο ίδρυμα και καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Οι αποδοχές του πρύτανη, των αναπληρωτών πρύτανη και κοσμητόρων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 26
Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.

1. Καθηγητές που υπηρετούν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. του εξωτερικού όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν με αυτοτελή κρίση σε θέση καθηγητή ελληνικού Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, για θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης. Αν αυτοί εκλεγούν, μπορούν να διορισθούν σε θέση καθηγητή χωρίς προηγουμένως να πρέπει να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο εξωτερικό. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
2. Οι καθηγητές της προηγούμενης παραγράφου κατά το χρόνο απασχόλησής τους στο ελληνικό ίδρυμα έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, και υποχρεούνται να απασχολούνται σε αυτό με πλήρη απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον τριών έως έξι μηνών ετησίως σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, με την αντίστοιχη αμοιβή.
3. Τη δυνατότητα διορισμού σε θέση καθηγητή Α.Ε.Ι της αλλοδαπής έχουν αντίστοιχα και καθηγητές των ελληνικών ιδρυμάτων, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Α.Ε.Ι.. Ο χρόνος απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες κατ’ έτος. Κατά το διάστημα της απασχόλησής τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής δεν λαμβάνουν αμοιβή από το ίδρυμα της ημεδαπής.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής έχουν το δικαίωμα άδειας, ανεξάρτητα από τις κείμενες περί αδειών διατάξεις, προκειμένου να απασχοληθούν σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, για χρονικό διάστημα έως τριών ετών. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής.

Άρθρο 27
Επιστημονικές και λοιπές άδειες

1. Οι καθηγητές του ιδρύματος έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές ενός έτους για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας. Η επιστημονική άδεια χορηγείται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων και αιτών την επιστημονική άδεια.
Η αίτηση για εκπαιδευτική άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Ο καθηγητής μετά τη λήξη της άδειάς του υποβάλλει στον πρύτανη ή τον αρμόδιο αναπληρωτή πρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που είχε προτείνει.
2. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε τρία έτη από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα. Δεν παραγράφεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο του αιτούντος. Η επιστημονική άδεια δεν χορηγείται σε καθηγητές που απέχουν λιγότερα από τρία έτη από τη συνταξιοδότησή τους.
3. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%.
4. Κάθε καθηγητής υπηρετεί στο ίδρυμα για τρία έτη μετά τη λήξη της επιστημονικής του άδειας, άλλως του καταλογίζονται οι αποδοχές που έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής.
5. Επιτρέπεται, ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα, απόφαση της κοσμητείας και σχετική πράξη που εκδίδεται από τον Πρύτανη, μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.
6. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
7. Στους καθηγητές μπορεί να χορηγείται, ύστερα από εισήγηση του κοσμήτορα και απόφαση της κοσμητείας, άδεια για την κατοχύρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας με πλήρεις αποδοχές, με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 28
Γραμματέας - Διοικητικό προσωπικό

1. Προϊστάμενος του διοικητικού προσωπικού είναι ο γραμματέας του ιδρύματος, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., με πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και αυξημένη διοικητική εμπειρία. Επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα και άριστη γνώση ξένων γλωσσών συνεκτιμώνται.
2. Ο γραμματέας επιλέγεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, για τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα τετραετία. Η προκήρυξη της θέσης του γραμματέα γίνεται από τον πρύτανη δύο μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος γραμματέα και ο διορισμός του με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Θέματα σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος, καθώς και τις αρμοδιότητές του, καθορίζονται με τον Οργανισμό του ιδρύματος.
4. Οι αποδοχές του γραμματέα του ιδρύματος καθορίζονται στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε φορά για γενικό διευθυντή Υπουργείου.
5. Τα μέλη του διοικητικού προσωπικού ασκούν τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως αυτές καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
6. Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (A΄ 26).
7. Ο διορισμός του διοικητικού προσωπικού γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29
Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού του ιδρύματος

1. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και μπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Τ.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο τη θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.
2. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των καθηγητών της σχολής.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού Α.Ε.Ι. είναι πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
3. α) Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.
β) Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.
γ) Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα με τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό με την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.
3Α. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι..
4. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.
5. Ο διορισμός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.
6. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι..
Last edited by civilaras on Thu Jan 15, 2015 3:19 am, edited 1 time in total.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 3:13 am

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΠΟΥΔΕΣ

Spoiler: show
Άρθρο 30
Διάρθρωση των σπουδών

1. Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο.
2. α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των πρυτάνεων των ιδρυμάτων, οι οποίες διατυπώνονται μετά από γνώμη των κοσμητειών των οικείων σχολών, καθώς και ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π., ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β) Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες.
γ) Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.
3. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
4. Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα σπουδών μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 30 πιστωτικές μονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ολοκληρώνεται σε κατ’ ελάχιστο τρία έτη με την απονομή διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
5. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των κύκλων σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε αυτούς.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 31
Διδακτικό έργο

Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών.

Άρθρο 32
Πρόγραμμα σπουδών

1. α) Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.
β) Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάθε πρόγραμμα σπουδών περιέχει επίσης τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό, τις πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Φ.5/89656/Β3/13.8.2007 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1466), καθώς και το επίπεδο των προσόντων σε αντιστοίχησή του με εκείνα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αρμόδια όργανα για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η κοσμητεία της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του οικείου τμήματος σε περίπτωση προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, και η κοσμητεία της οικείας σχολής ή οι κοσμητείες των οικείων σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι. , ύστερα από εισήγηση της οικείας ομάδας διδασκόντων σε περίπτωση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από τον κοσμήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών, τον Πρόεδρο του Τμήματος ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., από τους οικείους κοσμήτορες. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της ή των κοσμητειών και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.
3. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου ενός ιδρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από σχολές άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής, όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών, ή της αλλοδαπής. Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
5. Μετά την πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72, ο κοσμήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στο τμήμα.

Άρθρο 33
Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις

1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα.
2. Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Αν δεν εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, διαγράφεται αυτοδικαίως από τη σχολή. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του κοσμήτορα.
3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής. Ο Οργανισμός ορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία διευκόλυνσης της φοίτησης των φοιτητών με αναπηρία.
4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την κοσμητεία της σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζεται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ο μέγιστος χρόνος της διακοπής, καθώς και η δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης του χρόνου αυτού. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
5. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
6. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
8. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.
9. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
10. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.
11. α) Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.
β) Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η περίπτωση α΄ έχει εφαρμογή μετά το πέρας περιόδου που ισούται με το διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της σχολής.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ύψος της οικονομικής συμμετοχής για τη φοίτηση στα κανονικά εξάμηνα σπουδών των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν εισαχθεί με το εκάστοτε ισχύον σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για τους Έλληνες.
12. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων.
13. Για την απονομή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή η αποδεδειγμένη γνώση της. Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθμός των μαθημάτων, το επίπεδο εκμάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας ή των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.
14. Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του τίτλου σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 34
Κανονιστικές πράξεις για τις σπουδές πρώτου κύκλου

1. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος αποτελεί ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών, ο οποίος καταρτίζεται ύστερα από εισήγηση των κοσμητειών.
2. Ο κανονισμός προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις για την απονομή τίτλου σπουδών, την πρόβλεψη υποχρεωτικής παρακολούθησης συγκεκριμένων μαθημάτων, τον ανώτατο αριθμό πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν στα μαθήματα στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε φοιτητής ανά εξάμηνο, τον χαρακτηρισμό των μαθημάτων και τα τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα, τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από άλλες σχολές ή ιδρύματα, τις κατευθύνσεις, την έκταση και το περιεχόμενο των προπτυχιακών μαθημάτων, τη σειρά των μαθημάτων στα οποία μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές, τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από του φοιτητές, τους τρόπους διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, την προθεσμία μέσα στην οποία χορηγείται ο τίτλος σπουδών και τα αρμόδια προς τούτο όργανα, το τελετουργικό αποφοίτησης, τον τύπο των τίτλων σπουδών, τη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, τους όρους υπό τους οποίους ο φοιτητής θεωρείται ότι δεν δικαιούται τις πάσης φύσεως φοιτητικές παροχές, καθώς και τη διαδικασία με την οποία βεβαιώνεται η απώλεια του δικαιώματος αυτού, καθώς και ζητήματα τεχνολογικής και οικονομικής υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών και ειδικής γραμματειακής κάλυψης των αναγκών τους.

Άρθρο 35
Σύμβουλοι σπουδών

Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα.

Άρθρο 36
Φοιτητικά θέματα

1. α) Τα ιδρύματα λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζόμενων φοιτητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους εργαζόμενους φοιτητές κατά την περίοδο των εξετάσεων για την προετοιμασία και τη συμμετοχή τους σε αυτές.
β) Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής μέριμνας για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.
2. α) Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στα Α.Ε.Ι. υποδοχής.
β) Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του ιδρύματος υποδοχής για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας που προβλέπεται στα άρθρα 40 και 41.
γ) Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα κατάταξης ή απόκτησης τίτλου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, εκτός αν το πρόγραμμα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου διακινούνται, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης κοινού τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι..
δ) Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές μονάδες, ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.
ε) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής μετακίνησης ενός φοιτητή από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων και ρυθμίζονται τα λοιπά σχετικά θέματα.
στ) Με τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων από το Α.Ε.Ι. υποδοχής, καθώς και η διατήρηση όσων φοιτητικών παροχών μπορούν να μεταφερθούν σε ίδρυμα υποδοχής της αλλοδαπής.

Άρθρο 37
Συγγράμματα

1. Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τις συνελεύσεις των τμημάτων σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 10, το οποίο ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Κ.Π.Σ.) ΕΥΔΟΞΟΣ και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ», καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους.
2. Ενισχύονται οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων με τον απαραίτητο αριθμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυμάτων. Για κάθε διδακτικό σύγγραμμα παραχωρείται από το Δημόσιο στη βιβλιοθήκη του οικείου ιδρύματος ανάλογος αριθμός αντιτύπων. Οι βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι. υποχρεούνται σε μακροχρόνιο δανεισμό έντυπων ή ηλεκτρονικών συγγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία υπολογίζεται ο αριθμός και η διαδικασία παραχώρησης των ανωτέρω αντιτύπων, η διαδικασία δανεισμού συγγραμμάτων στους φοιτητές και κάθε σχετικό θέμα.
3. Η κοστολόγηση των διδακτικών συγγραμμάτων της παραγράφου 1 γίνεται από επιτροπή και η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από ειδικό όργανο, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ισχύουν οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Οι παραδόσεις - σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.
5. Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέμει σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και με δαπάνες του ιδρύματος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραμμα μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος, σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκμηρίωση και συναφή πληροφόρηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 38
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ιδρύματος, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
2. Για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32.
3. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την κοσμητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσμητείες των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των κοσμητειών των οικείων σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι. και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.
4. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύματος μπορούν να περιλαμβάνονται, με την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, και μαθήματα που παρέχονται από προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυμάτων, όπως ορίζεται στους Οργανισμούς των ιδρυμάτων αυτών. Μεταξύ των δύο ιδρυμάτων καταρτίζεται ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
6. Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 39
Διδακτορική διατριβή – Προγράμματα διδακτορικών σπουδών

1. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων.
2. Με απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής προπτυχιακών σπουδών, ύστερα από πρότασή της, ή των κοσμητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών οργανώνεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτούνται για την εφαρμογή του και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του.
3. Για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και το περιεχόμενό του εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 38.
4. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων διδακτόρων ορίζονται με τον Οργανισμό. Στον Εσωτερικό Κανονισμό προβλέπονται οι όροι και η διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, των υποψήφιων διδακτόρων από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών.
5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των κοσμητειών των οικείων σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των κοσμητειών των οικείων σχολών.
6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών προς την κοσμητεία της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται με αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της κοσμητείας της οικείας σχολής, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. Δύο μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του ιδρύματος και ένα μέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητής ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ημεδαπής, από τα μητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές ή ερευνητές δεν μπορούν να οριστούν ως μέλη της επιτροπής. Σε ένα από τα μέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσμητεία η σύνταξη έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις, ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 40
Προγράμματα σπουδών συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.

1. Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία με σχολές διαφορετικών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, που οδηγούν στην απονομή τίτλου σπουδών του προγράμματος αυτού.
2. Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών προκειμένου για προγράμματα δεύτερου ή τρίτου κύκλου σπουδών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από κάθε ίδρυμα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών και κάθε σχετικό θέμα.
3. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύματος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 41
Προγράμματα σπουδών συνεργασίας με Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

1. Τα ιδρύματα της ημεδαπής μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν από κοινού ή σε συνεργασία προγράμματα σπουδών με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών.
2. Για τα προγράμματα αυτά καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, οι πηγές χρηματοδότησης, ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σπουδών από κάθε ίδρυμα, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές της χώρας κάθε συνεργαζόμενου ιδρύματος.
3. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύματος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 42
Συνεργασία Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων

1. Τα Πανεπιστήμια μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου και τα Τ.Ε.Ι. προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων τίτλων σπουδών, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής που υπάγονται στον δημόσιο τομέα.
2. Για τη συνεργασία αυτή καταρτίζεται, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των κοσμητειών των οικείων σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι. και απόφαση του πρύτανη, πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων στο οποίο καθορίζονται το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, οι πηγές χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού ή των φοιτητών, η χορήγηση τίτλου σπουδών από το Α.Ε.Ι. με αναφορά του συνεργαζόμενου ερευνητικού ιδρύματος, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών, η γλώσσα ή οι γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής εργασιών, η συμμετοχή των μελών των συνεργαζόμενων φορέων στη διδασκαλία και στην επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και κάθε σχετικό θέμα.
3. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής του ιδρύματος στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, καθώς και τα όργανα του ιδρύματος που έχουν την αρμοδιότητα έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Άρθρο 43
Προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης

1. Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), στο πλαίσιο της σχολής δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.
2. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης, οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα όργανα διοίκησής τους, οι όροι και η διαδικασία ορισμού τους, καθώς και ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών σε αυτά.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής δια βίου μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του προγράμματος δια βίου μάθησης. Ο ορισμός ή μη διδάκτρων, και ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής τους γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής και γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για τα τμήματα διατάξεις, καθώς και ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος.
4. Τα Α.Ε.Ι. μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

Άρθρο 44
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα

1. Προγράμματα σπουδών μπορεί να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της οικείας σχολής ή των κοσμητειών των οικείων σχολών, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ίδιου Α.Ε.Ι., και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος.
2. Τα ανωτέρω προγράμματα σπουδών οργανώνονται με τη διαδικασία οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών των αντίστοιχων κύκλων.
3. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος μπορεί να προβλέπεται η οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές ή ξένης γλώσσας για Έλληνες φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους, και να ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα, όπως οι υπηρεσίες που παρέχουν τα προγράμματα αυτά, ο τρόπος λειτουργίας τους και τα καθήκοντα και οι κάθε είδους υποχρεώσεις των φοιτητών.

Άρθρο 45
Πιστοποίηση και χρηματοδότηση προγραμμάτων σπουδών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων σπουδών είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια της Α.ΔΙ.Π. κατά τα άρθρα 70 έως και 72. Για τη χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο απαιτείται να έχουν συμπεριληφθεί στις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62.

Άρθρο 46
Εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
δ) οι όροι διαμόρφωσης και εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και, ιδίως, τα θέματα που αφορούν τη σχέση του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχησή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης, καθώς και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 47
Επώνυμες έδρες

1. Είναι δυνατή, με απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας και εγκρίνεται από το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ιδρύματος, η ίδρυση και λειτουργία σε σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.
2. Για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας. Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισμός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυμα.
3. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 48
Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε παραρτήματα σε επίπεδο σχολής καθορίζεται από τον Οργανισμό του ιδρύματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.
2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Μέλη του Συνδέσμου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλοι κρατικοί οργανισμοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 49
Φοιτητική ιδιότητα - Σύλλογοι φοιτητών

1. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του σε Α.Ε.Ι. και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου του αντίστοιχου κύκλου σπουδών ή τη μη εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ή τη μη πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Οργανισμός για τη συνέχιση της φοίτησής του μετά το πέρας του κανονικού χρόνου φοίτησης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 33.
2. α) Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων. Εκλογές για τα όργανα των ανωτέρω φορέων μπορεί να πραγματοποιούνται και ηλεκτρονικά.
β) Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
γ) Η πρόσκληση στους εκπροσώπους των φοιτητών για συμμετοχή στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
δ) Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, τα οποία ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός και οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του ιδρύματος.

Άρθρο 50
Συμβούλια φοιτητικής μέριμνας και σπουδών

1. α) Με τον Οργανισμό του ιδρύματος συνιστάται σε κάθε ίδρυμα «Συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας» με πρόεδρο τον πρύτανη ή αναπληρωτή του και με μέλη του καθηγητές και φοιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη περίπτωση, με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, καθώς και με την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων.
β) Το συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, συντάσσει εκθέσεις, ιδίως κατόπιν μελέτης σχετικών αναφορών, και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της φοιτητικής μέριμνας, τις οποίες υποβάλλει στον πρύτανη ή και στο Συμβούλιο του ιδρύματος.
γ) Ο Οργανισμός του ιδρύματος προβλέπει τον ακριβή αριθμό των μελών του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, τον τρόπο ανάδειξής τους, τις συνεδριάσεις του συμβουλίου, τακτικές και έκτακτες, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα θέματα λειτουργίας του.
2. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος συνιστώνται ειδικά συμβούλια σπουδών ανά σχολή ή και τμήμα, αποτελούμενα κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, με πρόεδρο τον κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο του Τμήματος, αντίστοιχα, και με σκοπό τη συζήτηση και τη διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με κάθε πρόγραμμα σπουδών, τις οποίες υποβάλλουν στην κοσμητεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 51
Γραφείο υποστήριξης διδασκαλίας

Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίου ή αυτοτελούς ανά σχολή γραφείου υποστήριξης διδασκαλίας, ιδίως για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, καθορίζονται οι αρμοδιότητές του και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας του.

Άρθρο 52
Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης

1. Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος και την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της.
2. Σε κάθε ίδρυμα, στο πλαίσιο του Γραφείου Καινοτομίας και Διασύνδεσης που προβλέπεται στο άρθρο 60, παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για την υποστήριξη των φοιτητών τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας ή/και περαιτέρω σπουδών αλλά και στην εξεύρεση εργασίας.

Άρθρο 53
Φοιτητική μέριμνα - Υγειονομική περίθαλψη

1. α) Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύματος και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό.
γ) Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

Άρθρο 54
Υποτροφίες - εκπαιδευτικά δάνεια

1. Τα ιδρύματα χορηγούν σε φοιτητές τους βραβεία και υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.
2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος.
3. Οι φοιτητές πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα να λάβουν άτοκο εκπαιδευτικό δάνειο από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για το σκοπό αυτό το ελληνικό δημόσιο μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες. Η αποπληρωμή του δανείου από τους φοιτητές πραγματοποιείται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη της επαγγελματικής απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του δανείου στους φοιτητές, οι οποίες συναρτώνται με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του φοιτητή, καθώς και με την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του ίδιου και της οικογένειάς του, η διαδικασία και ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (Α΄124 ) για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων.

Άρθρο 55
Συνήγορος του φοιτητή

1. α) Κάθε ίδρυμα με τον Οργανισμό του συνιστά αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
β) Ο συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.
γ) Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει.
δ) Αν ο συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία καθηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.
ε) Ο Οργανισμός του ιδρύματος ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του αυτοτελούς γραφείου συνηγόρου του φοιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 56
Πόροι των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.
2. α) Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι:
αα) η κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,
ββ) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,
γγ) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,
δδ) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και
εε) πόροι από κάθε άλλη πηγή.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από τον α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την εκμετάλλευση κληροδοτημάτων και δωρεών, προκειμένου να ικανοποιείται πληρέστερα η αποστολή των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 109 και 16 του Συντάγματος.

Άρθρο 57
Διαχείριση πόρων Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων τους που προβλέπονται στο άρθρο 56. Στο πλαίσιο της κατοχυρωμένης από το άρθρο 16 του Συντάγματος πλήρους αυτοδιοίκησής τους, τα Α.Ε.Ι. απολαμβάνουν ευρύτατη διακριτική ευχέρεια επιλογής και διαμόρφωσης των κατά την κρίση τους πρόσφορων μέσων για την πραγμάτωση της αποστολής τους και την εξυπηρέτηση των σκοπών τους. Η θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο πάρεδρο ή επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εκκαθάριση των δαπανών των Α.Ε.Ι. περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας των δαπανών και δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και έλεγχο σκοπιμότητάς τους.
2. α) Διατάκτης των δαπανών του Α.Ε.Ι. είναι ο πρύτανης και αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής πρύτανη που ορίζεται με πράξη του πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Ο πρύτανης με όμοια πράξη μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής για ορισμένο ύψος ή είδος δαπανών σε αναπληρωτή πρύτανη, καθώς και στο γραμματέα του ιδρύματος και τους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών μονάδων του Α.Ε.Ι..
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να τίθεται όριο πληρωμών, πέραν του οποίου είναι απαραίτητη απόφαση του πρύτανη που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη κάθε αναπληρωτή πρύτανη για την πραγματοποίηση της δαπάνης.
3. Με απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, μπορούν, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, να μεταφέρονται πόροι από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του ιδρύματος σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού. Οι πόροι που μεταφέρονται δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού.

Άρθρο 58
Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του ιδρύματος, μπορεί να συνιστάται σε κάθε Α.Ε.Ι. νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ΄ έως και εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56.
β) Το Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργεί υπό τον έλεγχο του οικείου Α.Ε.Ι.. Έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. είναι η έδρα του ιδρύματος. Το μετοχικό κεφάλαιο του Ν.Π.Ι.Δ. αποτελείται από μία μόνο ονομαστική μετοχή, μη μεταβιβάσιμη, αξίας ίσης με το μετοχικό κεφάλαιο, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικείο ίδρυμα. Το Ν.Π.Ι.Δ. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Ν.Π.Ι.Δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσες ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
2. Ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. νοούνται τα παντός είδους ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος, τα οποία παραχωρούνται σε αυτό κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος. Δεν νοούνται ως «περιουσία» που υπόκειται στην αξιοποίηση και διαχείριση του Ν.Π.Ι.Δ. τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες του ιδρύματος και αποκτήθηκαν με πόρους προερχόμενους είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
3. Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. είναι:
α) Η πλήρης καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ιδρύματος, καθώς και η αξιοποίηση και διαχείρισή της η οποία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιότητας και διαφάνειας του άρθρου 15, της χρηστής και επιμελούς διαχείρισης αλλότριας περιουσίας και της επιχειρηματικής λογικής. Ειδικότερος στόχος της αξιοποίησης και διαχείρισης είναι η αύξηση της κεφαλαιακής αξίας και των εισοδηματικών αποδόσεων της περιουσίας αυτής, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της αποστολής του Α.Ε.Ι..
β) Η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων και πραγματογνωμοσυνών, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και την παροχή άλλων σχετικών υπηρεσιών, προς όφελος του ιδρύματος.
γ) Η διάθεση κονδυλίων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων από το ίδρυμα υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας.
4. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών το Ν.Π.Ι.Δ. μεριμνά για:
α) τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή, δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή ή αλλοδαπή, επ’ ονόματι του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ., ύστερα από έγκριση από το Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.,
β) την είσπραξη δικαιωμάτων του ιδρύματος ή του Ν.Π.Ι.Δ. για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και
γ) τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης για την εκπλήρωση των σκοπών της προηγούμενης παραγράφου.
5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες που εκπληρώνουν το σκοπό του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως:
α) η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων για τη φύλαξη του Α.Ε.Ι. και τη βελτίωση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, β) η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών και τεχνολογικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων για την προώθηση των δικών του σκοπών ή σκοπών τρίτων που αποβλέπουν στην επίλυση προβλημάτων εφαρμογής και αξιοποίησης των επιστημονικών γνώσεων ή βρίσκονται σε δοκιμαστικό στάδιο και τα οποία εμπίπτουν στους πιο πάνω τομείς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3,
γ) η συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της οικονομικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της διασύνδεσής της με την παραγωγική διαδικασία, ιδίως με:
αα) την ανάληψη τεχνολογικών αξιολογήσεων ή αποτιμήσεων προτεινόμενων ή σε εξέλιξη ευρισκόμενων ερευνητικών εργασιών,
ββ) την παραγωγή προϊόντων σε μικρή κλίμακα,
γγ) τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
δδ) τη συνδρομή για την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
εε) την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών,
δ) η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους συνεταιρισμούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την εκπλήρωση των σκοπών του,
ε) η μέριμνα για την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
στ) η συνεργασία με τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό τη σύζευξη της έρευνας με την παραγωγή, τη δημιουργία συστηματικών δεσμών συνεργασίας και την προώθηση αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων,
ζ) η συνεργασία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή με εμπειρογνώμονες και κάθε είδους φορείς ειδικευμένους σε θέματα των δραστηριοτήτων του για την προώθηση των σκοπών του, με δυνατότητα ανάθεσης σε αυτούς ερευνητικών και λοιπών έργων,
η) η παροχή ειδικής εκπαίδευσης σε επιστήμονες με την οργάνωση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και συνεδρίων, καθώς και η χορήγηση βραβείων και υποτροφιών,
θ) η παροχή ειδικής επιμόρφωσης, θερινών μαθημάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για λογαριασμό και με χρηματοδότηση των ενδιαφερόμενων ατόμων και φορέων του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα,
ι) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών έναντι τιμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών στόχων του ιδρύματος, αυτοτελώς ή μετά από σύσταση θυγατρικών εταιρειών ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε παραγωγικό φορέα ή επιχείρηση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
ια) η εκχώρηση ή διάθεση άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, έναντι τιμήματος που καθορίζεται συμβατικά, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής,
ιβ) η ίδρυση εταιρειών τεχνολογικής βάσης – έντασης γνώσης για την οικονομική ή κοινωνική αξιοποίηση ή εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή η συμμετοχή στην ίδρυσή τους με ομάδες επιστημόνων ή σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199),
ιγ) η ίδρυση εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου ή η συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της γνώσης, είτε με τη σύσταση θυγατρικής επιχείρησης οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευσή της είτε με τη συμμετοχή σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις,
ιδ) η ανάθεση υπηρεσιών, έργων και προμηθειών και
ιε) η ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφούς με τους πιο πάνω σκοπούς του.
6. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται επίσης:
α) Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης από το Ν.Π.Ι.Δ. υποτροφιών και βραβείων, καθώς και αποδοχής δωρεών και κληροδοτημάτων.
β) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς από το Ν.Π.Ι.Δ. εκπαιδευτικών, κοινωνικών και ερευνητικών υπηρεσιών και διοργάνωσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.
γ) Ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης της περιουσίας του.
δ) Οι όροι και η διαδικασία προσφοράς εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων και διοργάνωσης συνεδρίων.
ε) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με τους οποίους μπορούν να χορηγούνται πρόσθετες παροχές στους καθηγητές για την πραγμάτωση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών τους καθηκόντων.
στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάθεσης έργου και σύναψης της οικείας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή επιστημονικών, τεχνικών ή διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Η επιλογή του αναδόχου γίνεται ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου του έργου και απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με βάση τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας.
7. α) Με απόφαση του πρύτανη, η οποία εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, είναι δυνατή η ανάθεση επ’ αμοιβή στο Ν.Π.Ι.Δ., με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι..
β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και του πρύτανη του ιδρύματος επιτρέπεται η κάλυψη πάγιων λειτουργικών δαπανών των Α.Ε.Ι., πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, εν όλω ή εν μέρει, από πόρους του Ν.Π.Ι.Δ.. Οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται έξοδα του Ν.Π.Ι.Δ..
8. α) Το Ν.Π.Ι.Δ. διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και άλλα τέσσερα μέλη. Ένα από τα μέλη είναι πτυχιούχος νομικής, ένα οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων και ένας διπλωματούχος μηχανικός.
β) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, ένας εκ των αναπληρωτών του πρύτανη. Ο αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. μεταξύ των μελών του.
γ) Ο διευθύνων σύμβουλος είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση και εμπειρία στην οικονομική διαχείριση φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
δ) Ο διευθύνων σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τρία εκ των οποίων είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος, πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Συμβουλίου και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, και αποτελείται από τρεις καθηγητές πρώτης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης. Στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 μπορούν να ορίζονται και να εξειδικεύονται τα τυπικά και τα επιπλέον ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που συνεκτιμώνται, καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης.
ε) Ο πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Ν.Π.Ι.Δ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ., εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεών του και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ.. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
στ) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μετά από τη λήξη της αυτοδικαίως, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Το Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να παύσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση παύσης, παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης μέλους ή απώλειας της ιδιότητας βάσει της οποίας ορίστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται από νέο μέλος που ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του, με την ίδια διαδικασία. Με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος, η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία φορά.
9. Το Συμβούλιο του ιδρύματος αποτελεί τη γενική συνέλευση του Ν.Π.Ι.Δ. και παρίσταται στις συνεδριάσεις της.
10. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 εγκρίνεται το κατά το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) καταστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. και ρυθμίζονται:
α) Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τα όργανα του Ν.Π.Ι.Δ. και οι αρμοδιότητές τους.
β) Ο τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των υπηρεσιών του και τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του.
γ) Κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ν.Π.Ι.Δ., όπως ιδίως η διάρκεια του Ν.Π.Ι.Δ., το μετοχικό κεφάλαιο, ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής ποινών, ο καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου, η λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, της γενικής συνέλευσης και της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
11. Η παράγραφος 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., την Ακαδημία Αθηνών, την Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος.»

Άρθρο 59
Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ.

Πόροι του Ν.Π.Ι.Δ. είναι:
α) Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
β) Χρηματοδοτήσεις για εκτέλεση επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή άλλου έργου από οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική πηγή, ημεδαπή ή αλλοδαπή.
γ) Ποσοστό επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος του Ν.Π.Ι.Δ..
δ) Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα.
ε) Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους σε ποσοστό έως 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, το ακριβές ύψος του οποίου καθορίζεται με την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ..
στ) Ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος των καθηγητών που πηγάζει από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή κάθε είδους έργου σύμφωνα με το άρθρο 23. Το κάθε φορά οφειλόμενο ποσό αποτελεί ενοχική οφειλή των υπόχρεων προς τα Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η διαδικασία εισπράξεως ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι., ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, η δυνατότητα παρακράτησης του κάθε οφειλόμενου ποσού από τα αρμόδια Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να τροποποιείται το ως άνω ποσοστό.
ζ) Πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ν.Π.Ι.Δ..
η) Κάθε είδους δάνεια.

Άρθρο 60
Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης

1. Σε κάθε Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 λειτουργεί γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης με σκοπό:
α) να υποστηρίζει και να διευκολύνει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ιδρύματος και των μελών της οικείας ακαδημαϊκής κοινότητας,
β) να προωθεί την επικοινωνία και τη συνεργασία των ερευνητών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με παραγωγικούς φορείς για την περαιτέρω αξιοποίηση της έρευνας που παράγεται στο Α.Ε.Ι.,
γ) να παρέχει στους φοιτητές και σε αποφοίτους του ιδρύματος πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας υποστηρίζοντάς τους τόσο στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων όσο και σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας, περαιτέρω σπουδών και στην εξεύρεση εργασίας,
δ) να οργανώνει την πρακτική άσκηση των φοιτητών,
ε) να οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμβουλευτική, επαφές με μέντορες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος σε ζητήματα καινοτομίας και κοινωνικής δράσης και εν γένει να προωθεί καινοτόμες ιδέες φοιτητών που μπορούν να αξιοποιηθούν σε επαγγελματικές ή κοινωνικές δραστηριότητες και
στ) να οργανώνει κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως ιδίως διαγωνισμούς καινοτομίας.
2. Για τις ανωτέρω δραστηριότητες μπορεί να λειτουργούν διακριτές μονάδες του γραφείου, όπως Μονάδα Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Μονάδα Πρακτικής άσκησης και Μονάδα Διαμεσολάβησης.

Άρθρο 61
Πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση

1. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) καταρτίζεται ανά τετραετία από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και γνώμη της Α.ΔΙ.Π.,
β) περιλαμβάνει, ιδίως, μεσοπρόθεσμους στόχους, κατευθύνσεις, σχέδια επενδύσεων, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και
γ) δύναται να εξειδικεύεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε όλες τις δράσεις εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση.
Για την κατάρτιση του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.
2. Το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση υλοποιείται μέσω των Α.Ε.Ι., τα οποία εφαρμόζουν τις σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62.

Άρθρο 62
Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

1. α) Κάθε Α.Ε.Ι. συντάσσει τετραετές ακαδημαϊκό – αναπτυξιακό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους στόχους του, την ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ερευνητική του φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία στο πλαίσιο της αποστολής των ιδρυμάτων και κινείται εντός των προβλεπόμενων ορίων του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την ανώτατη εκπαίδευση.
β) Οι κατευθύνσεις του προγράμματος επί των οποίων βασίζονται οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού καθορίζονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη των κοσμητειών των σχολών και της Συγκλήτου. Στη συνέχεια, τα σχέδια των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζονται από τον πρύτανη και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του.
2. Οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος καταρτίζονται στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού και της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και αναφέρονται, ιδίως, στα ακόλουθα θέματα:
α) στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του ιδρύματος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και τους στόχους του ιδρύματος και των σχολών του, με ιεράρχηση και καθορισμό προτεραιοτήτων,
β) στον προσδιορισμό, τον προγραμματισμό και τα μέτρα για την ανάπτυξη και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του ιδρύματος,
γ) στην ανάπτυξη της υποδομής και του εξοπλισμού,
δ) στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ε) στο συντονισμό των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύματα της αλλοδαπής και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
στ) στον κατ’ έτος αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύματος.
3. Ως προς το οικονομικό σκέλος, οι συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος εξειδικεύονται:
α) στις λειτουργικές δαπάνες,
β) στις επενδύσεις και
γ) σε όλο το προσωπικό κάθε κατηγορίας.
Οι παραπάνω συμφωνίες εκτελούνται σε ετήσια βάση.
4. Η εισήγηση του ιδρύματος για την προγραμματική συμφωνία υποβάλλεται από τον πρύτανη στην Α.ΔΙ.Π. μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους εκείνου από το οποίο αρχίζει η ισχύς της επόμενης προγραμματικής συμφωνίας. Ύστερα από διαπραγμάτευση της Α.ΔΙ.Π. με το ίδρυμα, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και η συμμόρφωση του ιδρύματος προς τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, η Α.ΔΙ.Π. εισηγείται το τελικό σχέδιο συμφωνίας προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό και τον πρύτανη του οικείου ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη επανεξετάζουν τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού και τις τροποποιούν αναλόγως, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
5. Ο ετήσιος απολογισμός της εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τον Οργανισμό του οικείου ιδρύματος, δημοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Η διαδικασία της έγκρισης του απολογισμού από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την υποβολή του. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο απολογισμός θεωρείται εγκεκριμένος.

Άρθρο 63
Κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι.

1. α) Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού πολιτείας και ιδρυμάτων, κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ανωτέρω κριτήρια και δείκτες και, ιδίως, ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης που ανήκει το ίδρυμα, το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών, το μέγεθος, η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος και το υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεών του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά κριτήρια και δείκτες για την κατανομή πιστώσεων για την πρόσληψη προσωπικού στα Α.Ε.Ι., όπως, ιδίως, οι αναλογίες διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού και φοιτητών.
2. α) Πρόσθετη χρηματοδότηση, πέραν αυτής της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος. Οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων είναι, ιδίως, οι ακόλουθοι:
αα) Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχόμενους φοιτητές, η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές και ο βαθμός της εν γένει ικανοποίησης των φοιτητών, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην εκπαίδευση και την οργάνωση της μάθησης, ο αριθμός εγγεγραμμένων σε προγράμματα δια βίου μάθησης και η πορεία επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων.
ββ) Ερευνητική αριστεία, όπως ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, ο αριθμός ετεροαναφορών ανά καθηγητή, ο αριθμός ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, ο αριθμός μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας στην έρευνα και ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών.
γγ) Διεθνοποίηση, όπως ο αριθμός αλλοδαπών φοιτητών, ο αριθμός φοιτητών που προσελκύονται στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο αριθμός φοιτητών που αποστέλλονται στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο αριθμός συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., να ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις κατανομής της, να ομαδοποιούνται οι ως άνω δείκτες και να εξειδικεύεται η βαρύτητά τους.
γ) Κάθε ίδρυμα στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού επιλέγει την ομάδα ή τις ομάδες των δεικτών με βάση την οποία επιθυμεί να αξιολογηθεί ως προς τα αποτελέσματα της λειτουργίας του και τα επιτεύγματά του. Ο τρόπος διάθεσης και αξιοποίησης του ποσού της πρόσθετης χρηματοδότησης καθορίζεται από τα όργανα του ιδρύματος, στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.
Last edited by civilaras on Thu Jan 15, 2015 3:19 am, edited 2 times in total.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 3:14 am

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Spoiler: show
Άρθρο 64
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), μετονομάζεται σε «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) με διεθνή ονομασία «Hellenic Quality Assurance and Accreditation Agency» (HQA) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η Αρχή εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κυρώνεται ο Οργανισμός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και ρυθμίζει τα θέματα της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των μελών και του προσωπικού της.

Άρθρο 65
Αποστολή

1. Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την πολιτεία και τα Α.Ε.Ι. στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι..
2. Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 66
Αρμοδιότητες πιστοποίησης της ποιότητας

1. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Πιστοποιεί περιοδικά την ποιότητα:
αα) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. που προβλέπονται στο άρθρο 14 και
ββ) των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα σύντομου κύκλου, δια βίου μάθησης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και συνεργασίας με άλλα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Αρχή:
α) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις σχετικές διαδικασίες, κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, των κοινών αρχών και κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης, σε συνεργασία με τις Μονάδες Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,
γ) υποστηρίζει τα Α.Ε.Ι. και τις επί μέρους μονάδες τους στο σχεδιασμό των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης και
δ) διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς.
3. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Αρχή μπορεί:
α) Να διαφοροποιεί τις διαδικασίες και τα κριτήρια για την πιστοποίηση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, που προβλέπονται στα άρθρα 71 και 72, για:
αα) τα ιδρύματα που έχουν λάβει πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και τα ιδρύματα που δεν έχουν λάβει ανάλογη πιστοποίηση και
ββ) νέα προγράμματα σπουδών και προγράμματα σπουδών που ήδη λειτουργούν.
β) Να αναβάλλει ή να αναστέλλει την αξιολόγηση και πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών ή ενός εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, αν το σχετικό αίτημα για αξιολόγηση ή πιστοποίηση δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.
γ) Να ορίζει ως γλώσσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της και άλλη, πλην της ελληνικής.
4. Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η εξωτερική διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των Α.Ε.Ι..

Άρθρο 67
Συμβούλιο της Αρχής

1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από δεκαπέντε μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
2. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία, κατά προτίμηση και με εμπειρία σε θέματα διοίκησης και διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον κανονισμό της Βουλής επιτροπής.
β) Έξι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Πανεπιστημίων με αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστημονικούς κλάδους:
αα) των ανθρωπιστικών επιστημών ή καλών τεχνών,
ββ) των νομικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών,
γγ) των επιστημών υγείας ή βιολογίας,
δδ) των οικονομικών επιστημών ή διοίκησης επιχειρήσεων,
εε) των μηχανικών ή γεωτεχνικών επιστημών και
στστ) των θετικών επιστημών ή της πληροφορικής.
γ) Τέσσερις εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας των Τ.Ε.Ι. με αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους:
αα) της διοίκησης ή οικονομίας,
ββ) των επαγγελμάτων υγείας ή πρόνοιας,
γγ) των τεχνολογικών επιστημών μηχανικών και
δδ) των τεχνολογικών ή γεωτεχνικών επιστημών ή τροφίμων.
δ) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών που έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).
ε) Έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών σπουδαστών που έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
στ) Έναν εν ενεργεία ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
ζ) Έναν κοινό εκπρόσωπο του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που προτείνεται από κοινού από τα επιμελητήρια αυτά.
Τα μέλη του Συμβουλίου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ είναι επιστήμονες με υψηλού επιπέδου, διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο. Ένα από τα μέλη των περιπτώσεων β΄ και γ΄ μπορεί να είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
3. α) Οι θέσεις των μελών του Συμβουλίου της Αρχής των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της προηγούμενης παραγράφου προκηρύσσονται δημόσια, με απόφαση του προέδρου της.
β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται από τον πρόεδρο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής, σε τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται για κάθε υποπερίπτωση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ και για την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης εξειδίκευσης, και συντάσσουν αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με βάση το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. και το σχετικό επιστημονικό και ερευνητικό έργο, και η διοικητική εμπειρία, ιδίως σε Α.Ε.Ι..
γ) Ο πρόεδρος της Αρχής κοινοποιεί τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων: αα) στους πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων για τους υποψηφίους της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, ββ) στους προέδρους όλων των Τ.Ε.Ι. για τους υποψηφίους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και γγ) στη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τους υποψηφίους της περίπτωσης στ΄ της ίδιας παραγράφου. Αν για συγκεκριμένη υποψηφιότητα εκφράσουν αντιρρήσεις τα τρία τέταρτα των πρυτάνεων ή των προέδρων των Τ.Ε.Ι. ή των μελών της συνόδου των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχα, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα κατάταξης.
δ) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2, που διατυπώνεται σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω αξιολογική κατάταξη. Για τη συγκρότηση του Συμβουλίου εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13.
4. Το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών του δύο αντιπροέδρους, τον πρώτο με αρμοδιότητα σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας και τον δεύτερο με αρμοδιότητα σε θέματα χρηματοδότησης. Ο αντιπρόεδρος για την πιστοποίηση ποιότητας συνεπικουρεί τον πρόεδρο της Αρχής στα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο αντιπρόεδρος για τη χρηματοδότηση συνεπικουρεί τον πρόεδρο στα θέματα που αφορούν τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι..
5. Η θητεία του προέδρου είναι τετραετής, ενώ η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι εξαετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών και σπουδαστών πρέπει να διανύουν τα δύο τελευταία έτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών τους και διορίζονται για μία μόνο ετήσια θητεία.
6. Σε περίπτωση έλλειψης, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται νέο μέλος για νέα θητεία. Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό νέων, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων και πάντως όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας τους.
7. Τα μέλη του Συμβουλίου που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν μπορούν να κατέχουν θέσεις διοίκησης στα ιδρύματά τους. Ο Οργανισμός της Αρχής καθορίζει τις λεπτομερείς προϋποθέσεις και τους περιορισμούς για την αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων των μελών του Συμβουλίου της Αρχής.
8. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.
10. Δεν μπορεί να οριστεί μέλος του Συμβουλίου όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των μελών του Συμβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της Αρχής.
11. Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 68
Αρμοδιότητες του προέδρου και του Συμβουλίου

1. Ο πρόεδρος της Αρχής έχει τη γενική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως,
β) συγκαλεί το Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του,
γ) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή,
δ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου και του συνολικού έργου της Αρχής,
ε) έχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου και
στ) διορίζει τον γενικό διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της Αρχής. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο που ορίζεται με απόφασή του. Σε περίπτωση έλλειψης, η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισμό νέου προέδρου.
2. Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό όλων των δράσεων της Αρχής που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της. Ορίζει το πλαίσιο, τους στόχους, τα κριτήρια, τις διαδικασίες και τις μεθόδους διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών διοικητικής και επιστημονικής υποστήριξης της Αρχής.
Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου μπορεί να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής, και, ιδίως, την υποστήριξη των διαδικασιών συγκρότησης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων και τη συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίησης με επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμένους για το επιστημονικό τους έργο.
3. Η Αρχή συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.

Άρθρο 69
Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία

1. Για τη λειτουργία της η Αρχή υποστηρίζεται από διοικητική και επιστημονική υπηρεσία, στις οποίες προΐσταται ο γενικός διευθυντής.
2. Ο γενικός διευθυντής της Αρχής διορίζεται με απόφαση του προέδρου της Αρχής, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, μετά από εισήγηση του προέδρου.
Μέχρι το διορισμό Γενικού Διευθυντή της Αρχής με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τοποθετείται Γενικός Διευθυντής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος μπορεί να είναι και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περίπτωση αυτή παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αρχή αμισθί, ασκώντας παράλληλα τα καθήκοντά του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.
3. Υποψήφιος για τη θέση του γενικού διευθυντή μπορεί να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Αν στη θέση του γενικού διευθυντή διοριστεί καθηγητής Α.Ε.Ι., υπάγεται στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης στο οικείο ίδρυμα. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Συμβούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.
4. Ο γενικός διευθυντής έχει την ευθύνη της διοίκησης και λειτουργίας της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντονίζει και κατευθύνει την επιστημονική και τη διοικητική υπηρεσία και τις μονάδες τους,
β) εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συμβουλίου και την ημερήσια διάταξη και συμμετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου,
γ) είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Αρχής,
δ) είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του ειδικού επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού,
ε) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτεί μέλη του προσωπικού της Αρχής να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «με εντολή γενικού διευθυντή»,
στ) είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
ζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του προέδρου. Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες μπορεί να ορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής.
5. Η διοικητική υπηρεσία της Αρχής διαρθρώνεται στις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:
α) Διεύθυνση Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας,
β) Διεύθυνση Συμφωνιών Προγραμματικού Σχεδιασμού και Χρηματοδότησης,
γ) Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης και
δ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι ή οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
6. Την επιστημονική υπηρεσία της Αρχής αποτελεί το Κέντρο Μελετών και Ερευνών, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συγκεντρώνει στοιχεία, τηρεί βάσεις δεδομένων, διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες, δημοσιεύει εκθέσεις και οργανώνει επιστημονικές ημερίδες και διεθνή συνέδρια για θέματα σχετικά με την αποστολή της Αρχής.
Οι δραστηριότητες του Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου, η οποία διατυπώνεται σε συνεργασία με τον γενικό διευθυντή της Αρχής.
Το Κέντρο Μελετών και Ερευνών συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο της Αρχής την ετήσια έκθεση για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου.
7. Το Κέντρο διευθύνεται από Διευθυντή Ερευνών και Μελετών, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το Συμβούλιο της Αρχής, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συστήσει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται από καθηγητές Α.Ε.Ι.. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.
8. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συνιστώνται ως θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:
α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εκ των οποίων οι 10 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 15 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.
Με τον Οργανισμό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα.
9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α΄ 210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της Αρχής. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούμενο από τον γενικό διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης του κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Αρχή δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω συσταθείσες και κατανεμηθείσες θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26), του ν. 4024/2011 (A΄ 226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Α.ΔΙ.Π., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Συμβούλιο της Αρχής.
Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες με απόσπαση ή με πιστοποιημένη διάθεση στην Αρχή δύνανται ύστερα από αίτηση τους να μεταταχθούν στις ως άνω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄ 191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 2 μέλη του Συμβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συμβούλιο της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου.
Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στην Α.ΔΙ.Π. εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α΄ 52).
10. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τα προσόντα του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνεκτιμώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισμό της Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι αναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής.
11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Α.ΔΙ.Π., μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές καθορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου.
12. Με απόφαση του Συμβουλίου, το ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Αρχής μπορεί να λαμβάνει εκπαιδευτική ή επιμορφωτική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Οργανισμός της Αρχής.
13. Για την επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων της η Αρχή, με απόφαση του Συμβουλίου της, μπορεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται με καθηγητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικεύσεις και εμπειρία σχετικές με τη δραστηριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχόληση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το Συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας κοσμητείας. Η κοσμητεία μπορεί στην περίπτωση αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή μερικά τον καθηγητή από τα καθήκοντά του στη σχολή.
Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή μπορεί να προσκαλεί επιστήμονες από αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης της ποιότητας και χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Μπορεί επίσης να χορηγεί στα μέλη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοιχες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρεις μήνες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση στο αντικείμενό τους.
Η Αρχή μπορεί να καταβάλει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής ειδική πρόσθετη αμοιβή, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Το ύψος και οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
14. Στην Αρχή λειτουργεί το Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3374/2005.

Άρθρο 70
Πιστοποίηση της ποιότητας

1. Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την αξιολόγηση ενός προγράμματος σπουδών ή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός ιδρύματος.
2. Η επιτροπή πιστοποίησης αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3374/2005. Το μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από την Αρχή, η οποία για το σκοπό αυτόν λαμβάνει υπόψη εισηγήσεις των Α.Ε.Ι. και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της Αρχής φορέων. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του μητρώου καθορίζεται με απόφαση της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο μητρώο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται και Έλληνες ή αλλοδαποί αναγνωρισμένου κύρους εμπειρογνώμονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε ομοταγή Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Μέλη του Συμβουλίου της Αρχής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση, δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στο μητρώο. Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ένα μέλος της επιτροπής πιστοποίησης προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο το οποίο και ορίζει το μέλος αυτό.
3. Η επιτροπή πιστοποίησης αξιολογεί την ποιότητα του προγράμματος σπουδών ή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια, μελετά το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και επισκέπτεται, όταν απαιτείται, την αντίστοιχη μονάδα ή ίδρυμα. Η ίδια επιτροπή πιστοποίησης μπορεί: α) να αξιολογεί περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο και β) να αξιολογεί συναφή προγράμματα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυμάτων.
4. Η επιτροπή πιστοποίησης συντάσσει έκθεση πιστοποίησης, η οποία υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.
5. Στα μέλη των επιτροπών πιστοποίησης καταβάλλεται ημερήσια αμοιβή για το έργο τους, για το ύψος της οποίας δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από την Αρχή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η ημερήσια αμοιβή των μελών των επιτροπών πιστοποίησης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 71
Αποφάσεις πιστοποίησης

1. Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών και τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων, με βάση τις εκθέσεις των επιτροπών πιστοποίησης. Η απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής μπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.
2. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης πιστοποίησης ορίζεται ανά πρόγραμμα ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης από την Αρχή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επί μέρους πτυχών των προγραμμάτων και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της θετικής απόφασης πιστοποίησης, το Συμβούλιο της Αρχής, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται, το Συμβούλιο της Αρχής ανακαλεί την απόφαση πιστοποίησης και ενημερώνει αμελλητί το οικείο Α.Ε.Ι. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ο πρύτανης οφείλει να ενημερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται ή αν έχει τέτοια αμφιβολία.
4. Στη θετική υπό όρους απόφαση αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συμμόρφωση στα κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το Συμβούλιο, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά με τη συμμόρφωση ή μη στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.
5. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πιστοποίησης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, με απόφασή του, να περιορίσει τη χρηματοδότηση του ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών ή το ίδρυμα, ανάλογα με το αντικείμενο της πιστοποίησης (πρόγραμμα σπουδών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος). Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών ή των ιδρυμάτων αυτών η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ή ίδρυμα, αντίστοιχα και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα.
6. Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποίησης και οι αποφάσεις πιστοποίησης του Συμβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στο ίδρυμα και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τηρεί μητρώο των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών και των ιδρυμάτων με πιστοποιημένο εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας.
7. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου πιστοποίηση της ποιότητας για συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκαθίσταται από πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής. Το Συμβούλιο της Αρχής διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής.

Άρθρο 72
Κριτήρια πιστοποίησης

1. Στα γενικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
β) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης που προβλέπεται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου,
γ) η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους φοιτητές,
ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και
θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
2. Στα γενικά κριτήρια για την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής:
α) η θέσπιση σαφών και καθορισμένων στόχων για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του ιδρύματος,
β) η διαδικασία σχεδιασμού πολιτικής, η αποτελεσματική οργάνωση και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας,
γ) η διαδικασία εφαρμογής της πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και
δ) η τεκμηριωμένη βελτίωση της ποιότητας.
3. Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλάδων. Για το σκοπό αυτόν, η Αρχή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια.
4. Τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων συμπληρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με βάση τη γνώση και εμπειρία από την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης και τις αντίστοιχες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτηρίων λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωμία και αποστολή των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχολής.

Άρθρο 73
Αρμοδιότητες για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.

1. Η Αρχή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση:
α) γνωμοδοτεί για το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση που προβλέπεται στο άρθρο 61,
β) υποστηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και τη χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι.
γ) εγγυάται τη διαφάνεια των κριτηρίων χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. και
δ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., τρόπους και μέσα για τη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
2. Ειδικότερα, η Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων και των κατευθύνσεων του προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση:
α) διαπραγματεύεται τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τα επί μέρους ιδρύματα,
β) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού των Α.Ε.Ι. και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης σε αυτά και
γ) παρακολουθεί σε ετήσια βάση και αξιολογεί την πορεία εκτέλεσης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού κάθε ιδρύματος και εισηγείται για την τροποποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω η Αρχή:
α) επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί κριτήρια, δείκτες και πρότυπα κοστολόγησης των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Α.Ε.Ι., με βάση και τις διεθνείς πρακτικές και ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
β) συλλέγει από τα επί μέρους ιδρύματα και αναλύει τα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στοιχεία και
γ) εκπονεί ή αναθέτει την εκπόνηση σχετικών μελετών και ερευνών.
4. Η Αρχή μπορεί να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την ολική ή μερική αναστολή της χρηματοδότησης ενός ιδρύματος αν το ίδρυμα, με δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει το απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης και την απαραίτητη τεκμηρίωση.

Άρθρο 74
Αξιολόγηση και χρηματοδότηση της Αρχής

1. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της λειτουργίας και του έργου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανισμού της, και αναθέτει την εξωτερική αξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους αξιολογητές, οργανισμούς ή φορείς αξιολόγησης που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερικό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.
2. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της Αρχής.
3. Η Αρχή συνάπτει συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δραστηριότητες και τους στόχους της. Επίσης, η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων και απολογισμού.

Άρθρο 75
Κέντρα Αριστείας

1. Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι., θεσμοθετείται η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω.
2. Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματά τους αναδεικνύονται ως Κέντρα Αριστείας από την Α.ΔΙ.Π., ύστερα από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και αξιολόγηση ειδικών επιτροπών που συγκροτούνται, τα μέλη των οποίων επιλέγονται με κλήρωση από το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 70. Κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι ιδίως η εξαιρετική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού και ερευνητικού έργου, η αποτελεσματική δομή και οργάνωση του προγράμματος σπουδών, η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας και η υψηλή ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Α.ΔΙ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ορίζονται η ειδικότερη διαδικασία ανάδειξης των Κέντρων Αριστείας, η πρόσθετη στήριξή τους και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 76
Εκλογή πρώτων οργάνων του Α.Ε.Ι.
Συγκρότηση σχολών

1. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, την ευθύνη για την ανάδειξη των μελών του πρώτου Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. έχει οργανωτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε μέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν τουλάχιστον πενήντα καθηγητές πρώτης βαθμίδας και από τρία μέλη για τα Α.Ε.Ι. στα οποία υπηρετούν λιγότεροι από πενήντα καθηγητές πρώτης βαθμίδας.
β) Η επιτροπή αποτελείται από τους δύο προηγούμενους του υπηρετούντος εκλεγμένους πρυτάνεις ή προέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγητές και συμπληρώνεται από τους προηγούμενους των υπηρετούντων εκλεγμένους αντιπρυτάνεις ή αντιπροέδρους Τ.Ε.Ι. που είναι επίσης εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγητές, κατά τη σειρά της πλέον πρόσφατης υπηρεσίας τους στην πρυτανεία ή την προεδρία. Μεταξύ αντιπρυτάνεων ή αντιπροέδρων της ίδιας σειράς προηγούνται οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας και μεταξύ καθηγητών της ίδιας βαθμίδας οι αρχαιότεροι στην οικεία βαθμίδα. Αν δεν υπάρχουν προηγούμενοι εκλεγμένοι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. και αντιπρυτάνεις ή αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι. ή αν ο αριθμός τους δεν επαρκεί ή αν δεν αποδέχονται τον ορισμό τους για οποιονδήποτε λόγο, η επιτροπή συμπληρώνεται από τους καθηγητές του ιδρύματος που έχουν το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) στη βαθμίδα του καθηγητή. Δεν ορίζονται ως μέλη της επιτροπής εκείνοι που μέσα σε δέκα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δηλώνουν εγγράφως προς τον πρύτανη ή πρόεδρο Τ.Ε.Ι., κοινοποιώντας τη δήλωσή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα ως μέλη του Συμβουλίου.
γ) Για τη συγκρότηση της επιτροπής εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαπιστωτική πράξη του πρύτανη ή προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση της συγκρότησης ορίζεται ως πρόεδρος το πρώτο, κατά τη σειρά ορισμού του σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, μέλος της επιτροπής. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται από τη μονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού.
δ) Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στην προηγούμενη περίπτωση, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Αν μέλος της επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει, αντικαθίσταται κατά σειρά από τον αμέσως επόμενο αντιπρύτανη ή αντιπρόεδρο Τ.Ε.Ι. ή τον καθηγητή που έχει το μεγαλύτερο χρόνο υπηρεσίας ως μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. στη βαθμίδα του καθηγητή.
2. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συγκρότησή της, η επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο προκηρύσσει τις εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου. Η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων, διενεργεί τις εκλογές και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 που εφαρμόζονται αναλόγως, έως και τις 15.11.2011.
3. Οι φοιτητές ή σπουδαστές εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 που εφαρμόζονται αναλόγως, έως και τις 15.11.2011. Μέσα στην ίδια προθεσμία εκλέγονται από τα αντίστοιχα σώματα οι εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού, των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. για τα Πανεπιστήμια και του ΕΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. για τα Τ.Ε.Ι..
4. Ο πρόεδρος της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μέσα σε μία εβδομάδα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών, εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του προέδρου και των λοιπών εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ιδρύματος. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και οργανώνει τη διαδικασία εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου από τα εσωτερικά μέλη, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 που εφαρμόζονται αναλόγως. Τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μέλη εκλέγουν τον αναπληρωτή πρόεδρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 8.
5. Η όλη διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου ολοκληρώνεται έως και τις 16.1.2012 και στη συνέχεια εκδίδεται η διαπιστωτική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8.
6. Ο προϋπολογισμός του ιδρύματος του έτους 2012 εγκρίνεται από το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
7. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι., η οποία διατυπώνεται μετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, καθώς και ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π., συνιστώνται οι σχολές του ιδρύματος κατά την έννοια του παρόντος νόμου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καταργούνται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σχολές, προβλέπεται η ταυτόχρονη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών των νέων σχολών, καταργούνται οι τομείς των τμημάτων που μετατρέπονται με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, όπου υπάρχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την ανάθεση της υλοποίησής των προγραμμάτων σπουδών σε τμήματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, την κατανομή του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Γενικών Τμημάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων και των φοιτητών στις σχολές, ο τρόπος συγκρότησης των πρώτων γενικών συνελεύσεων των σχολών και των συνελεύσεων των τμημάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και την ομαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου και της φοίτησης των φοιτητών. Από τη συγκρότηση των σχολών και των τμημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι πρόεδροι των τμημάτων που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις ασκούν τα καθήκοντα των διευθυντών τμημάτων έως τη λήξη της θητείας τους. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι γνώμες των Συμβουλίων των ιδρυμάτων και της Α.ΔΙ.Π. υποβάλλονται έως τις 30.4.2012. Αν οι γνώμες των Συμβουλίων και της Α.ΔΙ.Π. δεν υποβληθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
8. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκλογής των νέων κοσμητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η γενική συνέλευση της σχολής απαρτίζεται από τους διευθυντές των τμημάτων. Από την εκλογή των νέων κοσμητόρων ή διευθυντών σχολών Τ.Ε.Ι. και έως την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος και τη συγκρότηση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και του Οργανισμού, η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τον πρύτανη ή τον πρόεδρο Τ.Ε.Ι., τους κοσμήτορες ή διευθυντές των σχολών Τ.Ε.Ι., τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας κάθε σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και έναν των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, καθώς και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29, οι εκπρόσωποι των κατηγοριών προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο αυτό εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, εκλέγονται ταυτόχρονα με τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8. Η Σύγκλητος που συγκροτείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο αναλαμβάνει καθήκοντα το αργότερο έως την 1.9.2012.
9. Τα Συμβούλια των ιδρυμάτων υποβάλλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προτάσεις τους για την έγκριση των Οργανισμών τους, σύμφωνα με το άρθρο 5, έως τις 31.12.2012.
10. Το Συμβούλιο που συγκροτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εκκινεί από την 1.2.2012 τη διαδικασία εκλογής νέου πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν και οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευσή του πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι.. Οι θητείες όλων των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων ή προέδρων και αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, λήγουν στις 31.8.2012, οπότε και αναλαμβάνουν καθήκοντα οι πρυτάνεις ή πρόεδροι Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
11. Μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τους πρυτάνεις ή τους προέδρους Τ.Ε.Ι. οι οποίοι θα εκλεγούν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι εν ενεργεία πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις ή πρόεδροι και αντιπρόεδροι Τ.Ε.Ι., καθώς και το πρυτανικό συμβούλιο ή το συμβούλιο Τ.Ε.Ι. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις.
12. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου, από 1.9.2012 αναστέλλεται η επιπλέον της βασικής χρηματοδότηση του ιδρύματος.

Άρθρο 77
Μέλη Δ.Ε.Π.

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, αντιστοιχούν στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.
3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρείται από την Α.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70.
4. α) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, που υπηρετούν κατά δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για την εξέλιξη των μόνιμων επίκουρων καθηγητών που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους έως δύο φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους. Σε περίπτωση και δεύτερης αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.
β) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχοντας τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.
γ) Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.
5. α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται.
β) Οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα.
γ) Λέκτορες που εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία και έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
δ) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο, οι λέκτορες υποχρεούνται για τα πρώτα τρία έτη υπηρεσίας τους να είναι πλήρους απασχόλησης. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του νόμου νομοθεσία για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται στο σύνολο των λεκτόρων.
6. Το μόνιμο προσωπικό του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κατόχων προσωποπαγών θέσεων, υπόκειται στην αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 21.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 δεν εφαρμόζονται για τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Ομοίως δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκλογής για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
8. Για τη μετατροπή θέσης σε προσωποπαγή και την κατάληψή της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου προβλέπονται προσωποπαγείς θέσεις, οι θέσεις αυτές καταργούνται με τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει από τις θέσεις αυτές.
9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου επανέρχονται και διατηρούνται σε ισχύ έως την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 123/1984 (Α΄ 39),187/1996 (Α΄ 145) και 390/1995 (Α΄ 217), όπως αυτά κατά περίπτωση είχαν τροποποιηθεί.
10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή μετακινήθηκαν στην ίδια βαθμίδα σε άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας, στο χρόνο εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα θα προσμετράται η θητεία που είχαν στη βαθμίδα του Α.Ε.Ι. προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του Α.Ε.Ι. προορισμού.
11. Τα μέλη Δ.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές) που εξελέγησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωμα να μονιμοποιηθούν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά τη συμπλήρωση τριετούς θητείας στη βαθμίδα αυτή, μετά από κρίση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν μονιμοποιηθούν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ της πράξης μονιμοποίησής τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Άρθρο 78
Μέλη Ε.Π.

1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι βαθμίδες του καθηγητή, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή των μελών Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., αντιστοιχούν στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή και του επίκουρου καθηγητή που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2. Οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις μελών Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή έχει υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Ε.Π. έως την 1.7.2011, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τομέα ή του τμήματος, νοείται ο διευθυντής σχολής.
3. Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας, για τις οποίες εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη καθηγητή, μετά την 1.7.2011, διέπονται έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τα προσόντα και τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, για τα οποία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο έως τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται προσωρινά με απόφαση της Συνέλευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, για το χρονικό διάστημα έως την κατάρτιση των μητρώων που προβλέπονται στο άρθρο 19, τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η Α.ΔΙ.Π., το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 70.
4. Οι υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, στην περίπτωση Αναπληρωτών Καθηγητών Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν τη θέση αυτή από μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή σε τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, η εξέλιξη στη βαθμίδα του καθηγητή γίνεται υποχρεωτικά με προκήρυξη της θέσης και παύει να ισχύει για αυτούς η εξέλιξη με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114). Για τους αναπληρωτές καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. Μετά την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύματος ή του πρότυπου Οργανισμού, οι καθηγητές αυτοί συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης, ψηφίζουν για την ανάδειξή τους και αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18, του Οργανισμού και του Εσωτερισμού Κανονισμού του Ιδρύματος.
5. α) Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των Τ.Ε.Ι., που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλουν οποτεδήποτε αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Κατά τα λοιπά για τους μόνιμους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν τακτική θέση και τους επίκουρους με θητεία καθηγητές που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ’ της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου, αντίστοιχα. Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, εφόσον δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.
β) Για τους επίκουρους καθηγητές που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις. Αν μέχρι την 31.12.2016 οι καθηγητές αυτοί αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να εξελιχθούν σε θέση τακτικού επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν στην προσωποπαγή θέση που κατέχουν.
6. α) Οι μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών εφαρμογών, τις οποίες και καταλαμβάνουν.
β) Οι θέσεις των μόνιμων καθηγητών εφαρμογών χωρίς διδακτορικό δίπλωμα που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών εφαρμογών τις οποίες και καταλαμβάνουν. Οι κάτοχοί τους μπορούν, εφόσον αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα μέχρι 31.12.2016, να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Για τη διευκόλυνση στην απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος μπορεί να τους χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ειδική επιστημονική άδεια, διάρκειας έως δύο ετών.
γ) Οι καθηγητές εφαρμογών που υπηρετούν με θητεία ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή εξέλιξη, εφόσον έχουν τα νόμιμα προσόντα για την επόμενη βαθμίδα, με τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων καθηγητών εφαρμογών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή διατηρώντας τη μονιμότητά τους στη βαθμίδα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.
δ) Οι υπηρετούντες καθηγητές εφαρμογών μετά τη μονιμοποίησή τους, διατηρούν τη μονιμότητα και στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον εξελιχθούν.
ε) Για τους καθηγητές εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης, που κατέχουν σε τακτική θέση επίκουρου καθηγητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο μέλος Ε.Π. για τη μετατροπή της θέσης του έως την 1.7.2011. Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας, για τα ως άνω μέλη Ε.Π. παύει να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης σε τακτική και η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011.
7. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 εφαρμόζονται και για τους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οποίοι διατηρούν τη θέση τους έως τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
8. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και για το Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3404/2005 (A΄ 260) διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 79
Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

1. Υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου βοηθοί, επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες των Πανεπιστημίων, διατηρούν τις θέσεις τους και ασκούν τα ίδια καθήκοντα έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.
2. Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους ή των οποίων εκκρεμεί η διαδικασία επιλογής τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαντλούν τη θητεία για την οποία εκλέγονται, η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν δεν έχει εκλεγεί γραμματέας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή αν λήξει η θητεία του γραμματέα που υπηρετεί χωρίς να παραταθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά, με την ίδια διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος έως την εκλογή του νέου γραμματέα.
3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29:
α) Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα.
β) Οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29 και
γ) οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.
δ) Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι μόνιμα υπηρετούντες στο Ίδρυμα, καθώς και οι υπηρετούντες με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π., που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρεις καθηγητές που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της περίπτωσης γ΄ του Κεφαλαίου Δ΄ του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 διατηρούν τις θέσεις τους έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

Άρθρο 80
Λοιπές μεταβατικές διατάξεις

1. Έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η γνώμη που απαιτείται για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, παρέχεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
2α. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 76 για τη σύσταση των σχολών, προκειμένου για την εφαρμογή του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8, κάθε τμήμα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν εντάσσεται σε σχολή νοείται ως μία σχολή.
3. Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν τα όργανα της διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.
4. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3391/2005 (Α΄240) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 81 και οι οποίες ρυθμίζουν ιδίως την αποστολή, τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τη γλώσσα διδασκαλίας και την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρθρου 81 και ρυθμίζουν ιδίως την έδρα, την αποστολή, τη λειτουργική διάρθρωση, την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας, το θεσμό και τα προσόντα του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον τρόπο επιλογής του, τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών σε προγράμματα σπουδών και την οικονομική συμμετοχή τους για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Όπου στις διατάξεις του ν. 2552/1997 αναφέρεται ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοείται ο διευθυντής προγράμματος σπουδών.
5. α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινικές και τα μουσεία και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών. Για την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα ή τομέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όργανα του τμήματος ή του τομέα νοείται η κοσμητεία της σχολής.
β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε αντιπρυτάνεις και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι καθηγητές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ε.Ε.ΔΙ.Π. νοείται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), όπου αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο τμήματος νοείται η κοσμητεία σχολής.
γ) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις που δεν καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά θέματα των καθηγητών, γίνεται αναφορά σε πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτανης.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισμών τους.
7. Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Έως τότε εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν εφαρμόζεται για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας σύμφωνα με τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσες διατάξεις.
9. α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
Εξαιρούνται και θεωρείται, ότι έχουν απωλέσει αυτοδίκαια τη φοιτητική ιδιότητά τους στις 30.4.2015, όσοι φοιτητές οφείλουν μόνο διπλωματική ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση ή συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013 και 2013-2014, δικαιούμενοι να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου 2014 και Φεβρουάριου 2015. Το εδάφιο αυτό ισχύει από 31.8.2014.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.
10. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές:
αα) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και
ββ) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα. Η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007 έως και 2009-2010 γίνεται από τα Α.Ε.Ι. σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τους, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. Φ.12.1/137002/Β3/23.10.2008 (Β΄ 2226) υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 31.5.2012.
11. α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από τη δημοσίευση του παρόντος, τμήματα των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γλώσσα διδασκαλίας, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, ξένη γλώσσα.
β) Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου μόνου της 75548/Β7/2010 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1032) υπάγονται και όλα τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι..
γ) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Ο Πρύτανης του Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του προγράμματος.
12. α) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορισμό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π. ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί το αρχαιότερο μέλος της Ολομέλειας που είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Έως την ανάδειξη του γενικού διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Πρόεδρος της Αρχής ή ο αναπληρωτής του. Με τη συγκρότηση του Συμβουλίου παύει η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών του Συμβουλίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου.
β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα μισά από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα μισά από τα μέλη για θητεία έξι ετών.
γ) Εκκρεμείς διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Για τις σχολές και τα τμήματα των Α.Ε.Ι., για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005, η διαδικασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων παύει η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3374/2005. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. νοείται το Συμβούλιο αυτό.
δ) Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμήματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζει σε κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δημόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, καθώς και μετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., με βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αρχής.
Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τμημάτων Α.Ε.Ι., των οποίων το Ίδρυμα υπέβαλε προς την Α.ΔΙ.Π. Ιδρυματική Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, και προήλθαν από συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, ή μετονομάσθηκαν, θεωρούνται πιστοποιημένα (αξιολογημένα σύμφωνα με το ν. 3374/2005), έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης από την Α.ΔΙ.Π.. Τα εν λόγω τμήματα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για περίοδο δύο ετών το αργότερο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπιστοποίησης των προγράμματα σπουδών τους.
ε) Μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3374/2005 που αφορούν τη ΜΟ.ΔΙ.Π..
13. Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργανα της Α.ΔΙ.Π., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
14. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των οικείων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.
15. Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών του οικείων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.
16. Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέπεται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων νομικών προσώπων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συνεχίζονται από το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του Ν.Π.Ι.Δ. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του πρύτανη του οικείου ιδρύματος. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 58 ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού.
17. α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου αναφέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συμβούλιο νοούνται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα.
β) Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συμβούλιο του οικείου ιδρύματος αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οικείο Ν.Π.Ι.Δ. και την κατάργηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κατάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτησή του, να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώμη του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου του ιδρύματος.
γ) Έως την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 οι αμοιβές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..
18. Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) καταργούνται από την ίδρυση σχολής δια βίου μάθησης στο οικείο ίδρυμα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Από την κατάργησή τους, το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυτών μετακινείται στη σχολή δια βίου μάθησης.
19. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών των Τ.Ε.Ι. που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου καταργείται.
20. Τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην Α.ΔΙ.Π. η συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση διατάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή της και την υποβάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της ομάδας η Α.ΔΙ.Π. συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.
21. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την έκδοση των Οργανισμών ή του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι., όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.
22. α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του.
β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, από τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις για τα Α.Ε.Ι..
γ) Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλεπόμενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, βάσει του παρόντος νόμου, οργάνων του οικείου ιδρύματος και, έως τη συγκρότησή τους, με απόφαση του πρύτανη του ιδρύματος.
δ) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου και έως την έκδοση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος, καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των οργάνων αυτών, όπως, ιδίως, τα θέματα που αφορούν στην προκήρυξη των εκλογών, στην υποβολή υποψηφιοτήτων και στην ανακήρυξη των υποψηφίων, τους εκλογικούς καταλόγους, τα εκλογικά τμήματα, τη συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και τις αρμοδιότητές τους, τα ψηφοδέλτια, τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων, τις ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, τα πρακτικά καταμέτρησης και εκλογής και τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας, τις περιπτώσεις διενέργειας επαναληπτικών εκλογών και τις προθεσμίες που αφορούν την εν γένει εκλογική διαδικασία, καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των επιτροπών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 76, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
23. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Β΄ Μέρους του ν. 3569/2007 (Α΄ 122), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:»
24. Εξαιρετικά, μέχρι 30.8.2016 οι καθηγητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης και πριν τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα του πρώτου διορισμού τους, τηρούμενων των όρων των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του παρόντος, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.
24. Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου Ιδρύματος, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.

Άρθρο 81
Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76 έως και 80, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως:
1. Ο ν. 5343/1932 (Α΄ 86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 272 πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όπως ισχύει, 326, 327 και 329 έως και 333,
2. ο α.ν. 553/1968 (Α΄ 210),
3. τα άρθρα 1, 3, 6, οι παράγραφοι 1 έως και 5 και 7 του άρθρου 7, τα άρθρα 8, 9, 10, το στοιχείο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11, το άρθρο 12, το άρθρο 13 με την εξαίρεση της παραγράφου 5, τα άρθρα 14, 15 και 16, το άρθρο 17 με τις εξαιρέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, τα άρθρα 18, 20, 21, 22, το άρθρο 23 με εξαίρεση την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 που καταργείται μόνο όσον αφορά τα Α.Ε.Ι., και τα άρθρα 24, 25 και 29 έως και 35 και 37 του ν. 1268/1982,
4. τα άρθρα 1, 3, οι παράγραφοι 2 έως και 6 του άρθρου 4, τα άρθρα 5, 6, 8 έως και 22, 24, 26 έως και 30, καθώς και τα άρθρα 33, 34, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 35, τα άρθρα 36 έως και 39,οι παράγραφοι 11, 12 και 13 του άρθρου 48 και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),
5. η παράγραφος 6 του άρθρου 23 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23),
6. τα άρθρα 13 και 14 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13),
7. τα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203),
8. τα άρθρα 3, 6, οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147),
9. τα άρθρα 1 έως και 5, το άρθρο 6 με την εξαίρεση της παραγράφου 12, το άρθρο 7, το άρθρο 8 με την εξαίρεση της παραγράφου 7, τα άρθρα 9 έως και 16, τα άρθρα 22 και 23, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 25, καθώς και οι παράγραφοι, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22 και 28 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159),
10. το άρθρο 4 του ν. 2174/1993 (Α΄ 210),
11. το στοιχείο α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 (Α΄ 18),
12. η παράγραφος 2 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156),
13. τα άρθρα 1, 5, 6 και 7 του ν. 2454/1997 (Α΄ 7),
14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, τα άρθρα 3 και 4, με την εξαίρεση της παραγράφου 1 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 10 και 11, οι παράγραφοι 4, 5 και 7 έως και 18 του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1, 3 και 4 του άρθρου 6, τα άρθρα 7 και 8, καθώς και το άρθρο 9, με την εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266). Οι λοιπές περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
15. τα άρθρα 1, 2 και 3 και η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2517/1997 (Α΄ 160),
16. τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 2530/1997 (Α΄ 218),
17. η παράγραφος 8, οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 11 και οι παράγραφοι 21 και 25 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),
18. τα άρθρα 1 και 2 του ν. 2752/1999 (Α΄ 248),
19. η παράγραφος 7 του άρθρου 11, το άρθρο 13, το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση του π.δ. της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5, οι παράγραφοι 20, 25 και 41 του άρθρου 14, η παράγραφος 1, με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 15, η οποία καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 59 του παρόντος νόμου, καθώς και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78),
20. η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114),
21. οι παράγραφοι 13, 17, 19 έως και 27, 30 και 31 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),
22. τα άρθρα 9 και 10 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171), από την ίδρυση στο οικείο ίδρυμα της σχολής δια βίου μάθησης της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου,
23. η παράγραφος 4 με εξαίρεση το πρώτο εδάφιο και η παράγραφος 5 του άρθρου 2, καθώς και τα άρθρα 5, 6, 11 και 12 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2, το άρθρο 3, με την εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 4, οι παράγραφοι 2, 3 και 7, με την εξαίρεση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 5, οι παράγραφοι 1 έως 3, 7 και 8 του άρθρου 6, η παράγραφος 2 του άρθρου 7 και το άρθρο 8 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240),
24. η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260),
25. η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2, η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 4, τα άρθρα 5 έως και 8, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 9, τα άρθρα 10 έως και 18, το άρθρο 21, η παράγραφος 1 του άρθρου 22, η παράγραφος 4 του άρθρου 23, οι παράγραφοι 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 24, καθώς και οι παράγραφοι 2, 6, 7 και 10 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
26. τα άρθρα 1 έως και 10 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), με την εξαίρεση της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1,
27. τα άρθρα 1 έως και 7, 12 έως και 14, 16, 19, 21, 23, 24 και 25 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156),
28. οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), ενώ κατ’ εξαίρεση η παράγραφος 5 του άρθρου 34 διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 3848/2010,
29. το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
30. το π.δ. 275/1983 (Α΄ 103),
31. το π.δ. 327/1983 (Α΄ 117),
32. το Κεφάλαιο β΄ του π.δ. 387/1983 (Α΄ 141),
33. το π.δ. 388/1983 (Α΄ 141),
34. το π.δ. 389/1983 (Α΄ 141),
35. το π.δ. 459/1983 (Α΄ 175),
36. το π.δ. 473/1983 (Α΄ 181),
37. το π.δ. 509/1983 (Α΄ 195),
38. το π.δ. 31/1984 (Α΄ 8),
39. το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39),
40. το π.δ. 411/1984 (Α΄ 142),
41. το π.δ. 567/1984 (Α΄ 204),
42. το π.δ. 265/1985 (Α΄ 99), το οποίο καταργείται από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 53,
43. το π.δ. 327/1985 (Α΄ 115),
44. το π.δ. 46/1989 (Α΄ 21),
45. το π.δ. 380/1989 (Α΄ 167),
46. το π.δ. 444/1993 (Α΄ 184),
47. το π.δ. 124/1994 (Α΄ 91),
48. το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217),
49. το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145),
50. το π.δ. 227/1996 (Α΄ 174),
51. το π.δ. 163/2002 (Α΄ 149),
52. το π.δ. 35/2003 (Α΄ 36),
53. το π.δ. 45/2003 (Α΄ 46).
54. το π.δ. 212/2004 (Α΄ 190),
55. το π.δ. 34/2005 (Α΄ 52)
56. το π.δ. 36/2007 (Α΄ 32),
57. το π.δ. 226/2007 (Α΄ 255),
58. το π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), με εξαίρεση τα άρθρα 5, 6 και 7, και τα άρθρα 22 έως και 28, και
59. το π.δ. 178/2009 (Α΄ 208).

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 9:36 am

Ν 4076/2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
Spoiler: show
[b]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Άρθρο 1
Σχολές – Τμήματα

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«2. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που υπηρετούν σε αυτό.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Η Σχολή συντονίζει και οργανώνει τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που υπάγονται σε αυτή και αναθέτει την υλοποίησή τους στα Τμήματα ή σε ομάδες διδασκόντων. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.».
4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:
α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.
β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.
γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.
δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.
Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αυτές. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) καταργείται.
6. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 7 και τροποποιείται ως εξής:
«7. Με τα προεδρικά διατάγματα, που προβλέπονται στην παράγραφο 6, ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. ή Σχολής ή Τμήματος, όπως ιδίως η κατανομή και ένταξη φοιτητών και προσωπικού και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των νέων Ιδρυμάτων ή Σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με την υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών.».
7. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 8.
8. Η παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 9 και τροποποιείται ως εξής:
«9. Παραρτήματα των Α.Ε.Ι. μπορεί να ιδρύονται σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τους οποίους ιδρύεται μια Σχολή σε ίδρυμα της ημεδαπής και τη διαδικασία και τους όρους που ισχύουν για την ίδρυση αντίστοιχης ακαδημαϊκής δομής στην άλλη χώρα.».

Άρθρο 2
Όργανα του Ιδρύματος

1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών ή του εκπροσώπου των φοιτητών του Συμβουλίου, η διαδικασία εκλογής αυτών επαναλαμβάνεται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3) ημερών από την κάθε φορά τελευταία άγονη εκλογή και έως την εκλογή τους. Στην περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας των εξωτερικών μελών του ή του εκπροσώπου των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την εκλογή αυτών, έως την ανάδειξή τους.».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«3. Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης των εσωτερικών και των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου σε κάθε ίδρυμα έχει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, η οποία αποτελείται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη, ή η Προεδρία του Τ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους Αναπληρωτές Προέδρου. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου, ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος είτε προκηρύσσει εκλογές, εφόσον πρόκειται για εσωτερικά μέλη, είτε δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση, εφόσον πρόκειται για τα εξωτερικά μέλη. Τα αποχωρούντα μέλη συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, έως την αντικατάστασή τους.».
Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από το Πρυτανικό Συμβούλιο και η όλη διαδικασία συγκρότησης αυτού ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως και την 25η Οκτωβρίου 2012. Τα ήδη, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αναδεδειγμένα Συμβούλια διατηρούνται έως τη λήξη της θητείας τους.».
3. Η πρώτη και η δεύτερη περίοδος της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«β) Τα εσωτερικά μέλη εκλέγονται από το σύνολο των καθηγητών του οικείου ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με σημείωση της εκλογής δίπλα από το όνομα των υποψηφίων της σειράς προτίμησης με διαδοχικούς ακέραιους αριθμούς (σύστημα ταξινομικής ψήφου). Στην εκλογή συμμετέχουν και οι υπηρετούντες λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78. Τα εσωτερικά μέλη ανά Σχολή δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«α) Προσόντα για την εκλογή εξωτερικού μέλους είναι η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το ίδρυμα την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στην παρούσα περίπτωση.».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«β) Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη, με φανερή ψηφοφορία και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των εσωτερικών μελών. Τα εσωτερικά μέλη συγκαλούνται προς τούτο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάδειξή τους, από το εσωτερικό μέλος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους κατά την εκλογή του, το οποίο και προεδρεύει της διαδικασίας. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων εσωτερικών μελών. Με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων του συνόλου των μελών μπορεί να παυθεί εξωτερικό μέλος για λόγους πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων και καθηκόντων του. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.».
6. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«7. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν, με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, τον αναπληρωτή πρόεδρο του Συμβουλίου μεταξύ των καθηγητών του ιδρύματος που έχουν εκλεγεί στο Συμβούλιο. Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη ανωτέρω πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε επτά (7) ημέρες, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.».
7. Στην παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «…μετά από εισήγηση της Συγκλήτου,».
Η περίπτωση ε΄ τροποποιείται ως εξής:
«ε) την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας,».
Η περίπτωση ι΄ τροποποιείται ως εξής:
«ι) την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,».
Στο τέλος της περίπτωσης ιγ΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «, ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής.».
8. Η παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.
β) Την ευθύνη της οργάνωσης της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη έχει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου και αποτελείται από καθηγητές πρώτης βαθμίδας του οικείου ιδρύματος. Η συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί καθήκον στο πλαίσιο του διοικητικού έργου του καθηγητή πρώτης βαθμίδας.
Η επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προσέλκυση υποψηφιοτήτων, συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες και εκθέτει στο Συμβούλιο τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά.
γ) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει, εφόσον είναι ενδεκαμελές, δύο και, εφόσον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, προσκαλεί τους υποψηφίους σε ακρόαση ανοικτή στην κοινότητα του ιδρύματος.
Μέσα σε προθεσμία δύο ημερών από την ακρόαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καλούνται όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος να εκλέξουν, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, υποψηφίων που επιλέχθηκαν, τον Πρύτανη του ιδρύματος. Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων/καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υπηρετούν στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78, αντίστοιχα. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων από το Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανάδειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περίπτωσης ε΄ της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών.
ε) Ο Πρύτανης δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ίδιο ίδρυμα.».
9. Η αρμοδιότητα της περίπτωσης ιη΄ της παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) υπάγεται εφεξής στη Σύγκλητο. Στο τέλος της παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:
«Ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.»
10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«19. Η Σύγκλητος αποτελείται από:».
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,».
11. Στην παράγραφο 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται περίπτωση ιζ΄ ως εξής:
«ιζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.».

Άρθρο 3
Όργανα της Σχολής

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«2. α) Υποψήφιοι για τη θέση του κοσμήτορα μπορούν να είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία, οι οποίοι υποβάλλουν υποψηφιότητα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδεται από τον Πρύτανη δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου κοσμήτορα. Ο κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της Σχολής με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και διορίζεται από τον Πρύτανη.
β) Το Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του, επιλέγει εφόσον είναι ενδεκαμελές δύο και εφόσον είναι δεκαπενταμελές, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων. Η διαδικασία εκλογής του κοσμήτορα διενεργείται από τριμελή επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας του ιδρύματος, από τους οποίους δύο ανήκουν στην οικεία σχολή ενώ ένας προέρχεται από άλλη. Η τριμελής επιτροπή ορίζεται από τον Πρύτανη. Η επιτροπή συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες, εξετάζει την εκλογιμότητα, οργανώνει και επιβλέπει το σύνολο της εκλογικής διαδικασίας και εντέλει εκδίδει το αποτέλεσμα που υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική απόφαση διορισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Εάν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την προηγούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός τριών (3) ημερών μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων.
Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων, από το Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανάδειξη του Κοσμήτορα, με τους περιορισμούς της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου.
Η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας των ανωτέρω ψηφοφοριών και της κλήρωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ο κοσμήτορας δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία.».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) καταργείται.
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμείται σε 3.
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 5, η οποία αναριθμείται σε 4, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) επιβλέπει την εφαρμογή των Κανονισμών Σπουδών των Τμημάτων και την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού,».
Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«συγκροτεί μετά από γνώμη της Κοσμητείας τις επιτροπές αξιολόγησης των καθηγητών, κατ’ άρθρο 21 του παρόντος νόμου. Η αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και εξέλιξης των Καθηγητών, κατ’ άρθρο 19 του παρόντος νόμου, ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας, και».
5. Οι παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμούνται σε 5, 6, 7 και 8, αντίστοιχα.
6. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7, όπως αυτή έχει αναριθμηθεί, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«β) τους προέδρους των τμημάτων,».
7. Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων ι΄, ιε΄ και ιστ΄ της παραγράφου 10, η οποία αναριθμείται σε 9, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) υπάγονται εφεξής στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η αρμοδιότητα των περιπτώσεων ε΄ και ζ΄ της ίδιας παραγράφου καταργείται.
Στην αρμοδιότητα της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου προστίθενται εντέλει οι λέξεις «… της Συγκλήτου και του Πρύτανη».
Τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων στ΄, ια΄ και ιβ΄ της ίδιας παραγράφου η Κοσμητεία τις ασκεί μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος.
8. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 11, η οποία αναριθμείται σε 10, του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών».
9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αναριθμείται σε 11.

Άρθρο 4
Όργανα του Τμήματος

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/ 2011 (Α΄ 195) τροποποιούνται ως εξής:
«1. Όργανα του Τμήματος είναι: α) Ο Πρόεδρος, β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, γ) ο Διευθυντής του Τομέα και δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα. Ως προς το νομικό καθεστώς των αρμοδιοτήτων των οργάνων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.».
2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, η Συνέλευση του Τμήματος, και εφόσον στο Τμήμα έχουν συσταθεί Τομείς, ο Διευθυντής και η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που τους απονέμουν, αντίστοιχα, οι διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) (ιδίως άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 6) σε συνδυασμό με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), αναλόγως εφαρμοζόμενες.
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:
«5. Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Τμήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή).
Οι εκπρόσωποι των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του παρόντος νόμου.».
4. Όπου στο ν. 4009/2011 (Α΄ 195) γίνεται αναφορά σε (προπτυχιακά) «Προγράμματα σπουδών» νοούνται εφεξής τα τμήματα, ενώ όπου γίνεται αναφορά σε διευθυντές τους νοούνται εφεξής οι Πρόεδροι.
5. Για τη λειτουργία των Τμημάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
6. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται έβδομη παράγραφος ως εξής:
«7. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 5
Άλλα θέματα Α.Ε.Ι.

1. Το στοιχείο λδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«λδ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεών τους και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση νέων θέσεων ή για εξέλιξη μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. αποστέλλεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση της σχετικής πίστωσης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
3. Στο στοιχείο στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) απαλείφεται η φράση «, πλην του προέδρου της Α.ΔΙ.Π.,».
4. To τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον τρόπο και τα κριτήρια της δωρεάν διανομής στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών των διδακτικών συγγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» καθώς και την καταβολή αμοιβής στους συγγραφείς τους.».
5. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως την 1.7.2011, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις.».
β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν μέχρι δύο φορές έως τη λήξη της επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή της για χρονικό διάστημα ενός έτους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υποχρεωτικά, άλλως θεμελιώνεται παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.».
γ) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται στοιχείο δ΄ ως εξής:
«δ) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο, οι λέκτορες υποχρεούνται για τα πρώτα τρία έτη υπηρεσίας τους να είναι πλήρους απασχόλησης. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του νόμου νομοθεσία για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. επεκτείνονται στο σύνολο των λεκτόρων.».
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) πριν από το πρώτο εδάφιο προστίθεται η εξής φράση:
«Οι αναπληρωτές καθηγητές που υπηρετούν έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
7. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται δεύτερη υποπαράγραφος ως εξής:
«Η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για διδακτικά συγγράμματα που διανεμήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006−2007 έως και 2009−2010 γίνεται από τα Α.Ε.Ι. σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τους, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 15 του άρθρου μόνου της υπ’ αριθ. Φ.12.1/137002/Β3/23.10.2008 (Β΄2226) υπουργικής απόφασης δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι 31.5.2012.».
8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α´ 228), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Από τη δημοσίευση του παρόντος, τμήματα των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα ή να συνδιοργανώνουν μεταξύ τους προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γλώσσα διδασκαλίας, εν όλω ή εν μέρει, κατ’ εξαίρεση, ξένη γλώσσα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 6
Καθαρισμός σχολικών μονάδων

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2013−2014 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii) Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2013−2014 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

Άρθρο 7
Θέματα Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν δεν υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. κανένας Σύμβουλος ή οι υπηρετούντες Σύμβουλοι δεν επαρκούν, τα όργανα διοίκησης στα οποία προβλέπεται συμμετοχή Συμβούλου συγκροτούνται και λειτουργούν νομίμως και χωρίς αυτόν.».
2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 η φράση «Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων» αντικαθίσταται με τη φράση «Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών του Τμήματος Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 τροποποιείται ως εξής:
«3. Το Τμήμα Συμβάσεων και Οικονομικών Υποθέσεων περιλαμβάνει τα Γραφεία: α) Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, με αρμοδιότητα, ιδίως, την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών δαπανών και λοιπών παραστατικών στοιχείων, την τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τις κάθε φύσης πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και τον έλεγχο νομιμότητας, τη μισθοδοσία του προσωπικού και την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων και β) Προγραμμάτων και Διαγωνισμών, με αρμοδιότητα, ιδίως, τη διοικητική υποστήριξη της διενέργειας πάσης φύσεως διαγωνισμών, τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων, τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων, καθώς και την πάσης φύσεως οικονομική παρακολούθηση των προγραμμάτων, ενεργειών και έργων που εκτελούνται στο Ι.Ε.Π., σε συνεργασία με το Γραφείο Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας, που έχει την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη επ’ αυτών.».
4. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στα καθήκοντα των Συμβούλων που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. περιλαμβάνεται και η συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.»
5. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 26 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 απαλείφεται η φράση «για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας».
6. Στο άρθρο 20 του ν. 3966/2011 προστίθεται παράγραφος 36 ως εξής:
«36. Η έκθεση απολογισμού και αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 υποβάλλεται για πρώτη φορά το έτος 2013.».

Άρθρο 8
Θέματα Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

1. H περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής:
«α) Από τα σχολεία της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2: α) Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2013−2014. Τα παραπάνω Λύκεια μέχρι την οριστική λήξη της λειτουργίας τους μπορούν να ενισχύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής:
«Εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν αναγνωριστεί ή αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν εντάσσονται στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας, μπορεί να ενισχύονται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3.».
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιτρέπεται να αποσπώνται εκπαιδευτικοί – κληρικοί, μοναχοί και μοναχές (δάσκαλοι ή καθηγητές), ασκώντας παράλληλα μετά τη λήξη του ωραρίου διδασκαλίας, όπως ορίζεται στο παρόν και τα ιερατικά τους καθήκοντα. Για τις αποσπάσεις αυτών και την παράταση απόσπασης ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 και επιπλέον απαιτείται άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και εισήγηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν και στα άρθρα 20, 21 και 23.».
4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, για δύο ακόμη έτη, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, χωρίς επιμίσθιο και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης μπορούν να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.».
5. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας: αα) όταν επιβάλλεται από διακρατικές συνθήκες, ββ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση του αποσπασμένου. Στην παραπάνω περίπτωση του εδαφίου ββ΄ η παράταση χορηγείται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, γγ) στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών ιερωμένων της παραγράφου 5, οι οποίοι συνεχίζουν να εκτελούν ιερατικά καθήκοντα. Η παράταση χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την απόσπασή τους.».
6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«η οποία λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση έλλειψης Συντονιστή, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετακινηθούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας από χώρα σε χώρα και σε περιοχή ευθύνης διαφορετικού Συντονιστικού Γραφείου, με απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.».
7. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) συμπληρώνεται μετά την πρώτη πρόταση ως εξής:
«Επίσης, για λόγους συνυπηρέτησης μπορούν να αποσπώνται στο εξωτερικό, στην ίδια περιοχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος στρατιωτικού, που υπηρετεί σε μη διαπιστευμένη αρχή του εξωτερικού, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας αρχής.».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής: «Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 33, το άρθρο 39 και το άρθρο 72 του ν. 2413/1996.».
9. Στο άρθρο 18 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«17. Εκπαιδευτικοί που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού με τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το εκάστοτε ισχύον επιμίσθιο. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών αυτών παρατείνεται για κάθε σχολικό έτος, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι και υπάρχει θετική αξιολόγηση για την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οι οποίοι βεβαιώνονται από τους οικείους Συντονιστές Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
10. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4027/2011, (Α΄ 233) τροποποιείται ως εξής:
«β. Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο υπηρετών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή Σύμβουλος Α΄ ή Β΄ του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.».
11. Η περίπτωση ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/ 2000.».

Άρθρο 9
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

1. Το άρθρο 12 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 προστίθεται στοιχείο ζ΄:
«ζ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως και με αυτοψία. Τα ελεγχόμενα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση.».
β. Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
«γ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί των λοιπών παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 11 για τη συνδρομή των κριτηρίων και στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και διαρκής, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, καθώς και με αυτοψία και στο πλαίσιό του οι ελεγχόμενοι πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποχρεούνται να προσκομίζουν οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν και άπτονται της λειτουργίας τους. Για κάθε διενεργηθέντα έλεγχο συντάσσεται Έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.».
2. Τα στοιχεία β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιούνται ως ακολούθως:
«(β) Οι διδάσκοντες σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης να έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα της αλλοδαπής και τούτο να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του αλλοδαπού ιδρύματος.
(ε) Οι όροι εισαγωγής, φοίτησης, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των σπουδαστών να είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που ισχύουν σε ίδιο ή συγκρίσιμο πρόγραμμα του ιδρύματος της αλλοδαπής.».
Το στοιχείο γ΄ της παρούσης καταργείται.
3. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιείται ως εξής:
«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων για τα οποία επαρκούν μόνο ειδικές, τεχνικές ή πρακτικές δεξιότητες δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο αριθμός αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του συνολικού αριθμού των διδασκόντων του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.».
4. Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και με το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) , τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 προστίθεται στοιχείο δ΄ ως εξής:
«δ. Βεβαίωση του συμπράττοντος ιδρύματος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, εφόσον δεν κατατίθεται η ισοτιμία του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.».
β. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης δεν ισχύει για τους διδάσκοντες, που ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό του συνεργαζόμενου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και διδάσκουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ίδια ή συγκρίσιμα προγράμματα που υλοποιούνται στο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.».
5. Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 31 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), τροποποιείται ως ακολούθως:
«β. ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.».

Άρθρο 10
Άλλες ρυθμίσεις

1. Η παρ. 23 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) καταργείται και επανέρχεται σε ισχύ η παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Οι προβλέψεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 ισχύουν και για τους φορείς που διαδέχθηκαν ως καθολικοί διάδοχοι αυτούς που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, δυνάμει συγχώνευσης δι’ απορρόφησης. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του ν. 2621/1998 προστίθεται και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Ειδικά τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δημόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για το έτος 2012 γίνεται βάσει των εγκεκριμένων ή εγκριθησόμενων προϋπολογισμών τους. Προκειμένου για μη εγκεκριμένους, από τα προβλεπόμενα στο ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όργανα, προϋπολογισμούς του οικονομικού έτους 2013 Ιδρυμάτων, στα οποία δεν έχουν αναδειχθεί τα όργανα που προβλέπει ο ανωτέρω νόμος, αρμόδιο όργανο για την έγκριση του προϋπολογισμού τους είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011. Την αρμοδιότητα του διατάκτη των δαπανών των Α.Ε.Ι. στα οποία δεν έχουν εκλεγεί οι Πρυτάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, έχουν έως την εκλογή των νέων Πρυτάνεων, όσοι ασκούσαν την αντίστοιχη αρμοδιότητα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται αναλογικά και για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.. Η ισχύς των τριών τελευταίων εδαφίων άρχεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Άρθρο 12
Διοικητικά όργανα

1. Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η οποία ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2012, σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο εκλογής τους παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η ανάδειξη των νέων οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Κατά την πρώτη εκλογή του Πρύτανη η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως και την 30ή Νοεμβρίου 2012.
2. Η θητεία των μονομελών οργάνων, εκτός αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ολοκληρώνεται σύμφωνα με το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκλογής τους. Οι αρμοδιότητες αυτών διαμορφώνονται όπως ορίζει ο ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τροποποιούμενος με τον παρόντα νόμο. Στη συνέχεια, τα μονομελή όργανα αναδεικνύονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως αυτός ισχύει.
3. Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος ορίζει μεταξύ των μελών της τον αντικαταστάτη αυτών μέχρι τη λήξη της τετράμηνης προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικά, στην περίπτωση αποχώρησης του Πρύτανη ή άλλου μονομελούς οργάνου διοίκησης, εντός του χρονικού διαστήματος της θητείας του, όπως προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος ορίζει μεταξύ των μελών της αντικαταστάτη αυτού με θητεία έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο έγινε η αντικατάσταση. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται η εκλογή νέου Πρύτανη ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως αυτός ισχύει. Η θητεία του νέου Πρύτανη ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης άρχεται μετά το πέρας της θητείας του ορισθέντος από τη Σύγκλητο αντικαταστάτη. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες.
4. Με τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι επιτροπές που έχουν συσταθεί σε κάθε Α.Ε.Ι. για την ανάδειξη των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ως ίσχυε πριν τις παρούσες τροποποιήσεις.
5. Οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) παραμένουν σε ισχύ, έως την πλήρη εφαρμογή του παρόντος νόμου και εφαρμόζονται αναλογικά, εφόσον δεν καταργούνται (ρητά ή σιωπηρά) με της παρούσες τροποποιήσεις.
6. Οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τ.Ε.Ι., εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με ρητή ειδική διάταξη νόμου.
7. Η ανάδειξη όλων των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι. δύναται να λαμβάνει χώρα μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς την προγενέστερη διενέργεια αυτής με κάλπη. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος σύστασης των Σχολών σε κάθε Α.Ε.Ι., κάθε Τμήμα που δεν εντάσσεται σε Σχολή νοείται ως μία Σχολή.

Άρθρο 13
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού και, ιδίως:
1. Τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) Οι παράγραφοι 1, 2, 4, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), β) Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 18, 19 και 20 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), γ) Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ε) Το στοιχείο λδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), στ) Τα άρθρα 18, 23, 37, 77, 78 και 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), ζ) Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 ( Α΄ 138), η) Τα άρθρα 4, 13, 14 και 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), θ) Τα άρθρα 5, 30, 18, 34 και 14 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), ι) Το άρθρο 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), ια) Τα άρθρα 4, 12, 10, 15 και 6 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), ιβ) Το άρθρο 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), ιγ) Το άρθρο 11 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8), ιδ) Τα άρθρα 3 και 93 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), ιε) Το άρθρο 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), ιστ) Το άρθρο 110 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51).
2. Καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), β) Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), γ) Οι περιπτώσεις ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δ) Η παρ. 23 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), ε) Το άρθρο 11 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), στ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

Άρθρο 14
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.
Last edited by civilaras on Fri Jan 23, 2015 1:53 am, edited 1 time in total.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 9:59 am

Ν 1268/1982
Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ

Spoiler: show
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 4
Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών

1. Ιδρύεται Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την επωνυμία Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) και με έδρα την Αθήνα.
2. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι ο κεντρικός συμβουλευτικός φορέας των Α.Ε.Ι. για τη διδασκαλία, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις διαδικασίες αξιολόγησης και κρίσης του Δ.Ε.Π.. Η Ε.Α.Γ.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης για τα θέματα ανώτατης εκπαίδευσης και σχεδιάζει και επιβλέπει την έρευνα στα Α.Ε.Ι. μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π..
3. Τα συμβουλευτικά καθήκοντα και αρμοδιότητες της Ε.Α.Γ.Ε. είναι ιδίως:
i) Η μέριμνα για τη συνεχή ανύψωση της στάθμης της διδασκαλίας, της έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών σε εθνική κλίμακα, με βάση ένα πλαίσιο ενιαίων και αντικειμενικών κριτηρίων για όλα τα Α.Ε.Ι..
ii) Η εισήγηση για το είδος των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα Α.Ε.Ι. για το περιεχόμενο η ισοτιμία τους και για τα πλαίσια προγραμμάτων νέων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων.
iii) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χώρας.
iv) Η διασφάλιση ενιαίας και αντικειμενικής σε εθνική κλίμακα διαδικασίας αξιολόγησης και κρίσης του διδακτικού, ερευνητικού, συγγραφικού και κοινωνικού έργου των υποψηφίων για εκλογή ή εξέλιξη μελών του Δ.Ε.Π..
ν) Η εξειδίκευση και η εναρμόνιση του ερευνητικού προγράμματος των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που επεξεργάζεται το Ε.Σ.Α.Π..
4. α) Μέλη της Ε.Α.Γ.Ε. μπορεί να εκλεγούν έλληνες πολίτες Καθηγητές Α.Ε.Ι της χώρας, με υψηλού επιπέδου επιστημονικό, ακαδημαϊκό, συγγραφικό και κοινωνικό έργο, με ακαδημαϊκό ήθος, και καταξίωση στους φορείς της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας.
β) Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των μελών της, ο ανώτατος αριθμός τους και η κατανομή τους σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, και ότι αφορά τις αποδοχές τους.
γ) Τα μέλη της Ε.Α.Γ.Ε. εκλέγονται με θητεία 5 χρόνων, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους.
5. α) Η Ε.Α.Γ.Ε. για να εξασφαλιστεί σε εθνική κλίμακα αντικειμενική διαδικασία εκλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. με ενιαία αξιοκρατικά κριτήρια και για να δοθεί ισότιμα η ευκαιρία αξιοποίησης όλου του ελληνικού πανεπιστημιακού δυναμικού, με απόφαση της που εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει έναν ενιαίο Εθνικό Κατάλογο Πανεπιστημιακών Δασκάλων και Ερευνητών (Ε.Κ.Π.Δ.Ε.).
β) Ο Ε.Κ.Π.Δ.Ε. περιέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενου στόχου και πάντως όλα τα στοιχεία της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των πανεπιστημιακών δασκάλων ή ερευνητών. Ο κατάλογος αυτός είναι δημόσιος και τα στοιχεία του συνεκτιμώνται στις εκλογές σε θέσεις ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. και λαμβάνονται υπόψη από τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, για την ανεύρεση και αξιοποίηση ειδικών επιστημόνων και επιστημονικών συνεργατών στους διάφορους τομείς έρευνας και διοίκησης.
6. α) Η Ε.Α.Γ.Ε. καταρτίζει κατάλογο ελληνικών επιστημονικών περιοδικών και περιοδικών διεθνούς κυκλοφορίας με σύστημα κριτών, αξιολογεί και τα κατατάσσει με κριτήριο την αποδοχή τους από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ως προς το κύρος, την πρωτοτυπία και το θεμελιώδες των δημοσιεύσεων που περιέχουν.
β) Συντάσσει επίσης κατάλογο διεθνών συνεδρίων με πρακτικά και σύστημα κριτών, στα οποία παρουσίαση εργασίας και εμφάνιση στα πρακτικά θεωρείται ισοδύναμη με δημοσίευση.
γ) Για τη σύνταξη των καταλόγων των εδαφ. (α) και (β), η Ε.Α.Γ.Ε. ζητά τη γνώμη του Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι.
δ) Για επιστημονικούς κλάδους, στους οποίους η έρευνα και το αντίστοιχο συγγραφικό έργο έχει κύρια εθνικό χαρακτήρα, που δεν επιτρέπει δημοσίευση σε περιοδικό διεθνούς κυκλοφορίας, η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση της πρωτοτυπίας δημοσιεύσεων παρόμοιου περιεχομένου.
ε) Οι κατάλογοι των εδαφ. (α) και (β) καθώς και τα κριτήρια του εδαφ. δ ενημερώνονται συνεχώς και δημοσιεύονται από την Ε.Α.Γ.Ε. σε ειδικό δελτίο.
7. Η Ε.Α.Γ.Ε. καθορίζει την ισοτιμία των Α.Ε.Ι. του εξωτερικού με τα Α.Ε.Ι. της χώρας και χορηγεί πιστοποιητικά ισοτιμίας τίτλων σπουδών.
8. Το έργο της Ε.Α.Γ.Ε διευθύνεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από τα μέλη της για περίοδο δύο χρόνων.
9. Η Ε.Α.Γ.Ε. συντάσσει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον κανονισμό αυτό καθορίζεται και οι διαδικασίες εναρμόνισης, σχεδιασμού και επίβλεψης της έρευνας μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Ε.Σ.Α.Π καθώς και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση και κρίση του Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι σύμφωνα με το νόμο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Άρθρο 13
Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό

5. Τα μέλη του Δ.Ε.Π που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίηση του.

Άρθρο 17
Απασχόληση

1. Απασχόληση:
β) Για περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους φορείς της παρ. 4α του άρθρου αυτού το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια απουσίας με αποδοχές μιας μέρας ανά εβδομάδα. Για παρόμοια παροχή υπηρεσιών άδεια με αποδοχές για απουσία περισσοτέρων της μιας μέρας ανά εβδομάδα χορηγείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η χωρίς άδεια του Πρύτανη ή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων απουσία συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π., η οποία γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις για τα Α.Ε.Ι. και για τα Τ.Ε.Ι.. Κύρια οργανική θέση θεωρείται εκείνη στην οποία το μέλος Δ.Ε.Π. προσφέρει τις υπηρεσίες του τον περισσότερο χρόνο.
γ) Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της αυθαίρετης απουσίας από την άσκηση των καθηκόντων και συνεπάγεται την παραπομπή στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με κίνηση της διαδικασίας για την απόλυση του υπαιτίου από την κατεχόμενη θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 23
Διδακτικό έργο

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιευομένη στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη των Συγκλήτων όλων των Α.Ε.Ι. καθορίζονται
γ) Τα μέτρα προσδιορισμού του κόστους για την εκτύπωση των βιβλίων των δυο προηγουμένων εδαφίων καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν ενεργούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί, αλλά οι τιμές είναι δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, με βάση την απόφαση του Ο.Ε.Δ.Β..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Εθελουσία έξοδος

1. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού στη βαθμίδα του Καθηγητή, μπορούν να ζητήσουν την έξοδό τους από την υπηρεσία.
2. Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης στην αντίστοιχη Σχολή λήγει ένα χρόνο μετά την έναρξη της ισχύος του προβλεπομένου στο άρθρο 50 παρ. 7 του παρόντος, ειδικού νόμου.
Η Σχολή διαβιβάζει αμέσως την αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της σχετικής πράξης.
3. Οι σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη εξερχόμενοι από την υπηρεσία που δεν έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία κατά τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις, εφ' όσον έχουν οκτώ χρόνια τουλάχιστο συνολικής αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας σε Α.Ε.Ι., ως Τακτικοί ή Μόνιμοι ή Έκτακτοι Μόνιμοι ή Έκτακτοι με τριετή θητεία Καθηγητές ή Εντεταλμένοι Υφηγητές ή Επιμελητές ή Βοηθοί από τα οποία τουλάχιστο πέντε χρόνια σε Α.Ε.Ι. της χώρας, δικαιούνται με ειδικό νόμο σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος, σύνταξη ανάλογα προς τα αναγνωρισθέντα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ως συντάξιμα χρόνια υπηρεσίας τους, προσαυξημένα γι' αυτούς που έχουν 8-10 κατά 5 χρόνια, γι' αυτούς που έχουν 11-15 κατά 7 χρόνια και γι’ αυτούς που έχουν 16 και άνω κατά 10 χρόνια, χωρίς υπέρβαση σε καμιά περίπτωση της τριαντακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας.
4. Στον υπολογισμό της προϋπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται και τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ομοταγή ΑΕΙ του εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως συντάξιμα, σύμφωνα με το Ν. 978/79 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
5. Οι σύμφωνα με την παρ. 1 εξερχόμενοι από την υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της χώρας και για μια τουλάχιστο δεκαετία από την ημερομηνία εξόδου τους από την υπηρεσία.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες Διδασκάλους Τμημάτων ή
Ινστιτούτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών

1. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τους διδάκτορες Επιμελητές και Βοηθούς ισχύουν και για τους διδάκτορες Διδασκάλους που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε Τμήματα ή Ινστιτούτα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των Φιλοσοφικών Σχολών.
2. Όσοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος έχουν τη δυνατότητα είτε να εξομοιωθούν με τους υπηρετούντες μη διδάκτορες επιμελητές και Βοηθούς, είτε να ενταχθούν αυτοδίκαια σε θέσεις Ε.Ε.Π στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν.
3. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά τη έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση που κατέχουν και οι μόνιμοι Διδάσκαλοι, εντάσσονται αυτοδίκαια σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π.. Οι υπόλοιποι εντάσσονται σε μη μόνιμες θέσεις και κρίνονται για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή θητεία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση του προβλεπομένου στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 Π.Δ.. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι ύστερα από ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική τερματίζεται η θητεία τους.
4. Η ένταξη σε θέση Ε.Ε.Π. γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 40
Μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες Παρασκευαστές

1. Οι παρασκευαστές που υπηρετούν σήμερα στα Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες κατανέμονται στα τμήματα ή στις Σχολές σύμφωνα με το άρθ. 30.
2. Η κατανομή των θέσεων αυτών του Ε.Δ.Τ.Π. στους Τομείς, Εργαστήρια και Κλινικές ή και απευθείας στη Σχολή ή στο Α.Ε.Ι. όπως και η εξειδίκευση των καθηκόντων των κατόχων τους, γίνεται από το Δ.Σ. τμήματος ή την Κοσμητεία ή το Πρυτανικό Συμβούλιο αντίστοιχα, με κριτήριο αφενός τις ειδικότερες εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες κάθε ακαδημαϊκής μονάδας και αφετέρου τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των μελών του Ε.Δ.Τ.Π. καθώς και το αντικείμενο της μέχρι τότε απασχόληση τους.
3. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τριετή συνολική υπηρεσία σε θέση Παρασκευαστή, όπως και οι μόνιμοι Παρασκευαστές, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις. Οι υπόλοιποι κρίνονται για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων χωρίς να απαιτείται η έκδοση του προβλεπομένου στην παρ. 7 του άρθ. 20 Π.Δ./τος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης κρίνονται πάλι μετά ένα χρόνο. Αν και η δεύτερη κρίση είναι αρνητική τερματίζεται η θητεία τους.

Άρθρο 41
Μεταβατικές διατάξεις για ειδικές κατηγορίες προσωπικού των Α.Ε.Ι.

1. Οι κάθε είδους Διδάσκαλοι που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. πλην των αναφερομένων στο άρθ. 30 όπως και οι Ειδικοί Καθηγητές Επιμελητές και Βοηθοί των Ειδικών Εδρών Ξένων Γλωσσών εντάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που ήδη κατέχουν σε θέσεις Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας, στις οποίες μετατρέπονται οι θέσεις που ήδη κατέχουν και οι οποίες κατανέμονται στις ακαδημαϊκές μονάδες σύμφωνα με το άρθ. 30.
2. Όσοι από τους παραπάνω έχουν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού τριετή συνολική υπηρεσία στη θέση αυτή κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εντάσσονται σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π.. Οι υπόλοιποι εντάσσονται σε μη μόνιμες θέσεις και κρίνονται για μονιμοποίηση μόλις συμπληρώσουν τριετή συνολική υπηρεσία. Η κρίση γίνεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη και πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων. Αν η κρίση είναι αρνητική κρίνονται πάλι μετά ένα χρόνο. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης τερματίζεται η θητεία τους.
3. (α) Οι μόνιμοι Βοηθοί της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών που υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν τη δυνατότητα: (i) να εξομοιωθούν με το καθεστώς των μη διδακτόρων Βοηθών (ii) να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. (iii) να ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις Ε.Ε.Π. ή (iv) να μεταταγούν σε μόνιμη δημόσια θέση σύμφωνα με το άρθ. 37.
(β) Η ένταξη σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες του εδαφ. (α) γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
4. Οι Παρασκευαστές Α' κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εξομοιώνονται ως προς κάθε συνέπεια με τους μη διδάκτορες Βοηθούς.
5. Οι Τεχνίτες κάθε κατηγορίας που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εξομοιώνονται ως προς την ένταξη τους σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. με τους υπηρετούντες Παρασκευαστές, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40.
6. (α) Όσοι από το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στα Α.Ε.Ι. δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω ρυθμίσεις υποβάλλουν μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού αίτηση στη Σύγκλητο για την ένταξη τους σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. ή Ε.Ε.Π.. Ειδικά οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού υπηρετούντες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Έφοροι Φροντιστηρίων Εφαρμογών μπορούν επιπλέον να υποβάλουν αίτηση στη Σύγκλητο είτε για ένταξη σε θέση Λέκτορα είτε για εξομοίωση με τους μη διδάκτορες Βοηθούς.,
(β) Η απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την παραπάνω ένταξη πρέπει να συνεκτιμά αφ' ενός τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των κρινόμενων και το αντικείμενο της μέχρι τότε απασχόλησης τους και αφ' ετέρου τις ανάγκες του Α.Ε.Ι..
(γ) Με την ίδια απόφαση η Σύγκλητος κατανέμει τις θέσεις αυτές σε συγκεκριμένη ακαδημαϊκή μονάδα.
7. (α) Οι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου Άμισθοι Υφηγητές αποκτούν τον τίτλο του "Άμισθου Επίκουρου Καθηγητή". Το ίδιο ισχύει και για όσους αναγορευθούν Άμισθοι Υφηγητές με βάση το άρθ. 45 παρ. 7 αυτού του νόμου από το χρόνο του διορισμού τους.
(β) Με απόφαση Γ.Σ. Τμήματος μπορεί να ανατεθεί στους Άμισθους Επίκουρους Καθηγητές η διενέργεια ελεύθερων μαθημάτων ή κατόπιν αιτήσεως τους άλλο διδακτικό έργο μέχρι δύο ωρών την εβδομάδα, το οποίο οφείλουν να παρέχουν χωρίς μισθό ή άλλη αμοιβή.
(γ) Οι κάτοχοι του τίτλου " Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής" οφείλουν να τον χρησιμοποιούν με ακρίβεια και ολογράφως.
(δ) Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει τον Άμισθο Επίκουρο Καθηγητή έκπτωτο του τίτλου για παράβαση των εδαφ. (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.
(ε) Όσοι από τους Εντεταλμένους Υφηγητές δηλώσουν μέχρι 31 Οκτ. 1983 ότι δεν επιθυμούν ένταξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή τερματίζεται η θητεία τους στα αντίστοιχα Α.Ε.Ι. και αποκτούν αυτοδίκαια τον τίτλο του Αμίσθου Επίκουρου Καθηγητή με τις υποχρεώσεις των εδαφ. (β) και (γ) της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις για το Διοικητικό Προσωπικό που υπηρετεί στα Α.Ε.Ι.

1. Οι οργανικές θέσεις των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε μόνιμες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού.
2. Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται αυτοδικαίως οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας στα Α.Ε.Ι. συνεχίζει να διέπεται από το καθεστώς με το οποίο προσλήφθηκε.
4. Με Π.Δ. ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά τροποποίηση των κειμένων διατάξεων καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές

1. Οι προβλεπόμενες στα αρθρ. 24 και 25 διατάξεις για το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών ισχύουν για τους φοιτητές που θα εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 1983-1984 και τα επόμενα.
2. Για τους υπόλοιπους φοιτητές εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σχετικές διατάξεις.
3. Τα πραγματοποιούμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία ολοκληρώνονται με τη χορήγηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών αναγνωρισμένου από το κράτος, συνεχίζονται για μία τριετία από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Στα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα εισαγωγή φοιτητών γίνεται για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983.
4. Τα διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται ισότιμα ως προς κάθε συνέπεια με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα που θα χορηγούν στο μέλλον οι Μεταπτυχιακές Σχολές.

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις για το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

1. α) Η διοίκηση και η οικονομική διαχείριση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης εξακολουθεί να ασκείται από τις αντίστοιχες Διοικούσες Επιτροπές ως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κρήτης επί πλέον των κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 87/1973 και Π.Δ. 525/1979 μελών της συμμετέχουν εφεξής αυτοδίκαια ως τακτικά μέλη και : α) τρεις από τους καθηγητές που θα ενταχθούν σύμφωνα με την παρ. 2 (ι) του άρθρου αυτού και β) τρεις εκπρόσωποι των φοιτητών.
β) Οι τρεις καθηγητές υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το σύνολο των υπηρετούντων καθηγητών, ανά ένας από το Φυσικό Τμήμα, το Μαθηματικό Τμήμα και τη Φιλοσοφική Σχολή.
γ) Οι τρεις εκπρόσωποι των φοιτητών επίσης ανά ένας από το Φυσικό Τμήμα, το Μαθηματικό Τμήμα και τη Φιλοσοφική Σχολή, υποδεικνύεται μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από τους αντίστοιχους φοιτητικούς συλλόγους.
2. Με Π.Δ. που θα εκδοθεί ύστερα από γνώμη των Διοικουσών Επιτροπών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα καθορισθούν:
(i) Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις Δ.Ε.Π. των καθηγητών που εκλέχθηκαν μέχρι την έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού.
(ii) Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Δ.Ε.Π. καταργουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 407/1980.
(iii) Η διάρθρωση του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα και Τομείς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
(iν) Ο ελάχιστος αριθμός μελών Δ.Ε.Π. όπως και οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστήμιου και του Πολυτεχνείου Κρήτης με εκλεγμένα όργανα διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
3. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού κενές θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης μετατρέπονται σε ενιαίες θέσεις Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε τμήματα και προκηρύσσονται σταδιακά μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της αντίστοιχης Διοικούσας Επιτροπής.
4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού διδάσκοντες στο Πανεπιστήμιου Κρήτης Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Επιστήμονες, όπως επίσης και οι διδάσκοντες που έχουν προσληφθεί με βάση το άρθ. 5 του Π.Δ. 407/1980 κρίνονται, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. για ένταξη σε θέσεις Δ.Ε.Π. και σε βαθμίδα την οποία προσδιορίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος με τη σχετική αίτηση του. Η κρίση γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθ. 14 του νόμου αυτού και από ειδικά εκλεκτορικά σώματα για κάθε βαθμίδα, τα οποία συγκροτούνται με υπουργική απόφαση μετά από γνώμη της αντίστοιχης Διοικούσας Επιτροπής. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει διετή συνολική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. κρίνονται με τις ίδιες προϋποθέσεις αμέσως μόλις τη συμπληρώσουν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης των διδακτορικών αυτών, οι συμβάσεις τους παρατείνονται αυτοδίκαια Οι θέσεις για τις οποίες κρίνονται οι παραπάνω ιδρύονται χωρίς άλλη διαδικασία. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους μέχρι να λήξει η σύμβαση τους.

Άρθρο 45
Συμπληρωματικές μεταβατικές διατάξεις

1. Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία όλων των Καθηγητών, Εντεταλμένων Υφηγητών, Επιμελητών, Βοηθών, Παρασκευαστών και Διδασκάλων που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μέχρι την ένταξη τους στις θέσεις που θα δημιουργηθούν με την αναδιάρθρωση των Α.Ε.Ι..
2. (α) Οι κατά το ακαδημαϊκό έτος 1980-1981 εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρύτανη από 1η Σεπτ.1982. Επίσης όσοι Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Συγκλητικοί έχουν εκλεγεί για το ακαδημαϊκό έτος 1982- 1983 αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους από 1η Σεπτ. 1982.
(β) Στην περίπτωση που δεν έχει εκλεγεί Αντιπρύτανης κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981-1982 χρέη Αντιπρύτανη εκτελεί ο αρχαιότερος των τακτικών καθηγητών του ιδρύματος.
(γ) Στις περιπτώσεις που δεν έχει γίνει εκλογή Κοσμήτορα ή Συγκλητικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981- 1982, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Κοσμήτορες ή Συγκλητικοί εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους.
(δ) Η θητεία των Πρυτανικών αρχών, Συγκλήτου και Κοσμητόρων λήγει μόλις συμπληρωθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθ. 30 παρ. 6.
3. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. έχουν την υποχρέωση μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού να εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα στον τόπο που εδρεύει το Τμήμα στο οποίο εντάσσονται.
4. Τα πρώτα είκοσι μέλη της Ε.Α.Γ.Ε. ορίζονται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προτάσεις από όλες τις Γ.Σ. των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. από την Ε.Φ.Ε.Ε. και το Κεντρικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Π.. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διαβιβάζει τις προτάσεις σε ειδική διακομματική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες ως εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της Βουλής, η σύνθεση της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή αυτή καταρτίζει μέσα από τις παραπάνω προτάσεις την τελική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτής της παραγράφου θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Από τη στιγμή της συγκρότησης της Ε.Α.Γ.Ε. καταργείται το προβλεπόμενο από το Ν. 741/1977 Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Οι αρμοδιότητες, το προσωπικό και οι πόροι του περιέρχονται στην Ε.Α.Γ.Ε. Με Π.Δ. καθορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμιών τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. εξωτερικού από την Ε.Α.Γ.Ε..
6. Το κριτήριο (iii) της παρ. 5 του άρθρου 14 ισχύει μετά την πάροδο τριετίας από τη λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών στο αντίστοιχο πεδίο στην Ελλάδα.
7. Για όσους κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού εκπονούν διδακτορική διατριβή ή υφηγεσία και δεν υπάγονται στη διάταξη του άρθ. 36 παρ. 1 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1984 η μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού διαδικασία εξέτασης και αναγόρευσης σε διδάκτορα ή υφηγητή αντίστοιχα. Η διαδικασία πραγματοποιείται στη Γ.Σ. του αντίστοιχου Τμήματος και στη σχετική ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Ε.Π. που συγκροτούν το σώμα εκλεκτόρων για εκλογή σε θέση Λέκτορα προκειμένου περί κρίσης διδακτορικής διατριβής ή Επίκουρου Καθηγητή προκειμένου περί κρίσης υφηγεσίας. Οι σχετικές διαδικασίες που εκκρεμούν συνεχίζονται και οι αντίστοιχες προθεσμίες θεωρούνται ως αποκλειστικές.
8. Οι διατάξεις του νόμου αυτού που αναφέρονται στο προσωπικό που κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου υπηρετεί στα Α.Ε.Ι. ισχύουν αντίστοιχα για τους Επιμελητές, Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των πανεπιστημιακών νοσοκομείων "Αρεταίειο" και "Αιγινήτειο", οι οποίοι θεωρούνται ότι υπηρετούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
9. Τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την εσωτερική διάρθρωση και τη διοίκηση των πανεπιστημιακών νοσοκομείων "Αρεταίειο" και "Αιγινήτειο" θα καθορισθούν με Π.Δ..
10. Οι ρυθμίσεις της παρ. 8 δεν ισχύουν για το προσωπικό ερευνητικών και άλλων κέντρων και ιδρυμάτων, το οποίο σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία εξομοιώνεται αντίστοιχα με τους Επιμελητές, Βοηθούς Επιστημονικούς Συνεργάτες και Παρασκευαστές των Α.Ε.Ι..
11. Οι κενές ή κενούμενες έδρες ή θέσεις κύριου διδακτικού προσωπικού καθώς και οι κενές ή κενούμενες θέσεις Επιμελητών, Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και των εξομοιουμένων με αυτούς που έχουν μέχρι σήμερα ιδρυθεί στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται, αυτόματα από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε ενιαίες θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) εκτός από αυτές για την πλήρωση των οποίων υπάρχουν ήδη προκηρύξεις των Σχολών. Οι διαδικασίες εκλογής και διορισμού ολοκληρώνονται και οι προβλεπόμενες προθεσμίες θεωρούνται ως αποκλειστικές. Στη ν περίπτωση αυτή για τους διοριζομένους ισχύουν ανάλογα οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις.
Με απόφαση της Συγκλήτου που πρέπει να ληφθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την κατανομή του προσωπικού στα Τμήματα που γίνεται σύμφωνα με το άρθ. 30 παρ. 2 εδαφ. β ανακατανέμονται οι παραπάνω ενιαίες θέσεις Δ.Ε.Π. έτσι ώστε κάθε Τμήμα που έχει συνολικά λιγότερες από δεκαπέντε πληρωμένες θέσεις να συμπληρωθεί, κατά προτεραιότητα μέχρι του αριθμού αυτού. Η έναρξη λειτουργίας του Τμήματος κατά το άρθ. 30 δεν εξαρτάται από την παραπάνω συμπλήρωση.
12. Κενές θέσεις Παρασκευαστών, λοιπών υπαλλήλων και τεχνιτών κάθε κατηγορίας που υπάρχουν στις Σχολές κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού μετατρέπονται σε θέσεις Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού.
13. Σε όσους εντάσσονται αυτοδίκαια σε θέσεις μελών Δ.Ε.Π. χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια χωρίς αποδοχές, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές.
15. Ως Σχολή κατά το άρθ. 30 παρ. 2 εδαφ. β' νοείται η Συνέλευση των Καθηγητών όπως λειτουργεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού και τη διαδικασία του άρθ. 30 παρ. 3 κινεί αμελλητί ο κατά την ημερομηνία αυτή Κοσμήτορας της Σχολής.
16. Τα Π.Δ., για την έκδοση των οποίων απαιτείται γνώμη της Ε.Α.Γ.Ε ή του Ε.Σ.Α.Π μπορούν να εκδίδονται χωρίς την γνώμη αυτή μέχρι τη συγκρότηση των οργάνων αυτών.
17. Οι προσωπαγείς θέσεις Δ.Ε.Π. όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθούν, μετατρέπονται σε θέσεις Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τμήματος.
18. Η Σύγκλητος ειδικής σύνθεσης, ύστερα από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Α.Ε.Ι., απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους. Κάθε αντίθετη διάταξη της προϊσχύουσας νομοθεσίας καταργείται.
19. Με Π.Δ. που εκδίδεται με κοινή πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση σήμερα στα Α.Ε.Ι. και που θα ενταχθεί και θα επανενταχθεί ή θα προσληφθεί σε θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Διοικητικού Προσωπικού ή θα παραμείνει στις προβλεπόμενες από το άρθ. 35 θέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Επιστημονικές Επιτροπές αρμοδιότητες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διατηρήθηκαν σύμφωνα με τα άρθ. 4 και 5 του Νομ. 1232/1982, μπορούν είτε να υπαχθούν στις αρμοδιότητες του Ε.Σ.Α.Π. είτε να μετατραπούν ή να καταργηθούν.
21. Μέχρις ότου καθορισθεί ο βασικός μισθός του Καθηγητή κατά το άρθρο 17 παράγρ. 7 του νόμου αυτού, ως τέτοιος θεωρείται ο μισθός του τακτικού Καθηγητή. Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 17 παράγρ. 7 του νόμου αυτού δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών των μελών του Δ.Ε.Π που εντάσσονται κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
22. Με Π.Δ. καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης της θέσης του Προϊσταμένου Γραμματείας του Α.Ε.Ι. καθώς και οι αρμοδιότητες του για την εξυπηρέτηση του έργου των οργάνων και τον αποτελεσματικό συντονισμό και διεύθυνση του έργου των διοικητικών, τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι..
23. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους υφηγητές των Α.Ε.Ι. όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η Σύνθεση του συμβουλίου τούτου ορίζεται πενταμελής ως εξής:
(α-γ) Οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
(δ) Ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι. και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρύτανης οικονομικού προγραμματισμού και ανάπτυξης και το μέλος Δ.Ε.Π. της διοικούσας επιτροπής ,που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του καθηγητή, αναπληρωτή ή επίκουρου.
(ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας οριζόμενης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντί του μέλους αυτού μετέχει στη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο πρόεδρος της Ε.Α.Γ.Ε. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου ασκεί ο γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Σε περίπτωση παραπομπής πρύτανη μετέχει στο συμβούλιο δεύτερος πρύτανης οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
24. Οι συμβάσεις των Επιστημονικών Συνεργατών παρατείνονται αυτοδίκαια έως ότου υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθ. 35 παρ. 2.
25. Οι ειδικοί Επιστήμονες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, των οποίων η σύμβαση δεν έχει κριθεί για ανανέωση από την οικεία σχολή παρ' όλο που οι ενδιαφερόμενοι είχαν έγκαιρα υποβάλει σχετική αίτηση, κρίνονται υποχρεωτικά από την οικεία Σχολή με τις διαδικασίες που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού. Η κρίση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 15 Οκτ. 1982. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι αντίστοιχες συμβάσεις ανανεώνονται αυτοδίκαια για ένα χρόνο, οπότε οι παραπάνω Ειδικοί Επιστήμονες, και Επιστημονικοί Συνεργάτες εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου αυτού.
26. Η αρχαιότητα μεταξύ των μελών του Δ.Ε.Π. που εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα όπου υπάρχει, καταργείται.
27. Το πρυτανικό Συμβούλιο λειτουργεί αρχικά χωρίς Κοσμήτορα της Μεταπτυχιακής Σχολής μέχρι να ιδρυθεί Μεταπτυχιακή Σχολή στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι..
28. Οι ονομαστικές ψηφοφορίες σε όλα τα όργανα και σώματα των Α.Ε.Ι. γίνονται με αλφαβητική σειρά με κλήρωση του γράμματος έναρξης σε κάθε εκλογή.

Άρθρο 46
Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Κατ' εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6 ιδρύονται Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικά τμήματα Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων ,Θράκης και Κρήτης.
Τα τμήματα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων και διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και γενική τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι..
2. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο χρόνος που αρχίζει η λειτουργία και εισάγονται φοιτητές στο πρώτο έτος των Τμημάτων που ιδρύονται ο χρόνος που δεν εισάγονται σπουδαστές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες (Π.Α.) και Σχολές Νηπιαγωγών (Σ.Ν.) και παύει η λειτουργία τους, η αποστολή των Τμημάτων που ιδρύονται, η έδρα ή παραρτήματα τους, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους, τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων και η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων και εκλογής των πρώτων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, η άσκηση των φοιτητών σε σχολεία, τα της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων Π.Α και Σ.Ν. των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εξομοίωσης των αποφοίτων αυτών με τους πτυχιούχους των Τμημάτων που ιδρύονται και ρυθμίζονται οι σπουδαστικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεμότητες που μπορεί να υπάρξουν μετά από παύση της λειτουργίας των Π.Α και Σ.Ν. ως και τα θέματα που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται και δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δημιουργούνται οι πρώτες θέσεις διδακτικού προσωπικού κάθε Τμήματος και ρυθμίζεται η τύχη γενικά του προσωπικού το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Π.Α. και Σ.Ν..
4. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται τα της περιουσίας και των οικονομικών εκκρεμοτήτων που τυχόν θα υπάρξουν μετά την παύση της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των σχολών Νηπιαγωγών.

Άρθρο 47
Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

1. Κατ' εξαίρεση της διαδικασίας της παραγράφου 6 του άρθρου 6 ιδρύονται Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Τα τμήματα αυτά έχουν διάρκεια σπουδών τουλάχιστον οκτώ εξαμήνων και διέπονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου και γενικά τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι..
2. Οι παράγραφοι 2 έως 4 του προηγουμένου άρθρου ισχύον ανάλογα και για τα τμήματα της παρ. 1.
3. Με Π.Δ. που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίζεται ποσοστό από τα κέρδη του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, το οποίο διατίθεται ετήσια στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. για επιχορήγηση των Τμημάτων που ιδρύονται με την παρ. 1 πέρα από τις πιστώσεις που τους αναλογούν από την επιχορήγηση του αντίστοιχου Α.Ε.Ι από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 48

1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει η λειτουργία των ανώτερων ιδιωτικών σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακαλείται η άδεια των σχολών αυτών και ορίζεται τριμελής επιτροπή από εμπειρογνώμονες, η οποία ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών θα επιλέξει και θα αποτιμήσει τον εξοπλισμό τους, ο οποίος θα αγοραστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το τίμημα που θα εισπραχθεί δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά. Τα της αγοράς, παραλαβής και διάθεσης του εξοπλισμού θα ρυθμισθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Ιδρύονται Τμήματα Ηλεκτρονικών στις Ανώτερες Σχολές Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.ΤΕ.Μ.) των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Λάρισας και Ηρακλείου.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων :
α) μπορούν να λειτουργήσουν στις έδρες των σχολών της παρ. 1 παραρτήματα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και
β) κατανέμονται οι σπουδαστές των σχολών της παρ. 1 στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ρυθμίζεται ο τρόπος κατάταξής τους και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.
4. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών, ύστερα από αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τοποθετείται στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ανάλογα με τα προσόντα του, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/77 και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ' όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε εκπαιδευτικό : α) δεν κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και β) έχει προϋπηρεσία στη σχολή τουλάχιστο τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη κατά τη διάρκεια των οποίων καλύπτει τουλάχιστο το ωράριο που προβλέπεται από το Ν. 576/77 για τον αντίστοιχο κλάδο ή μέσο όρο εβδομαδιαίων ωρών στα τέσσερα τελευταία έτη ίσο με το προβλεπόμενο ωράριο.
Οι ιδιοκτήτες των σχολών της παρ. 1 τοποθετούνται στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ύστερα από αίτησή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/77 και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
5. Το διοικητικό προσωπικό των σχολών της παρ. 1 τοποθετείται στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. ύστερα από αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφ’ όσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για κάθε υπάλληλο :
α) να υπηρετεί στη Σχολή τα τέσσερα τελευταία χρόνια με πλήρη απασχόληση.
β) να μη κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και
γ) να έχει τα προσόντα του κλάδου, όπως αυτά προβλέπονται από το Ν. 576/77.
6. Οι αιτήσεις που προβλέπονται στις παρ. 2,4 και 5 αυτού του άρθρου πρέπει να υποβληθούν μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:
α) ορίζονται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Τ.Ε. στα οποία τοποθετούνται όσοι αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών και
β) διαβαθμίζονται οι αναφερόμενοι στις παραγράφους 4 και 5 αυτού του άρθρου και το εκπαιδευτικό προσωπικό του άρθρου 47 του Ν. 1143/81. Ως χρόνος υπηρεσίας για τη διαβάθμιση λαμβάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στις σχολές μετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων του κλάδου στον οποίο εντάσσονται.
Εάν κατά τα έτη που προηγούνται των τεσσάρων τελευταίων ετών ο εκπαιδευτικός δεν έχει πλήρες ωράριο, τα έτη αυτά υπολογίζονται κλασματικά με αριθμητή του κλάσματος το εβδομαδιαίο ωράριο του Εκπαιδευτικού και παρανομαστή το προβλεπόμενο ωράριο του κλάδου του.
8. Για τους αναφερόμενους στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 967/79.
Για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για την προαγωγή και τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων υπολογίζεται ο χρόνος στον κατεχόμενο βαθμό ή μισθολογικό κλιμάκιο, ανεξάρτητα αν έχει διανυθεί στην ιδιωτική ή τη δημόσια επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.
9. Μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές των σχολών υποχρεούνται να παραδώσουν όλο το αρχείο των σχολών στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε.. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δραχμών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που θα παραλάβουν τα αρχεία και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην παραλαβή και παράδοση των αρχείων.

Άρθρο 49

1. Φοιτητές που έχουν εγγραφεί μέχρι 31.12.1981 σε μη αναγνωρισμένο Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή πτυχιούχοι των πιο πάνω Α.Ε.Ι. στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι ευρέως γνωστή διεθνώς κατατάσσονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό και με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε αντίστοιχες ή παρεμφερείς Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή ανώτερες σχολές του εσωτερικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται εφ' άπαξ, καθορίζονται τα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού τα οποία εμπίπτουν στην προηγουμένη παράγραφο, οι αντίστοιχες ή παρεμφερείς Σχολές ή Τμήματα και γενικά η διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου.
3. Με απόφαση της Σχολής ή του Τμήματος στα οποία γίνεται η κατάταξη καθορίζεται το έτος ή το εξάμηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται οι φοιτητές ή πτυχιούχοι της παρ. 1.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

1. Τα Π.Δ. που προβλέπονται στο νόμο αυτό εκδίδονται πάντοτε ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή Υφυπουργού εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει διαφορετικά διάταξη του νόμου αυτού.
2. Όπου στο νόμο αυτό προβλέπονται αυτοδίκαιες ή μη μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. όπως εντάξεις, προαγωγές και μονιμοποιήσεις, τις σχετικές πράξεις εκδίδει ο αρμόδιος Υπουργός.
3. Όπου κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη οργάνου και οι σχετικές προθεσμίες δε ρυθμίζονται ειδικά, η γνώμη αυτή πρέπει να εκφραστεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.
4. Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στο νόμο αυτό, οι εσωτερικοί κανονισμοί των Α.Ε.Ι. ρυθμίζουν επιπλέον θέματα σχετικά με θερινέ διακοπές, διακοπές μεταξύ δύο εξαμήνων, αργίες, αναπλήρωση διοικητικών οργάνων, συμμετοχή Ομότιμων Καθηγητών στην πανεπιστημιακή ζωή, απονομή τίτλων Επίτιμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, όπως ακόμα και θέματα εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα.
5. Οι προβλεπόμενες από το νόμο αυτό προθεσμίες αναστέλλονται μόνο από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου, εφ' όσον στο διάστημα αυτό υπάρχουν θερινές διακοπές.
6. Ίδρυση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. Ε.Δ.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. γίνεται με Π.Δ. που εκδίδονται μετά από γνώμη του Ε.Σ.Α.Π. και του οικείου Α.Ε.Ι..
7. Ειδικός νόμος σύμφωνα με το άρθ. 73 του Συντάγματος θα ρυθμίσει τα συνταξιοδοτικά θέματα των άρθ. 17 και 38 του νόμου αυτού.
8. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της ισχύουσας για τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας, οι οποίες είτε είναι αντίθετες με τις διατάξεις του νόμου αυτού είτε ρυθμίζουν θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με το νόμο αυτό. Κατά τα λοιπά, και μέχρι την έναρξη της ισχύος των εσωτερικών κανονισμών των Α.Ε.Ι. όπως και μέχρι την έκδοση των προβλεπομένων στο νόμο αυτό Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, εφαρμόζεται συμπληρωματικά η κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύουσα για κάθε Α.Ε.Ι. νομοθεσία.

Άρθρο 51
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 17 που αρχίζουν να ισχύουν από 1η Σεπτ. 1982.
Παραγγέλλουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 10:01 am

Ν 1404/1983
Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ


Spoiler: show
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 4
Ίδρυση Τ.Ε.Ι., σχολών, τμημάτων και παραρτημάτων.

1. Τα Τ.Ε.Ι. τα οποία ιδρύονται, με τις αντίστοιχες σχολές και παραρτήματά τους, είναι τα ακόλουθα:

Α΄ Τ.Ε.Ι. Αθήνας:
α) Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών
β) Σχολή διοίκησης και Οικονομίας
γ) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
δ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων
Β΄ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων
Γ΄ Τ.Ε.Ι. Πειραιά
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
Δ΄ Τ.Ε.Ι. Πάτρας
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
Ε΄ Τ.Ε.Ι. Λάρισας
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας

Παράρτημα Λαμίας, Καρδίτσας
ΣΤ΄ Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου:
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
Παράρτημα Χανίων
Ζ΄ Τ.Ε.Ι. Καβάλας
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
Η΄ Τ.Ε.Ι. Κοζάνης
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
γ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
Παράρτημα Φλώρινας
Θ΄ Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
Ι΄ Τ.Ε.Ι. Σερρών
α) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
ΙΑ΄ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
β) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
Παράρτημα Καρπενησίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 23
Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού

1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. και του Ι.Τ.Ε. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:

Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Α' Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
α) Καθηγητών και
β) Επίκουρων καθηγητών Θέσεις 900 ενιαίες
γ) Καθηγητών εφαρμογών Θέσεις 1100

Β' Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
α) Ξένων γλωσσών Θέσεις 150
β) Σωματικής αγωγής Θέσεις 20

Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)
α) Με μισθ. Κλιμάκιο 7ο Θέσεις 50
β) Με μισθ. Κλιμάκιο 5ο - 6ο Θέσεις 150
γ) Με μισθ. Κλιμάκιο 1ο - 4ο Θέσεις 400
______________
Σύνολο 600

Δ. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)
1. Κλάδος γενικών γραμματέων με βαθμό
3ο - 2ο Θέσεις 11
2. Κλάδος ΑΤ1 διευθυντών αγροκτημάτων:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
β) Με βαθμό 7ο - 4ο Θέσεις 3
______________
Σύνολο 4
3. Κλάδος ΑΤ2 διοικητικός:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 10
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 22
γ) Με βαθμό 8ο - 6ο Θέσεις 48
_______________
Σύνολο 80
4. Κλάδος ΑΤ3 λογιστικός
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 3
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
γ) Με βαθμό 8ο - 6ο Θέσεις 11
_______________
Σύνολο 20
5. Κλάδος ΑΤ4 ιατρών:
α) Με βαθμό 2ο Θέσεις 2
β) Με βαθμό 6ο - 3ο Θέσεις 8
________________
Σύνολο 10
6. Κλάδος ΑΤ5 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
β) Με βαθμό 7ο - 4ο Θέσεις 8
________________
Σύνολο 10
7. Κλάδος ΑΡ1 διοικητικός:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 14
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 43
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 93
________________
Σύνολο 150
8. Κλάδος ΑΡ2 λογιστικός:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 4
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 24
_________________
Σύνολο 40
9. Κλάδος ΑΡ3 νοσοκόμων:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 12
_________________
Σύνολο 20
10. Κλάδος ΑΡ4 εποπτών αγροκτήματος:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 3
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 30
_________________
Σύνολο 45
11. Κλάδος ΑΡ5 προϊσταμένων υπηρεσιών συντήρησης:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 3
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 6
________________
Σύνολο 10
12. Κλάδος ΑΡ6 βιβλιοθηκονόμων:
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 12
________________
Σύνολο 20
13. Κλάδος ΑΡ7 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ :
α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 3
γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 6
________________
Σύνολο 10
14. Κλάδος ΜΕ1 διοικητικός:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 65
β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 185
________________
Σύνολο 250
15. Κλάδος ΜΕ2 λογιστικός:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
β) Με βαθμό 10ο - 4ο Θέσεις 38
_______________
Σύνολο 50
16. Κλάδος ΜΕ3 δακτυλογράφων:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 38
_______________
Σύνολο 50
17. Κλάδος ΜΕ4 τηλεφωνητών:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 5
β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 15
_______________
Σύνολο 20
18. Κλάδος ΜΕ5 χειριστών μηχανημάτων αναπαραγωγής:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 5
β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 25
______________
Σύνολο 30
19. Κλάδος ΜΕ6 γεωργοτεχνιτών:
α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 10
β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 40
______________
Σύνολο 50

Ε'. Θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού:
20. Κλάδος ΣΕ1 φυλάκων - επιστατών:
Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 60
21. Κλάδος ΣΕ2 αποθηκαρίων:
Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 10
22. Κλάδος ΣΕ3 νυκτοφυλάκων:
Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 45

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Κλάδος οδηγών - τεχνιτών συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων, θέσεις 100.
2. Κλάδος τεχνιτών και χειριστών γεωργικών μηχανημάτων και σταυλιτών, θέσεις 30.
3. Κλάδος κηπουρών, θέσεις 20
4. Κλάδος καθαριστριών, θέσεις 230
Στις θέσεις της παραγρ. 1 περίπτ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 προστίθενται και δύο (2) θέσεις δικηγόρων στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, με σύμβαση αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή, κατά τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται, ανά μία (1), στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία και τους όρους προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Οι δικηγόροι που κατέχουν τις θέσεις αυτές, γνωμοδοτούν ύστερα από ερώτημα του συμβουλίου και εκπροσωπούν το οικείο Τ.Ε.Ι. ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής, με έγγραφη εντολή του Προέδρου, που υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου.

ΙΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Τ.Ε.
Για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Ε. συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ακόλουθες θέσεις που προσθέτονται στις ήδη υπάρχουσες:
α. Συμβούλων Ι.Τ.Ε. θέσεις 7
β. Εισηγητών Ι.Τ.Ε. θέσεις 10
γ. Κλάδου ΑΤ1 διοικητικού θέσεις 1 με βαθμό 3ο - 2ο
δ. Κλάδου ΑΤ4 στατιστικολόγων θέσεις 1 με βαθμό 7ο - 2ο .
ε. Κλάδου ΑΡ3 διοικητικού θέσεις 3 με βαθμό 9ο - 6ο
στ. Κλάδου ΑΡ4 λογιστικού θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 6ο
ζ. Κλάδου ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 4ο
η. Κλάδου ΑΡ6 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 6ο
θ. Κλάδου ΜΕ1 διοικητικού θέσεις 4 με βαθμό 10ο - 6ο
ι. Κλάδου ΜΕ2 δακτυλογράφων θέσεις 3 με βαθμό 10ο - 6ο
ια. Κλάδου ΣΕ1 κλητήρων θέσεις 1 με βαθμό 12ο - 7ο
2. Η ανά Τ.Ε.Ι., σχολή ή τμήμα μετατροπή, κατανομή και ανακατανομή των παραπάνω θέσεων και αυτών που συνιστώνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ως και η διάρθρωση του προσωπικού κατά ειδικότητα και θέσεις, γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη δυναμικότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδρύματος.
Με τις ίδιες αποφάσεις μπορούν ορισμένες από τις ενιαίες θέσεις καθηγητή - επίκουρου καθηγητή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να χαρακτηριστούν μόνο ως θέσεις καθηγητή.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 25
Περιεχόμενο σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα

1. α. Με το προεδρικό διάταγμα ίδρυσης νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθορίζεται και το περιεχόμενο σπουδών ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών και σε περίπτωση αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα. Προκειμένου για Τμήματα που ήδη λειτουργούν, χωρίς να διαθέτουν περιεχόμενο σπουδών, το περιεχόμενο σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Π..
β) Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος, καθώς και τη δομή των σπουδών.
γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α΄, η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα.
2. α) Οι σπουδές σε κάθε τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλματος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος και του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., είναι δυνατόν να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τμήμα.
γ) Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων.
Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.
β) Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται.
3. Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 31
Σπουδαστική μέριμνα

1. α) Σε κάθε Τ.Ε.Ι. ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "σπουδαστική λέσχη" που έχει σκοπό την υλοποίηση των σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων του άρθρου αυτού και γενικότερα τη μέριμνα για τη διαβίωση, την πολιτιστική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και την άθληση των σπουδαστών.
β) Για την εκπλήρωση της αποστολής της η σπουδαστική λέσχη: i) επιχορηγείται κάθε χρόνο από το κράτος, ii) αξιοποιεί περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις που εκχωρούνται σε αυτή από το Τ.Ε.Ι. ή άλλες υπηρεσίες, iii) αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, iν) δέχεται δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και λοιπές κάθε φύσης εισφορές και ν) συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και ειδικότερα με το εθνικό ίδρυμα νεότητας.
γ) Το Δ.Σ. της σπουδαστικής λέσχης απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο και από ίσο αριθμό μελών Ε.Π. και σπουδαστών.
Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση του Δ.Σ., τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των πόρων των σπουδαστικών λεσχών.
δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της οικείας σπουδαστικής λέσχης καθορίζονται:
i) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων κάθε κατηγορίας, βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού.
ii) Τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και ο εισαγωγικός βαθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
iii) Η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, ο βαθμός και τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων καθώς και οι οργανικές μονάδες για τις οποίες, λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους, καθήκοντα προϊσταμένων μπορούν να ανατίθενται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
iv) Το αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο.
ε) Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών είναι δυνατή, με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της σπουδαστικής λέσχης, η πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου αυτού ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό των "σπουδαστικών λεσχών".
ζ) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της λέσχης, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας εστιατορίων, κυλικείων, εντευκτηρίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των λεσχών.
2. α) Η «σπουδαστική λέσχη» κάθε Τ.Ε.Ι. αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης είτε με τη μορφή αμιγούς δημόσιας επιχείρησης είτε με τη μορφή μεικτής οικονομίας, ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού, που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 36 (πλην της παραγράφου 3), 37, 38, 39, 41, 43 και 46 (μόνο η παράγραφος 2) του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των «σπουδαστικών λεσχών» των Τ.Ε.Ι. με τις εξής προσαρμογές: όπου αναφέρεται:
i) δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο, νοείται το ΔΣ της λέσχης,
ii) Υπουργός Εσωτερικών, νοείται ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
iii) διάθεση πόρων για κοινωφελή έργα, νοείται η διάθεση των πόρων για την επίτευξη των σκοπών της λέσχης και
iv) γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας δεν απαιτείται.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, όπου απαιτείται, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνθεση και συγκρότηση των συμβουλίων των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτά, η πλειοψηφία των Δ.Σ. των λεσχών που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης επιχειρήσεων, τις μορφές, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάθεση των κερδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και κάθε άλλο ζήτημα ή προϋπόθεση αποτελεσματικότερης προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους σκοπούς και τις επιδιώξεις των λεσχών που δε ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
3. Στα πλαίσια της αποστολής τους οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων προς τους σπουδαστές με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης προς τους σπουδαστές είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη των ΤΕΙ και των σπουδαστικών λεσχών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για την κοινωνική πρόνοια, την επαγγελματική αποκατάσταση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.
4. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. παρέχονται: i) πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ii) διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά με τις παροχές αυτές ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας ή Συγκοινωνιών κατά περίπτωση.
5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων σπουδαστών.
6. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό παροχές προς τους σπουδαστές των κανονικών προγραμμάτων σπουδών δεν χορηγούνται εάν η διάρκεια φοίτησης του σπουδαστή υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών κατά 50%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32
Πειθαρχικά θέματα

1. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι. ρυθμίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές και η πειθαρχική δικαιοδοσία για τα μέλη του Τ.Ε.Ι. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μπορούν να παυθούν για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις διατάξεις συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου προβλέπεται Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι., νοείται ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και όπου προβλέπεται Πρύτανης, νοείται Πρόεδρος Τ.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
Κατάργηση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

3. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και τα αρχεία των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που καταργούνται μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην κυριότητα των Τ.Ε.Ι., που έχουν την ίδια έδρα ή παράρτημα σε έδρα ή παράρτημα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που καταργείται. Το ίδιο ισχύει και για τους πόρους και για τις προς τρίτους υποχρεώσεις του «ταμείου» κάθε Κ.Α.Τ.Ε.Ε..
4. Τυχόν εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικος είναι «Ταμείο» Κ.Α.Τ.Ε.Ε., συνεχίζονται από το οικείο κατά περίπτωση Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 40
Ειδική υπηρεσία Τ.Ε.Ι.

1. Για την ενεργοποίηση των διαδικασιών του νόμου αυτού και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ταχεία και ισόρροπη ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι. συνιστάται προσωρινά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική υπηρεσία Τ.Ε.Ι. (Ε.Υ./Τ.Ε.Ι.).
2. α) Η Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από τα εξής τμήματα και γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:
i) Γραφείο νομικής υποστήριξης και οργανωτικού σχεδιασμού, που υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. με συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε οργανωτικά, νομικά και θέματα εκπαιδευτικών διαδικασιών.
ii) Τμήμα προγραμμάτων και μελετών, με αρμοδιότητες: ίδρυση τμημάτων Τ.Ε.Ι. και χωροταξική κατανομή τους, προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, διδακτικά βιβλία.
iii) Τμήμα διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητες: κανονισμός σπουδών, εγγραφές, μετεγγραφές, εσωτερικός κανονισμός Τ.Ε.Ι., διοικητικά θέματα Τ.Ε.Ι., σπουδαστική μέριμνα.
iv) Τμήμα προσωπικού, με αρμοδιότητες: επιλογή και διορισμός προσωπικού Τ.Ε.Ι., υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού, αποσπάσεις, μετατάξεις, εντάξεις, μετεκπαίδευση προσωπικού.
v) Τμήμα οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητες: οικονομικός σχεδιασμός, προτάσεις για επιχορήγηση ΤΕΙ, προδιαγραφές και προμήθεια εξοπλισμού και θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων.
β) Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να δοθούν στα παραπάνω τμήματα και άλλες αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι..
3. Ως προϊστάμενος της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι.. Ως προϊστάμενος της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. μπορεί να ορίζεται ακόμη καθηγητής Α.Ε.Ι. ή μέλος του κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. ή μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορούν για τη στελέχωση της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι να αποσπώνται στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή υπάλληλοι οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ..
Ο προϊστάμενος της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. επικουρείται στο έργο του από Αναπληρωτή Προϊστάμενο, προερχόμενο από αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τον προϊστάμενο εκπαιδευτικά ιδρύματα και από αντίστοιχες βαθμίδες ή από αντίστοιχες υπηρεσίες.
Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται ο ορισμός του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους.
4. Αντίστοιχες ή συναφείς αρμοδιότητες, που ασκούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό, από διευθύνσεις και τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μεταφέρονται και υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Ε.Υ./Τ.Ε.Ι.. Οι αρμοδιότητες αυτές της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι επαναφέρονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις και τα αντίστοιχα τμήματα της κεντρικής Υπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου 1984. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1985, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ολοκλήρωση των σκοπών της Ε.Υ./Τ.Ε.Ι..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41
Σχολές Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

1. Οι σπουδαστές των ανώτερων σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 αυτού του νόμου σε αντίστοιχα τμήματα και κατευθύνσεις Τ.Ε.Ι. ή παραρτημάτων τους με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που εκδίδονται μετά έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.
Με όμοιες αποφάσεις θα καθοριστούν μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας:
α) Τα προγράμματα σπουδών των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας ανάλογα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού.
β) Όλα τα σπουδαστικά θέματα που προκύπτουν από την ένταξη αυτή κατά αναλογία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 αυτού του νόμου και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια.
γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί με κάθε σχέση εργασίας στις παραπάνω σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 23 αυτού του νόμου κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 αυτού.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των θέσεων αυτών για την ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνιστώνται νέες θέσεις με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Οικονομικών, που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 αυτού του Νόμου.
δ) Οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας των κέντρων πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας των Τ.Ε.Ι..
2. Θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και τυχόν συναρμοδίου υπουργού.
3. Οι σχετικές πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
α) Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις σχολές του άρθρου 41 του ν. 1404/1983 μπορεί με αίτησή του να ενταχθεί ή να διοριστεί στα Τ.Ε.Ι. ως εξής:
αα) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. και καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 1404/1983. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού στις σχολές που υπηρετεί σήμερα μεταφέρονται στα Τ.Ε.Ι. και κατανέμονται σε αυτά με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
ββ) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του ν.π.δ.δ. εντάσσονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι θέσεις τους στις σχολές αυτές μεταφέρονται επίσης και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
γγ) Όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν οι σχολές αυτές είναι του Δημοσίου, νπδδ ή νπιδ και έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι..
Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται νέες θέσεις και κατανέμονται στα Τ.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταργούνται ισάριθμες θέσεις των σχολών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η τοποθέτηση στα Τ.Ε.Ι. του προσωπικού των παραπάνω εδαφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας.
β) Μετά την ένταξη ή το διορισμό του, το προσωπικό αυτό εντάσσεται ή επανεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. όπου υπηρετεί.
γ) Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
δ) Οι σχετικές πιστώσεις για το προσωπικό αυτό που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Όσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα Τ.Ε.Ι., μετατάσσονται με την ίδια σχέση σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας με αποφάσεις του Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό ή απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 42
Θέματα τεχνικής εκπαίδευσης

1. Οι εκπαιδευτικοί της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. που έχουν υποβάλει αίτηση μετάταξης σε ανώτερο κλάδο της μέσης Τ.Ε.Ε. μέχρι την 20η Σεπτ. 1983 μπορεί να μεταταγούν, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησής τους είχαν το βαθμό και τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, έστω και αν στο μεταξύ έχει μεταβληθεί η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
2. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας των οικοτροφείων που παρέχουν κατοικία, τροφή, δίαιτα τα γενικά καθώς και αγωγή στους υπότροφους μαθητές της γενικής και τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχεται χρηματική ενίσχυση του δημοσίου κάθε έτος.
Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η χρηματική ενίσχυση παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η συγγραφή, έκδοση, προμήθεια, διάθεση και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στα βιβλία της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να ρυθμίζεται και σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τα διδακτικά βιβλία της γενικής εκπαίδευσης. Στα διδακτικά βιβλία της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται και τα βιβλία διδασκόντων, τα φύλλα έργου για τις εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και τα ενημερωτικά φυλλάδια περιγραφής νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων.
4. Οι αποφάσεις με αριθμούς: α) 100744/78, β) Ε/3870/79, γ) 142542/78, δ) Ε/5011 3253/79, ε) Ε/15227/79, στ) Ε/4170/80, ζ) Ε/11070/80, η) Ε/14494/80, θ) Ε/5486/81, ι) Ε/5097/81, ια) Ε/6835/81, ιβ) Ε/7813/81, ιγ) Ε/9716/81, ιδ) Ε2/2264/82, ιε) Ε2/4755/82, ιστ) Ε2/9876/82 και ιζ) Ε2/2601/83 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τις οποίες έχει προκηρυχθεί η πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις των προηγούμενων προκηρύξεων με τα στοιχεία από θ΄ έως ιζ΄ που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει διατυπωθεί η γνώμη του οικείου συλλογικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 και της παρ. ΙΙ του άρθρ. 34 του Ν. 576/77, η σχετική διαδικασία διορισμού συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου και ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για τους διοριζομένους εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του άρθρ. 38 του παρόντος.
5. Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 576/77.

Άρθρο 43
Θέματα ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.

1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ. υπάγεται υπηρεσιακά και πειθαρχικά στο συμβούλιο που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος. Αντί καθηγητή ΤΕΙ που προβλέπεται στο στοιχείο γ΄ μετέχει μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ., που εκλέγεται με τον αναπληρωτή από το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 εφαρμόζεται ανάλογα.
2. Οι σπουδαστές του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ., που παρακολουθούν τα ειδικά τμήματα διετούς φοίτησης του Π.Δ. 664/82, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και σπουδαστικές παροχές με τους κανονικούς σπουδαστές των Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 44
Σχολή ξένων σπουδαστών

1. Ιδρύεται στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) Σχολή Ξένων Σπουδαστών (Σ.Ξ.Σ.) με σκοπό την εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προβλέπονται από εκπαιδευτικές συμβάσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία και τη διεύθυνση της Σ.Ξ.Σ., την εισαγωγή σπουδαστών, τα προσόντα εισαγωγής τους, τη διάρκεια φοίτησης, τα προγράμματα σπουδών, τη γλώσσα διδασκαλίας, τους τίτλους σπουδών, τα δίδακτρα, τις εξετάσεις, τα διδακτικά βιβλία, τη σίτιση, τη διαμονή και κάθε άλλο θέμα σπουδών και σπουδαστικής μέριμνας.
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων και εργαστηριακών ασκήσεων, η διεύθυνση και η εποπτεία και γενικά η αντιμετώπιση αναγκών της Σ.Ξ.Σ. γίνεται από το τακτικό και το προσλαμβανόμενο, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, έκτακτο γενικά προσωπικό της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται η Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών εκπαίδευσης σε εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.
4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ωριαία αντιμισθία και γενικά στην αποζημίωση του μόνιμου ωρομίσθιου και έκτακτου γενικά προσωπικού που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των παραπάνω προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς επίσης και η αποζημίωση των διδασκόντων συγγραφέων των βιβλίων και διδακτικών σημειώσεων που χορηγούνται στους σπουδαστές.
5. Για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών εκπαίδευσης και δεν προβλέπεται η ρύθμιση του από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις των διμερών συμβάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές περί των άλλων σχολών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. διατάξεις.
6. Τα τμήματα που παρακολουθούν Λίβυοι σπουδαστές στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με την από 20.1.1981 σύμβαση εκπαίδευσης μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβυκής Αραβικής Σοσιαλιστικής Λαϊκής Τζαμαχιρίας εντάσσονται στη Σ.Ξ.Σ. από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
7. Όπου ανωτέρω προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος η έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση των αντίστοιχων θεμάτων, αυτή πραγματοποιείται μετά γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
Μέχρι την έκδοση των πράξεων αυτών που προβλέπονται από το παρόν για τη ρύθμιση των συναφών θεμάτων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 45
Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα

1.Σε δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να ιδρύονται, με αποφάσεις του οικείου νομάρχη, τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα για την ομαλή προσαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας παλιννοστούντων μαθητών, τέκνων Ελλήνων μεταναστών ή τέκνων επαναπατριζόμενων Ελλήνων.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων, τα εφαρμοζόμενα προγράμματα σπουδών, τα προσόντα του προσωπικού που διδάσκουν σ' αυτά, τα χρησιμοποιούμενα βιβλία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την κάλυψη ειδικών αναγκών μπορεί να προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία μετά από απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, ιδιώτες που μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές διδακτικές ανάγκες των τάξεων των τμημάτων του παρόντος άρθρου ή να ανατίθεται η διδασκαλία σε δημόσιους υπαλλήλους με ωριαία αποζημίωση. Το ύψος της ωριαίας αυτής αντιμισθίας ή αποζημίωσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Άρθρο 46
Προθεσμία κοινοποίησης διορισμού εκπαιδευτικών

1. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κοινοποιείται μέσα σε δέκα το πολύ ημέρες από τη δημοσίευσή του, με έγγραφο της αρμόδιας αρχής που εκδίδεται στο διοριζόμενο.
2. Με το έγγραφο αυτό τάσσεται και προθεσμία δέκα το πολύ ημερών για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.
3. Οπωσδήποτε ο διορισμός θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε στην εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και από την ημέρα αυτή αρχίζει η δεκαήμερη προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζομένου και ανάληψη υπηρεσίας.

Άρθρο 47
Θέματα Λαϊκής επιμόρφωσης

1. Το στοιχείο β΄ της παρ. 6 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του Ν. 400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» με το άρθρο 18 του νόμου 1320/1983 «Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«β) συνιστώνται μέχρι 60 θέσεις μονίμων υπαλλήλων, νομικών συνεργατών με σχέση έμμισθης εντολής, επιστημονικών συνεργατών και τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσδιορίζονται τα προσόντα των μονίμων υπαλλήλων και η κατανομή τους κατά κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες καθώς και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ο τρόπος πρόσληψής του, η αντιμισθία των νομικών συνεργατών, των επιστημονικών συνεργατών και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού και ο τρόπος καταβολής της καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.»
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα διαρθρωθούν οι θέσεις μονίμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης, που συστάθηκαν με το άρθρ.18 του Ν. 1320/83, μπορεί να πληρωθούν οι θέσεις αυτές και με μετάταξη υπαλλήλων του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 1351/1983 διορθώνεται η λέξη «διαδικασία» στο ορθό «διδασκαλία από την ημερομηνία που άρχισε η ισχύς του νόμου αυτού».

Άρθρο 48
Θέματα συλλογικών οργάνων, σπουδών και προσωπικού Α.Ε.Ι.

1. β) Στο Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982, με το οποίο ιδρύονται Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματα καθορίζονται τα εξής:
i) Η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων Δ.Ε.Π..
ii) Ο ελάχιστος αριθμός μελών Δ.Ε.Π. κατά τμήμα και οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων, των σχολών και του Α.Ε.Ι. με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1268/1982.
iii) Οι λεπτομέρειες σχετικά με την προσωρινή διοίκηση του Α.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους.
iν) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού, πρόσληψης, απόσπασης ή μετάταξης κάθε είδους προσωπικού μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων.
ν) Τα σχετικά με τους πόρους του Α.Ε.Ι..
νi) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ρύθμισης γενικότερων οικονομικών θεμάτων, όπως απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις, διαγωνισμοί και δημοπρασίες.
νii) Η διαδικασία καθορισμού του ακαδημαϊκού έτους έναρξης της λειτουργίας του Α.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων.
νiii) Ο σκοπός και η αποστολή του Α.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων.
Ειδικότερα για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων Πανεπιστημίων απαιτείται η γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε..
ix) Η έδρα του Α.Ε.Ι. και η διαδικασία καθορισμού της έδρας επιμέρους πανεπιστημιακών μονάδων και λειτουργιών σε άλλες πόλεις.
x) Οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τμήματα.
xi) Η ρύθμιση θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία του Α.Ε.Ι., των σχολών και των τμημάτων και τα οποία δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
xii) Η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της αυτοδύναμης λειτουργίας κάθε τμήματος.
xiii) Η διαδικασία σύστασης Τομέων στα τμήματα και κατανομής προσωπικού και μονάδων σε αυτούς.
xiν) Η διαδικασία εκλογής ή συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των νέων μονάδων και τα σχετικά με την έναρξη της θητείας τους.
γ) Στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του Ν. 1268/1982 με το οποίο κατατέμνονται ή συγχωνεύονται Α.Ε.Ι., σχολές ή τμήματα καθορίζονται τα εξής:
i) Το ακαδημαϊκό έτος έναρξης της λειτουργίας των νέων μονάδων και παύσης της λειτουργίας των παλιών.
ii) Οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα νέα τμήματα.
iii) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του υπηρετούντος προσωπικού και των Εργαστηρίων, Κλινικών, Σπουδαστηρίων, Μουσείων κλπ. στις νέες μονάδες.
iν) Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατάταξης των φοιτητών στις νέες μονάδες και η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τις σπουδές τους που προκύπτουν από την κατάταξή τους.
ν) Τα σχετικά με την ισοτιμία των πτυχίων που χορηγούν οι νέες μονάδες και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων.
νi) Η διαδικασία εκλογής ή συγκρότησης των οργάνων διοίκησης των νέων μονάδων και τα σχετικά με την έναρξη της θητείας τους.
νii) Η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας των τμημάτων που προκύπτουν από την κατάτμηση και στα οποία δεν κατατάσσονται φοιτητές.
νiii) Τα σχετικά με περιουσιακά θέματα όπως και με οικονομικές εκκρεμότητες που τυχόν θα προκύψουν από τη διαδικασία κατάτμησης ή συγχώνευσης.
ix) Τα σχετικά με φοιτητικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές εκκρεμότητες που τυχόν θα υπάρξουν μετά την παύση της λειτουργίας των παλιών μονάδων.
x) Η ρύθμιση θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία των νέων μονάδων και τα οποία δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
xi) Η διαδικασία σύστασης Τομέων στα τμήματα και κατανομής προσωπικού και μονάδων σε αυτούς.
δ) Η αληθινή έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 είναι πως τα Α.Ε.Ι. αποτελούνται από σχολές και τμήματα ή από ανεξάρτητα τμήματα.
στ) Προστίθεται εδάφιο ε΄ στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 ως εξής:
«ε) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση. κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Γ.Σ. του αντίστοιχου τμήματος. Αμέσως μετά τη σύστασή τους η Γ.Σ. τμήματος αποφασίζει για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς ή και για τη διατήρηση των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο τμήμα.
Με την ίδια διαδικασία αλλάζει η ονομασία ενός Τομέα και τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ενώ με απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος μπορεί να αλλάξει Τομέα ένα μέλος προσωπικού.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/1982 τροποποιείται ως εξής:
«5. Η ίδρυση Εργαστηρίου ή Κλινικής γίνεται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος ή σχολής. Στο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται και ο εσωτερικός κανονισμός τους.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Γ.Σ. του οικείου τμήματος ή της οικείας σχολής είναι δυνατή η κατάργηση, συγχώνευση ή μετονομασία των υφισταμένων Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων. Σε περίπτωση κατάργησης τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται με απόφαση της οικείας Γ.Σ. τμήματος ή σχολής σε αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στο τμήμα ή τη σχολή.»
Η παράγραφος 14 του άρθρου 45 του Ν. 1268/1982 καταργείται.
4. β) Η αληθινή, έννοια του εδαφ. δ της παραγρ. 3 του άρθρο 11 του Ν. 1268/1982 είναι ότι απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του σώματος των εκλεκτόρων.
5. Η παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Τα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία. Όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.
β) οι αποφάσεις των συλλογικών πανεπιστημιακών οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι χρησιμοποίησαν λευκή ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία επίπτωση σε θέματα απαρτίας.
γ) Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα εκλεκτορικά σώματα που είναι αρμόδια για την εκλογή Πρυτανικών Αρχών. Κοσμητόρων και Προέδρων η για την εκλογή εκπροσώπων Δ.Ε.Π. στις Γ.Σ. Τμημάτων ή στις Συγκλήτους.»
6. Η αληθινή έννοια της παραγρ. 9 του άρθρου 13 του Ν. 1268/1982 είναι ότι καθορίζονται και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της σχετικής πρόσθετης αμοιβής.
7. Στην παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 τίθεται προσθήκη:
«Με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης, μονιμοποίησης, εξέλιξης των μη διδακτόρων επιμελητών βοηθών επιστημονικών συνεργατών που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/1982, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του νόμου αυτού.»
8. Στο εδάφιο δ΄ της παραγρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 1268/1982 οι λέξεις «τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
9. Η αληθινή έννοια της παρ. 12 του άρθρου 24 του Ν. 1268/1982 είναι ότι όπου γίνεται αναφορά σε διασχολικά προγράμματα εννοείται ότι πρόκειται για διασχολικά ή διατμηματικά προγράμματα.
10. Στο άρθρο 15 του Α.Ν. 1825/1951 «περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 51 του Ν.Δ. 3971/1959, προστίθενται τα εξής:
«α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. και του Ε.Σ.Α.Π., ως προς τον προγραμματισμό των κατευθύνσεων, ορίζεται κάθε χρόνο το ύψος των πιστώσεων που χορηγούνται στα Τμήματα των Α.Ε.Ι. της χώρας για την παροχή των μεταπτυχιακών υποτροφιών του προγράμματος εσωτερικού, που προβλέπει ο προϋπολογισμός του Ι.Κ.Υ. σε πτυχιούχους, που θα εκπονούν διδακτορική διατριβή στα τμήματα αυτά, έτσι ώστε να χορηγείται τουλάχιστον μια νέα υποτροφία κάθε ακαδημαϊκό έτος σε κάθε τμήμα.
β) Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. τμήματος μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο.
γ) Η Γ.Σ. του τμήματος αποφασίζει για το επιστημονικό πεδίο κάθε υποτροφίας, για τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, τα προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο διαδικαστικό ζήτημα.
δ) Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και μπορεί να ανανεωθεί για δύο ακόμη φορές με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. τμήματος.
ε) οι υποχρεώσεις των υποτρόφων που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 παρ. 3 εδ γ΄ περιπτ. (iii) του Ν. 1268/1982.
στ) Μέχρι τη δημιουργία και λειτουργία Μεταπτυχιακού κύκλου Σπουδών στο αντίστοιχο τμήμα και την πρόσληψη Ε.Μ.Υ. για τους παραπάνω υποτρόφους ισχύουν όλες οι διατάξεις που προβλέπει ο Ν. 1268/1982.
ζ) Οι διατάξεις των παραπάνω εδαφ. α΄-ε΄ ισχύουν ανάλογα και για όλα τα κληροδοτήματα τα οποία προσφέρουν υποτροφίες και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη βούληση του διαθέτη, όπως και για όλους τους φορείς ή οργανισμούς που χορηγούν μεταπτυχιακές υποτροφίες.
Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. του αντίστοιχου ιδρύματος ή φορέα γνωρίζει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε όλα τα Α.Ε.Ι. και στο Ι.Κ.Υ. τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που θα επιτρέψουν την ένταξη των χορηγούμενων υποτροφιών στον προγραμματισμό και το συντονισμό του ερευνητικού έργου στον οποίο προβαίνουν τα Τμήματα των Α.Ε.Ι. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των ιδρυμάτων ή φορέων προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εναρμόνιση των διατάξεων αυτών με τη βούληση του διαθέτη.»
14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η απόδοση στις ξένες γλώσσες των όρων, τίτλων, βαθμίδων και θέσεων που προβλέπονται στο Ν. 1268/1982. Η ανακριβής, παραποιημένη ή μη πλήρης χρήση των παραπάνω ξενόγλωσσων όρων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
15. Για το διορισμό σε θέση Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. των ήδη υπηρετούντων μελών των Δ.Ε.Π. δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή κανενός από τα νόμιμα πιστοποιητικά. Αντί για αυτή αρκεί η υποβολή επικυρωμένων αντιγράφων των πιο πάνω πιστοποιητικών που βρίσκονται στον υπηρεσιακό φάκελο του διοριζομένου καθώς και υπεύθυνή δήλωσή του. σύμφωνα με το νόμο, ότι δε μεσολάβησε γεγονός που. θα αποτελούσε λόγο εκπτώσεως από το λειτούργημά του ή νόμιμο κώλυμα διορισμού.

Άρθρο 49
Θέματα Α.Ε.Ι.

1 α) Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ιδρύεται Φοιτητική Λέσχη ως Παράρτημα αυτού και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την έδρα του Α.Ε.Ι. και σκοπό τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των φοιτητών του Ιδρύματος, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης, με διαδικασίες και πρωτοβουλίες συμμετοχής, κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης.
β) Η Φοιτητική Λέσχη διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. ή μέλος του Α.Ε.Ι. εκλεγόμενο από τη Σύγκλητο ως Πρόεδρο και τους Κοσμήτορες των σχολών για τα Α.Ε.Ι. με τρεις ή περισσότερες σχολές, άλλως από τους προέδρους των τμημάτων και κατά αντίστοιχο τρόπο από ένα εκπρόσωπο των φοιτητών κάθε Σχολής ή Τμήματος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με ευθύνη των φοιτητικών συλλόγων. Η διάρκεια θητείας του Προέδρου και των μελών του Δ.Ε.Π. είναι διετής. Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών είναι ένα έτος.
γ) Οι Φοιτητικές Λέσχες που υφίστανται και λειτουργούν ως Παραρτήματα των οικείων Α.Ε.Ι., κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου αυτού, το δε κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικό τους με εξαίρεση τα μέλη του διοικητικού προσωπικού τα οποία παραμένουν στο Α.Ε.Ι., εντάσσεται στο προσωπικό του νομικού προσώπου της Φοιτητικής Λέσχης μεταφερομένων αυτοδίκαια σε αυτό των αντίστοιχων κλάδων και οργανικών θέσεων προσωπικού.
Μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων και προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου αυτού προεδρικών διαταγμάτων και αποφάσεων οι Φοιτητικές Λέσχες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Η Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης εξακολουθεί να αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
δ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον παρακωλύεται ή δυσχεραίνεται η σίτιση των φοιτητών συγκεκριμένης Λέσχης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Ε.Ι., ρυθμίζεται η διαδικασία δωρεάν σίτισης με τρόπο διαφορετικό από τις κείμενες διατάξεις.
ε) Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης και της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζονται :
i) Η σύσταση, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Φοιτητικής Λέσχης όπως και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις τοποθέτησης προσωπικού του Α.Ε.Ι. στις υπηρεσίες αυτές.
ii) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, βαθμού ή ειδικότητας μονίμου ή με οποιαδήποτε φύση και σχέση εργασίας.
iii) Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού κάθε κλάδου ή ειδικότητας καθώς και ο εισαγωγικός βαθμός των θέσεων κάθε κλάδου.
iv) Οι κλάδοι, οι βαθμοί και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων καθώς και οι οργανικές μονάδες στις οποίες λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένου σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
στ) Πόροι της Φοιτητικής Λέσχης είναι :
i) Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από πόρους του Α.Ε.Ι..
ii) Οι πρόσοδοι από τη μίσθωση ή άλλη εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και της περιουσίας της Λέσχης.
iii) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων.
iv) Οι πρόσοδοι από τυχόν αντίτιμο που καταβάλλεται από τους φοιτητές για την προσφορά σε αυτούς διάφορων παροχών και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας.
2. Η αληθινή έννοια του εδαφ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 1268/82 είναι ότι οι καταβαλλόμενες σε μέλη Δ.Ε.Π. διπλές αποδοχές δεν υπόκεινται στον περιορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ορίου, διότι δεν πρόκειται για μισθό αλλά για αποζημίωση.
3. Οι τεχνίτες και το λοιπό προσωπικό, που υπηρετούσε στα Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 1268/82 και εντάχθηκε σε θέσεις Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Τ.Π. με απόφαση των οικείων Συγκλήτων, καταλαμβάνουν αυτοδίκαια ιδρυόμενες ισάριθμες θέσεις και ακολουθούν τη μισθολογική και βαθμολογική επανένταξη των άλλων μελών της αντίστοιχης κατηγορίας των ίδιων προσώπων.
4. α. Η αληθινή έννοια της παρ. 9 του άρθρου 45 του Ν. 1268/82 είναι ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγεται και το προσωπικό των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο» το οποίο κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού εντάσσεται σε αυτοδίκαια ιδρυόμενες ισάριθμες θέσεις Ε.Δ.Τ.Π..
6. Η μισθοδοσία του προσωπικού και κάθε άλλη δαπάνη, που έχει γίνει ή θα γίνει μέχρι 31 Δεκ. 1983 και αφορά την τέως Ε.Α.Σ.Α. και το παράρτημά της, θα εξακολουθεί να βαρύνει μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της και του ειδικού φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Από την 1η Ιαν. 1984 οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα οποία ιδρύθηκαν Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τους ειδικούς φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η θεώρηση και υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων και των διάφορων ενταλμάτων πληρωμής θα γίνεται από την Εφορεία Ταμείου της τέως Ε.Α.Σ.Α. ή σε κάθε περίπτωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Α.Ε.Ι..
8. Η διάταξη του εδαφ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 1351/83 ισχύει και για το αντίστοιχο προσωπικό των άλλων Α.Ε.Ι..

Άρθρο 51
Τροποποιούμενες, καταργούμενες, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 37, 38 παρ. 2 περιπτ. Δ και Ε και παρ. 7 εδ. Γ΄ και 42 του αυτού του νόμου των επόμενων εδαφίων και της παραγρ. 8 του παρόντος άρθρου, καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, μόνο σε ότι αφορά στην ανώτερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός από τα άρθρα του 39, 51 παρ. 1 και 69 παρ. 10 και των διατάξεων περί Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
β) Κατ’ εξαίρεση διατηρείται το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ειδικά για την κρίση εκκρεμών θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν. 576/1977 ή μονιμοποίησης και προαγωγής προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ως και πειθαρχικών διαδικασιών μέχρι τη συγκρότηση των αρμόδιων οργάνων και για την αξιολόγηση του ωρομίσθιου προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 περίπτ. Ζ.
γ) Όπου από την κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στο συμβούλιο ισοτιμιών του άρθρου 74 του Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, νοείται στο εξής το ινστιτούτο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) του παρόντος νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις που εκκρεμούν σε αυτό και μέχρι να περαιωθούν.
δ) Το ωράριο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού ως και οι όροι απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 1983-1984 εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1983-84, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
2. α) Από την δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Ν. 648/1977 (ΦΕΚ 205) που αφορούν στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε..
β) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την περίπτ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 20 του νόμου αυτού ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις: i) κείμενα διδακτικών βιβλίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που έχουν αξιολογηθεί και διαβιβαστεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν έχουν εγκριθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ii) τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία εκδίδονται είτε από το δημόσιο με τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) είτε από τους συγγραφείς τους με δαπάνες τους, iii) η παραλαβή, η αποθήκευση, η συσκευασία, οι αποστολές στα Τ.Ε.Ι. και σε βιβλιοθήκες και γενικά η διαχείριση των βιβλίων αυτών γίνεται αποκλειστικά από τον Ο.Ε.Δ.Β., που για το σκοπό αυτό καθώς και για τις τυχόν εκδόσεις του σε βιβλία αυτής της κατηγορίας επιχορηγείται με σχετικές πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου και Θρησκευμάτων, iv) ο τρόπος και τα ποσοστά αποζημίωσης των συγγραφέων, η διαδικασία κοστολόγησης, ο τρόπος διάθεσης στους σπουδαστές καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης και διανομής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. α) Η απασχόληση του μόνιμου ή έκτακτου εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 33 του Ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται κανονική διδακτική απασχόληση και θα πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 περίπτ. Β του παρόντος νόμου.
β) Όσοι μετέχουν σε αυτά τα σεμινάρια επιμόρφωσης: i) αν είναι απόφοιτοι λυκείου, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιούνται τις ίδιες σπουδαστικές παροχές με τους κανονικούς σπουδαστές για το διάστημα της επιμόρφωσής τους, ii) αν είναι εκπαιδευτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και επιχειρήσεων του δημοσίου, δικαιούνται σπουδαστικό βοήθημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1238/1982 εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό με ωριαία αντιμισθία, η δαπάνη αποδοχών του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι..
8. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 31 του νόμου αυτού, οι διατάξεις που ισχύουν για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιση, σίτιση, διακίνηση και λοιπές οικονομικές διευκολύνσεις των σπουδαστών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα και για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.. Οι διατάξεις του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου 37.
Οι διατάξεις που προβλέπουν παροχές για τους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε..
9. Εάν κατά τη συγκρότηση των σχολών κατά την παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού υπάρχει σχολή με ένα μόνο τμήμα, μέχρι την ίδρυση δεύτερου τμήματος δε λειτουργεί η σχολή και τα όργανά της και το τμήμα προσαρτάται προσωρινά σε άλλη σχολή και λειτουργεί ως τμήμα αυτής, με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι..
10. α) Από τις θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται από τα άρθρα 56 και 57 του Ν. 576/1977 καταργούνται: 1) όλες οι θέσεις των κλάδων ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4, ΑΡ3, ΑΡ4, ΑΡ5, ΑΡ6, ΜΕ2, ΣΕ1 και κηπουρών, ii) από τον κλάδο ΑΡ1 θέσεις 11 στους βαθμούς 3ο-2ο, θέσεις 26 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 73 στους βαθμούς 9ο-6ο, iii) από τον κλάδο ΑΡ2 θέσεις 4 στους βαθμούς 3ο-2ο, θέσεις 10 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 30 στους βαθμούς 9ο-6ο, iv) από τον κλάδο ΜΕ1,θέσεις 21 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 155 στους βαθμούς 10ο-6ο, v) από τον κλάδο ΣΕ2 θέσεις 13 στο βαθμό 7ο και θέσεις 65 στους βαθμούς 12ο-8ο, vi) από τον κλάδο τεχνιτών συντήρησης θέσεις 115, vii) από τον κλάδο καθαριστριών θέσεις 223.
β) Όλες οι θέσεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται από το Π.Δ. 689/1979 (ΦΕΚ 201) καταργούνται.

Άρθρο 52
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
Last edited by civilaras on Thu Jan 15, 2015 10:06 am, edited 2 times in total.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 10:04 am

Ν 2083/1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης


Spoiler: show
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 6
Προγραμματισμός, προκήρυξη, εκλογή και πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ

Δ. Εκλέκτορες-ψηφοφορία
12. Στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των μελών Δ.Ε.Π. περιλαμβάνεται και το καθήκον τους να προσέρχονται στις συνεδριάσεις των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων, να παρίστανται σε όλη τη διάρκειά τους και να λαμβάνουν μέρους στη σχετική ψηφοφορία. Η παραβίαση των υποχρεώσεων τους αυτών αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που μπορεί να επισύρει την πειθαρχική ποινή μέχρι και της οριστικής απόλυσης και συνεπάγεται την υποχρεωτική για τον οικείο πρόεδρο του τμήματος και τον πρύτανη του Α.Ε.Ι. κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την παραπομπή των υπαιτίων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Δεν αποκλείεται δε να στοιχειοθετήσει και την αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος της παραβάσεως καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα. Το μέλος Δ.Ε.Π., που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος, καλείται από τον πρύτανη του Α.Ε.Ι., στο οποίο υποχρεωτικώς αναφέρει την απουσία ο πρόεδρος του τμήματος, να παράσχει εξηγήσεις και αν αυτές δεν κριθούν επαρκείς από αυτόν περικόπτονται με πράξη του οι αποδοχές τουλάχιστον ενός δεκαπενθημέρου για κάθε απουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό

Άρθρο 8
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε κατηγορίες

7. Ο έλεγχος για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου και γενικά των όρων που χαρακτηρίζουν κάθε κατηγορία των μελών Δ.Ε.Π. ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη του διευθυντή τομέα και του προέδρου τμήματος, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν αμελλητί κάθε παράβασή τους στον οικείο πρύτανη. Οι υπαίτιοι της παραβίασης των όρων τούτων, καθώς και τα συγκαλύπτοντα την παράβαση αρμόδια ως άνω όργανα, διαπράττουν σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς να αποκλείεται και η στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του ποινικού αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 Ποινικού Κώδικα. Παραλλήλως είναι δυνατή και η περικοπή των αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι έξι (6) μηνών των παραβατών μελών Δ.Ε.Π. με πράξη του αρμόδιου πρύτανη και ύστερα από σχετική ακρόαση των υπαιτίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Πανεπιστημιακή έρευνα

Άρθρο 19
Υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Υπηρεσία μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν:
- Η μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων σχετικών με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Η διαχείριση των κονδυλίων του "προγράμματος ερευνών" και όλα τα θέματα τα σχετικά με τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα.
- Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για θέματα έρευνας και η υποστήριξη της ανάπτυξης σχέσεων με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα του εξωτερικού
- Η συνεργασία με την επιτροπή ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, καθώς και την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών των Α.Ε.Ι., με τη γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και άλλους σχετικούς με την έρευνα φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
2. Το επίπεδο οργάνωσης της υπηρεσίας αυτής, η διάρθρωση, οι επί μέρους αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Η υπηρεσία στελεχώνεται με επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να αποσπάται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων από φορείς του δημόσιου τομέα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου. Η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να γίνεται και με ανάθεση καθηκόντων, με παράλληλη ή πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων, από επιστημονικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ανάθεση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή πέρα από τις αποδοχές της οργανικής του θέσης.

Άρθρο 20
Κίνητρα χρηματοδότησης

Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται από επιχειρήσεις στα Α.Ε.Ι. και στα Ε.Π.Ι. και αντιπροσωπεύουν την αξία του επιστημονικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι αναγκαίος για την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, αποτελούν παραγωγική δαπάνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως ήδη ισχύουν.

Άρθρο 21
Ειδικοί λογαριασμοί έρευνας

1. Ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, που χρηματοδοτείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού έρευνας των Α.Ε.Ι. και ειδικότερα από οποιονδήποτε πόρο και τυχόν πλεονάσματα και γενικές επιχορηγήσεις, διατίθεται σε κάθε ίδρυμα για ενδεχόμενη χρήση του προσωπικού του, εγκαταστάσεων και οργάνων κατά την εκτέλεση του ερευνητικού έργου και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασμού. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται κατά κατηγορίες προγραμμάτων από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση της επιτροπής ερευνών.
2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης Β1/819/1988 (ΦΕΚ 920 Β΄) κατά το μέρος που αφορά τα Α.Ε.Ι. παύει να ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Φοιτητική μέριμνα

Άρθρο 23
Σύστημα υποτροφιών και δανείων

1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χορηγούνται υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ, από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, με τους εξής όρους:
α) Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενδιάμεσων ετών, για να λάβουν υποτροφία, θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,51 σε κλίμακα βαθμολογίας 0−10 στα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.
β) Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησης των υποτροφιών, ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ..
γ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή την οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 25
Διακίνηση φοιτητών – Φιλοξενία αλλοδαπών

4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) καταργούνται κατά το μέρος τους που αφορά τα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 26
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας". Το Κέντρο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδας, η μέσω αυτής τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού, η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
2. Το Κέντρο επιχορηγείται με κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, εγγραφόμενων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Κέντρο μπορεί να συνεργάζεται με υπηρεσίες της Ελλάδας στο εξωτερικό, με ελληνικά και ξένα Α.Ε.Ι. και με υπηρεσίες και οργανισμούς άλλων κρατών και να εφαρμόζει προγράμματα ανταλλαγής ή μετάκλησης φοιτητών και επιστημόνων.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση, την οργάνωση, τη σύσταση θέσεων, την έκδοση οργανισμού λειτουργίας, τους ειδικότερα επιδιωκόμενους σκοπούς, τους πόρους, την περιουσία και την οικονομική διαχείριση, την υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του νομικού τούτου προσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Άρθρο 27
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

1. Ιδρύεται Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Άρθρο 28
Διάφορες διατάξεις

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών, πρόεδροι τμημάτων και διευθυντές τομέα εκλέγονται καθηγητές και σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι καθηγητές εκλέγονται αναπληρωτές καθηγητές. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος, που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτερου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας των ανωτέρω αξιωμάτων.»
2. Στο τέλος του εδαφίου δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982, προστίθεται η εξής περίοδος:
«Μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος δεν εκλέγεται, αν δεν συγκεντρώσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων του εκλεκτορικού σώματος.»
3. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«11. Μέλη Δ.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας στο ίδιο Α.Ε.Ι. ή από τη χορήγηση της προηγούμενης όμοιας άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται με την εκπαιδευτική άδεια της παρ. 3α΄ του άρθρου αυτού.»
4. Στο τέλος του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«4. Η μηνιαία αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εξωτερικό, καθορίζεται ίση με τις κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα, που λαμβάνουν τα ομοιόβαθμα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., τα οποία είναι έγγαμα με δύο παιδιά και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία. Δικαιούνται ακόμα πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, σύμφωνα με ό,τι ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι.
5. Η αμοιβή των επισκεπτών καθηγητών, που προσκαλούνται από το εσωτερικό για να διδάξουν τρεις (3) ή περισσότερες ώρες την εβδομάδα, καθορίζεται στο 1/3 του βασικού τους μισθού, προσαυξανόμενου με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της δεύτερης και στο 1/2, όταν πρόκειται για Α.Ε.Ι. της τρίτης ομάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 (ΦΕΚ 25 Α΄).»
5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«11. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία αναλαμβάνουν δίωρο τουλάχιστον εβδομαδιαίως διδακτικό έργο υποχρεωτικού μαθήματος και σε άλλο τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, ίσης προς το 1/5 των μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον στο τμήμα στο οποίο ανήκουν οργανικώς έχουν καλύψει το ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.»
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Με απόφαση της Γ.Σ. του τομέα ανατίθεται στα μέλη Δ.Ε.Π. των τριών ανώτερων μεν βαθμίδων αυτοδύναμο διδακτικό έργο, όπως διαγράφεται στο άρθρο 23 παρ. 1, της δε βαθμίδας του λέκτορα απλώς η διδασκαλία μαθημάτων και η άσκηση των υπόλοιπων διδακτικών δραστηριοτήτων της διάταξης αυτής. Για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού λέκτορες, καθώς και όσων ανανεώνεται η θητεία, δεν ισχύουν οι ανωτέρω περιορισμοί, αλλά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προϊσχύον νομικό καθεστώς.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορεί να προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με ωριαία αντιμισθία για να επικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Α.Ε.Ι..»
Η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών, ο αριθμός των ωρών που καλύπτονται με τις προσλήψεις αυτές, το αντικείμενο απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζονται με πρόταση του οικείου τμήματος των Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Στο άρθρο 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 12 με το εξής περιεχόμενο:
«12. Για το διορισμό ή τη διατήρηση από μέλος Δ.Ε.Π. δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, όπου τούτο επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη της οικείας πανεπιστημιακής μονάδας. Αν παρέλθει τρίμηνο από το χρόνο υποβολής σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου χωρίς να διατυπωθεί γνώμη της πανεπιστημιακής μονάδας, μπορεί να παρασχεθεί η σχετική άδεια και χωρίς τη γνώμη αυτή.»
11. Μετά την πρώτη περίοδο του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982, ως ήδη ισχύει, προστίθεται η εξής περίοδος:
«Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα και σε μέλος Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..»
15. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 19 και 35 παρ. 5 του ν. 1268/1982 και 24 του ν. 1824/1988, καθώς και οι διατάξεις της Φ. 145.3/Β3/610/4 Μαρτίου 1985 (Β΄ 127/8-3-1985) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/1985, πλην της διατάξεως του άρθρου 6 αυτής, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την Φ. 145.3/Β3/4469/1985 (ΦΕΚ 498 Β΄) όμοια απόφαση, που κυρώθηκε επίσης με το άρθρο 76 παρ. 1 του ν. 1566/1985.
Ειδικοί μεταπτυχιακοί υπότροφοι, των οποίων δεν έχει λήξει η διάρκεια της υποτροφίας μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας μέχρι τη λήξη της ως άνω διάρκειας.
Όπου οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν τη συμμετοχή Ε.Μ.Υ. στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. νοούνται εφεξής μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόμου αυτού.
17. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1268/1982 εφαρμόζεται και επί των διατάξεων του νόμου αυτού.
18. Η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α΄) δεν εφαρμόζεται καθόσον αφορά τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
19. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, είναι δυνατή η ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας.
β) Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α΄), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και επί της Ακαδημίας Αθηνών.
20. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος» και έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και συνδέεται με το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Σκοπός του είναι η βασική και τεχνολογική έρευνα στη φυσική του πλάσματος, την πυρηνική φυσική και την εφαρμοσμένη φυσική, διέπεται δε ως προς την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για θέματα διοίκησης και λειτουργίας και διορίζεται μετά από γνώμη του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη μεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
21. Ιδρύεται Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με την επωνυμία «Ινστιτούτο Μελέτης και Αντιμετώπισης Γενετικών και Κακοήθων Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας» και έδρα την Αθήνα. Το Ινστιτούτο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδέεται με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεργάζεται με το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και τους ιδιωτικούς φορείς - σωματεία, τα οποία έχουν ήδη χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση ειδικής μονάδας στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.
Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η συστηματική μελέτη και έρευνα για την αντιμετώπιση των γενετικών και κακοήθων νοσημάτων της παιδικής ηλικίας, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών για τα νοσούντα παιδιά από αιματολογικά, ανοσολογικά και νεοπλασματικά νοσήματα. Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού, στο δε διοικητικό του συμβούλιο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στην ανωτέρω διάταξη.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Τμήματος Ιατρικής, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για θέματα διοίκησης και λειτουργίας και διορίζεται προσωρινός διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος ασκεί την εν γένει διοίκηση αυτού κατά τη μεταβατική περίοδο που απαιτείται για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου.
23. Επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) και η εφαρμογή της επεκτείνεται και στις περιπτώσεις των τέκνων των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά υπήρξαν θύματα μόνο απόπειρας ανθρωποκτονίας εξ αιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής ενέργειας.
24. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983, προστίθενται τα ακόλουθα:
«Κατ’ εξαίρεση σε τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών, τα οποία καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο περισσότερων μιας επιστημών, είναι δυνατή η οργάνωση και η λειτουργία περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων σπουδών, τα οποία οδηγούν στη χορήγηση ξεχωριστών πτυχίων αντίστοιχων προς τις επιστήμες αυτές. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος και του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας, καθορίζονται για κάθε τέτοιο πρόγραμμα, ο τίτλος του προγράμματος και του χορηγούμενου πτυχίου, οι τυχόν ειδικεύσεις του πτυχίου, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του προγράμματος, η διαδικασία και τα κριτήρια των εγγραφόμενων φοιτητών στο πρόγραμμα, η αντιστοιχία του πτυχίου, τα θέματα μετεγγραφών και κατατάξεων φοιτητών στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
25. Ιδρύεται «Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό το συντονισμό της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας στα τμήματά του. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν τη διοίκηση, την οργάνωση και την έκδοση οργανισμού λειτουργίας.
26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. αποτελεί ευθύνη κατ’ αρχήν μεν της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τελικώς δε του ίδιου του εκλεκτορικού σώματος.»
27. Μέλη του Ε.Ε.Π. ειδικότητας καθηγητή φυσικής αγωγής, που κατείχαν πριν την έναρξη της ισχύος του ν. 1268/1982 θέσεις του π.δ. 1091/1981 με βαθμό Γενικού Επιθεωρητή και 10ο μισθολογικό κλιμάκιο εξομοιώνονται μισθολογικά με τα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του επίκουρου καθηγητή των Α.Ε.Ι. και λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά, εκτός από το ποσό της ερευνητικής χορηγίας.
29. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
30. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94.

Άρθρο 29
Αναγνώριση ισοτιμίας Ελληνικού Κολλεγίου Βοστώνης
Ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού και φοιτητών

Το Ελληνικό Κολλέγιο (HELLENIC COLLEGE), τετραετούς φοίτησης, το οποίο έχει ιδρυθεί από την Ελληνική Ορθόδοξη Ιερά Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής και λειτουργεί στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανθρωπιστικών σπουδών, αναγνωρίζεται ως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ισότιμο με τα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, καθένα δε από τα ακόλουθα Τμήματά του αναγνωρίζεται ως ισότιμο προς τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. ως εξής:
α) Τμήμα Ελληνικών Σπουδών (COURSE OF GREEK STUDIES) προς τα Τμήματα Φιλολογίας.
β) Τμήματα Εξελικτικής Ψυχολογίας (COURSE OF HUMAN DEVELOPMENT) προς τα Τμήματα Ψυχολογίας και
γ) Τμήμα Στοιχειώδους Εκπαίδευσης (COURSE OF ELEMENTARY EDUCATION) προς τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
2. Οι παρεχόμενοι από τα Τμήματα αυτά τίτλοι είναι ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ανωτέρω τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Με προεδρικό διάταγμα, στο οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο σπουδών και το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΙΚΑΤΣΑ, που συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι., μπορεί να αναγνωρισθεί και η αντιστοιχία και η καθόλα εξομοίωση των τίτλων αυτών με τα ελληνικά πτυχία χωρίς την τήρηση άλλης διαδικασίας.
3. Φοιτητές, που έχουν εγγραφεί πριν από την ως άνω αναγνώριση, απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης διάρκειας της φοίτησής τους διανύθηκε υπό το καθεστώς αυτών.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλιπε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ισοτιμίας του Κολλεγίου ή των Τμημάτων του και της αντιστοιχίας των χορηγούμενων από αυτά τίτλων, αίρεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΙΚΑΤΣΑ, εν όλω ή εν μέρει η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του διατάγματος.
5. Οι συνέπειες της άρσης της ισοτιμίας ή της αντιστοιχίας αναφέρονται στους εγγραφόμενους φοιτητές στα αντίστοιχα Τμήματα του Κολλεγίου μετά την άρση αυτή.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Κολλεγίου και του οικείου Τμήματος της ημεδαπής, μπορεί να παρέχεται άδεια σε μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων ελληνικών Τμημάτων, προκειμένου να διδάξουν και να μετάσχουν στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό εν γένει έργο των αναφερόμενων στις παραπάνω παραγράφους του άρθρου αυτού Τμημάτων του Κολλεγίου για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα διδακτικό εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτήν τα μέλη Δ.Ε.Π. δικαιούνται να λαμβάνουν τις αποδοχές της θέσης τους, καθώς και επιμίσθιο από το Ελληνικό Κολλέγιο, που καθορίζεται από τούτο.
7. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να παρέχεται σε καθηγητές του Ελληνικού Κολλεγίου, που συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα τα οποία απαιτούνται για εκλογή σε θέση τουλάχιστον επίκουρου καθηγητή, έγκριση διδασκαλίας σε Τμήματα ελληνικών Α.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτήν οι ανωτέρω καθηγητές δικαιούνται να λαμβάνουν για όσο χρόνο διαρκεί η έγκριση διδασκαλίας αποδοχές επισκέπτη καθηγητή.
8. Με αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Τμημάτων του Ελληνικού Κολλεγίου και των αντίστοιχων Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., που αναφέρονται στο άρθρο 1 του νόμου αυτού, είναι δυνατή η εγγραφή και φοίτηση για ορισμένα διδακτικά εξάμηνα ή έτη ομογενών Ελλήνων φοιτητών του Κολλεγίου, που γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, σε Τμήματα Ελληνικών Α.Ε.Ι. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εγγραφή και φοίτηση Ελλήνων φοιτητών σε αντίστοιχα Τμήματα του Κολλεγίου. Ο χρόνος φοίτησης και η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων ή διδακτικών μονάδων στο Τμήμα υποδοχής υπολογίζονται και θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα προέλευσης.
Με αποφάσεις του συλλόγου καθηγητών της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" και των γενικών συνελεύσεων των Θεολογικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και αποτελέσματα η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των Θεολογικών τούτων Σχολών.
9. Κατά το χρόνο φοίτησής τους, τόσο οι Έλληνες φοιτητές όσο και οι ομογενείς φοιτητές του Κολλεγίου και της Θεολογικής Σχολής θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και καταβάλλονται σε καθένα από αυτούς μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στους φοιτητές των παρ. 8 και 9 περιλαμβάνονται, εκτός των προπτυχιακών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής "Τίμιος Σταυρός" της Βοστώνης και των Θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του ανωτέρω άρθρου είναι δυνατή η εγγραφή Και φοίτηση για ένα έτος των ομογενών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον είναι κάτοχοι του τίτλου master οf Divinity.
Αναλόγως επιτρέπεται σε Έλληνες πτυχιούχοuς των Θεολογικών Τμημάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι., η εγγραφή και φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του master οf Theology της Θεολογικής Σχολής της Βοστώνης.
Κατά το χρόνο της φοίτησής τους και οι δύο κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (I.Κ.Γ.) και καταβάλλεται σε αυτούς μηνιαία αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται από το Δ.Σ. του I.Κ.Γ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων των υποτροφιών ορίζεται σε τρεις (3) για καθεμία από τις δύo αυτές κατηγορίες.
10. Ο συνολικός αριθμός των ομογενών φοιτητών, καθώς και των Ελλήνων φοιτητών, που δικαιούνται να λαμβάνουν την ανωτέρω υποτροφία από το Ι.Κ.Υ., δεν μπορεί να είναι ανώτερος από δέκα (10) κάθε έτος για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Πέραν του αριθμού αυτού είναι επιτρεπτή η ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ανωτέρω Τμημάτων και Σχολών με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις χωρίς όμως καμία οικονομική επιβάρυνση του Ι.Κ.Υ. ή των Τμημάτων και των Σχολών.

Άρθρο 30

1. α) Στο τέλος της παρ. 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄) προστίθεται εδάφιο στ΄ που έχει ως εξής:
«στ. τμήμα αξιολόγησης».
β) Συνιστάται έκτη θέση αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ο οποίος προεδρεύει του τμήματος αξιολόγησης.
γ) Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Π.Ι. μπορεί να ορίζεται και μη εν ενεργεία καθηγητής Α.Ε.Ι..
δ) Στον πρόεδρο του Π.Ι. καταβάλλονται αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου. Στον αντιπρόεδρο του Π.Ι., που είναι μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε) Ως υποδιευθυντές στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) μπορούν να ορίζονται και πάρεδροι του Π.Ι..
2. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος, Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος, οι οποίοι με πτυχίο αλλοδαπής και μόνο σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο προς το πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν εγγραφεί ή θα εγγράφονται στο μέλλον στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται μόνο μετά από φοίτησή τους επί δύο ακαδημαϊκά έτη στα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. Η φοίτηση αυτή πιστοποιείται με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης. Για όσους μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν σε διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων του, η φοίτηση περιορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος).
γ) Οι διατάξεις των εδαφ. α΄ και β΄ δεν εφαρμόζονται για τους πτυχιούχους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου, του Ελληνικού Κολλεγίου και της Ακαδημίας του Αγίου Βασιλείου της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
δ) Τα θέματα, που αφορούν στον αριθμό εγγραφόμενων σε κάθε Α.Ε.Ι., τον αριθμό και το είδος των μαθημάτων, τον τρόπο εξέτασης και αξιολόγησής τους, τον τρόπο πιστοποίησης της φοιτήσεώς τους, τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.
3. Η παρ. 16 του κεφ. Α` του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 ισχύει και για τους παρέδρους με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
4. Σε θέσεις κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 πληροφορικής ιδιωτικών σχολείων μπορούν να μετατάσσονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία και διαθέτουν αντίστοιχα προσόντα προς τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου, οι οποίοι δικαιούνται μετατάξεως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
5.Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1966/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην παρ. 2 της περιπτώσεως Ε` του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής: Κατ` εξαίρεση στους Κύπριους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς συζύγους αυτών η άδεια χωρίς αποδοχές μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον σχολικά έτη, στην περίπτωση εγκατάστασής τους στην Κύπρο.»
6. Στα λειτουργούντα τμήματα των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 μπορούν να φοιτούν και απόφοιτοι των Τ.Ε.Λ., καθώς και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων.
7. Συνιστώνται μία (1) θέση Συντονιστική Συμβούλου των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Φ.Ε.) και τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτή Συντονιστή Συμβούλου, δύο (2) για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μία (1) για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της Φ.Ε. Τα προσόντα, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συντονιστή Συμβούλου των Αναπληρωτών Συντονιστή Συμβούλου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Φ.Ε.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αποδοχές του Συντονιστή Συμβούλου και των Αναπληρωτών Συντονιστή Συμβούλου.
8. Στη ρύθμιση της διατάξεως του άρθρου 33 παρ. 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄) υπάγονται και όσοι κατά τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν ως σχολικοί σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄) κατείχαν θέση από τις αναφερόμενες στο άρθρο 21 παρ. 1 του τελευταίου τούτου νόμου.
9. α) Στο άρθρο 5 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
«10. Μέρος των σπουδών του ΙΕΚ μπορεί να πραγματοποιείται σε ιδρύματα ή παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής. Σε τμήματα των ΙΕΚ μπορεί η διδασκαλία να γίνεται σε ξένη γλώσσα.»
β) Στο άρθρο 8 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ο.Ε.Ε.Κ. μπορούν, με απόφασή τους που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζουν σε προϊσταμένου υπηρεσιακών μονάδων του Ο.Ε.Ε.Κ. ορισμένες αρμοδιότητές τους ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση, "με εντολή Προέδρου" ή "με εντολή Αντιπροέδρου". Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1256/1982 και του ν. 1505/1984, καταβάλλεται από την ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. αυτού. Στον πρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. καταβάλλονται μηνιαίως έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, τα οποία καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δικαιούμενες από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Ο.Ε.Ε.Κ. αποδοχές και αποζημιώσεις καταβάλλονται από την ημερομηνία διορισμού τους.»
γ) Στο άρθρο 11 του ν. 2009/1992 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας, καθώς και μισθοδοσίας και αποζημιώσεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ο.Ε.Ε.Κ. συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων πάγιες προκαταβολές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το λογιστικό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.»
10. Συνιστώνται και στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές Θεσσαλονίκης και Βελλάς αντίστοιχες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1999/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄). Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται ως προς την οργάνωση και λειτουργία των σχολών αυτών η παρ. 3 της διάταξης αυτής.
11. Το Τμήμα Τεχνολόγων Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Ιδρύματος Κοζάνης, το οποίο ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 166 (ΦΕΚ 78 Α΄/18-5-1992) θεωρείται ότι λειτουργεί νόμιμα από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1989-90.
12. Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10, 11 παράγραφοι 2 και 4 έως 9, 12, 13 και 14 του ν. 1586/1986 εφαρμόζονται και για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το οποίο δεν έχει εκδοθεί νέος οργανισμός. Αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι τα λειτουργούντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1586/1986.
13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να μετατρέπονται κοινά σχολεία σε πειραματικά, καθώς και πειραματικά σχολεία σε κοινά. Η διάταξη αυτής της παραγράφου ισχύει από 15.5.1991.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να καθορίζεται μειωμένο διδακτικό ωράριο για τις μητέρες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα χρόνια.
15. α) Στους προσωρινούς αναπληρωτές, ασχέτως αν έχουν ή όχι πτυχίο της ΠΑ.Τ.Ε.Σ. - Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., στους ωρομίσθιους, ιδιώτες και δημόσιους υπαλλήλους, και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, εκκλησιαστικής και ιδιωτικής εκπαίδευσης καταβάλλεται η αποζημίωση διδακτικών τριμήνων του ν. 1824/1988, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
β) Η ισχύς της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από το χρόνο κατά τον οποίο αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της καταβολής της. Καταβολές που έχουν γίνει μέχρι της ισχύος του νόμου αυτού θεωρούνται νόμιμες.
16. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και καταργήθηκαν, συγχωνεύθηκαν ή μεταφέρθηκε η έδρα τους ή ανεστάλη η λειτουργία τους, μετατάσσεται σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύουν στην εκπαιδευτική περιφέρεια όπου βρισκόταν η έδρα της σχολικής μονάδας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία καταργήθηκε, συγχωνεύθηκε ή μεταφέρθηκε ή ανεστάλη η λειτουργία τους. Η μετάταξη γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε κενή θέση κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφόσον έχουν αποκτήσει δικαίωμα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση οι σύγχρονοί του με τη λήψη του πτυχίου που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση διορισμού για τον κλάδο στον οποίο ζητείται η μετάταξη. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσεως, που κατέχει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή μεταφέρεται αυτοδικαίως με την απόφαση της μετάταξης και εντάσσεται στις θέσεις του οικείου κλάδου.

Άρθρο 31
Κύρωση της από 20/1/1992 σύμβασης διακανονισμού μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της Α.Ε. «Γραφείο Δοξιάδη - Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε.»

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε (20 Ιανουαρίου 1992) η μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της Ανωνύμου Εταιρείας "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." υπογραφείσα σύμβαση, καθώς και οι μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων υπογραφείσες την 26η Μαρτίου 1992 και 27η Μαΐου 1992 παρατάσεις ισχύος της ανωτέρω συμβάσεως, που έχουν ως εξής:
"Α) ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Ε. "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Στην Πάτρα σήμερα 20.1.1992 και στα Γραφεία του ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο και την ιδιότητα αυτή το Ίδρυμα, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 155/23.10.1991 και 160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ’ αριθμ. 229/25.1.90 και 255/7.1.92 αποφάσεων του Οικονομικού Συμβουλίου του Ιδρύματος καθώς και της υπ` αριθμ. 455/4.7.89 αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε." και Αθανάσιος Τσομπανόπουλος του Γεωργίου, Νομικός Σύμβουλος αυτής ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάμει της υπ` αριθμ 45/11.9.89 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/30.4.1990) συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
1. Οι συμβαλλόμενοι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που θα καλείται παρακάτω χάριν συντομίας "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ", υπέγραψαν στις 6 Οκτωβρίου 1973 τις πιο κάτω τρεις συμβάσεις, με τις οποίες το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, αφενός την εκπόνηση των μελετών που αναφέρονται σε αυτές και αφετέρου την επίβλεψη της κατασκευής των υπό των μελετών προβλεπομένων έργων.
Οι συμβάσεις αυτές είναι:
I. Σύμβαση "Εκπονήσεως Κτιριακών Μελετών Φυσικομαθηματικής και Πολυτεχνικής Σχολής Αστρονομικού - Ιονοσφαιρικού – Μετεωρολογικού Σταθμού, Πειραματικών Σχολείων Βοτανικού Κήπου και Κεντρικών Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Πατρών"
II. Σύμβαση "Εκπονήσεως Μελετών Εξωτερικών Δικτύων Υποδομής και Διαμορφώσεως Ελευθέρων Χώρων και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού και Επιπλώσεως του Πανεπιστημίου Πατρών" και
III. Σύμβαση "Επίβλεψης Κατασκευής Κτιρίων και Εξωτερικών Έργων του Πανεπιστημίου Πατρών",
Τέλος στις 19 Δεκεμβρίου 1979 οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέταρτη σύμβαση, με την οποία το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ανέθεσε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ τη σύνταξη της μελέτης "Εκπόνηση Πλήρους Μελέτης Συγκροτήματος των Κτιρίων των Προκλινικών Εδρών και Εργαστηρίων Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών".
2. Οι πρώτες τρεις από 6 Οκτωβρίου 1973 άνω συμβάσεις τροποποιήθηκαν από τους συμβαλλόμενους, με την από 3 Φεβρουαρίου 1979 τροποποιητική σύμβαση προκειμένου:
α. Να εναρμονισθούν με το ισχύον εν τω μεταξύ νέο νομικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών και για την αμοιβή των μελετητών.
β. Να απεμπλακούν από τη Σύμβαση με τη Διεθνή Τράπεζα, όπως εζήτησε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
γ. Να τροποποιηθεί η σύμβαση για τη μελέτη του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και της επιπλώσεως και να μειωθεί το αντικείμενο της επιβλέψεως.
3. Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των ως άνω τεσσάρων συμβάσεων, προέκυψαν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών αμφισβητήσεις και σοβαρές διαφωνίες.
4. Εν όψει των ως άνω διαφωνιών και αμφισβητήσεων, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, απεφάσισαν να προχωρήσουν στον ακόλουθο, εντός των νομίμων πλαισίων και των κανόνων καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, διακανονισμό:
α. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Γραφείο Δοξιάδη δέχονται και συνομολογούν ότι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις του Γραφείου Δοξιάδη από αμοιβές κ.λ.π. δαπάνες που πηγάζουν από τις προαναφερθείσες συμβάσεις ανήρχοντο κατά την 1.7.89 στο ποσό των 226.000.000 δραχμών.
β. Επί του ως άνω ποσού, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν δίκαιο και εύλογο και ως οφειλόμενο στο Γραφείο Δοξιάδη, από 1.7.89 και μέχρις υπογραφής της παρούσης θα υπολογίζεται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 18 του ν. 1974/1991 τόκος υπερημερίας.
γ. Οι οφειλόμενοι κατά τ` ανωτέρω από 1.7.89 μέχρι σήμερα (20.1.1992) τόκοι ανέρχονται στο ποσόν των 103.093.660 δρχ.
δ. Το συνολικό οφειλόμενο από το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Γραφείο Δοξιάδη ποσό, από κεφάλαιο και τόκους που ανέρχονται σε 329.093.660 δραχμές, θα καταβληθεί ως εξής:
i. 145.000.000 δρχ. εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κυκλοφορία του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο κυρωτικός νόμος,
ii. 81.000.000 δρχ. εντός μηνός από την κυκλοφορία του ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο ως άνω νόμος και
iii. το υπόλοιπο εκ δραχμών 103.093.660 εντός τετραμήνου από της δημοσιεύσεως του νόμου.
ε. Συμφωνείται και συνομολογείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα άνω εξόφλησης των ως άνω ποσών θα οφείλεται τόκος υπερημερίας με το προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση επιτόκιο.
Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται μετά πάροδο ενός μηνός από την καθυστέρηση καταβολής των ως άνω ποσών.
5. Δια της εν λόγω ρυθμίσεως:
α. Ικανοποιούνται πλήρως όλες οι αξιώσεις του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και δια μελλοντική ακόμη αιτία που πηγάζει από τις υπογραφείσες άνω τέσσερις συμβάσεις ή δι’ οιονδήποτε άλλον λόγον και αιτία μη υπαρχούσης οιασδήποτε άλλης εκκρεμότητος μεταξύ των συμβαλλομένων.
β. Εξοφλούνται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις και ρητώς τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και θεωρούν από σήμερον αυτομάτως λελυμένες τις από 6 Οκτωβρίου 1973 και την από 19 Δεκεμβρίου 1979 τέσσερις συμβάσεις, τα δε συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται μετά ταύτα πάσης αξιώσεως και δικαιώματος, ενδίκου βοηθήματος περί προσβολής ή διαρρήξεως του παρόντος δι’ οιονδήποτε λόγον και αιτίαν.
γ. Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ με τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου:
1. Θα παραιτηθεί, των ασκηθεισών αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και άλλων ενδίκων βοηθημάτων, καταργουμένων των εκκρεμουσών δικών ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου ως και της εκτελέσεως οιασδήποτε εκδοθησομένης κατά του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ δικαστικής αποφάσεως εκ της αιτίας αυτής και
2. Θα γνωστοποιήσει προς το ΤΕΕ, ότι ικανοποιήθησαν δια της παρούσης συμβάσεως οι απαιτήσεις του, ότι δεν έχουν αντικείμενο οι επ’ ονόματι του ΤΕΕ ασκηθείσες προσφυγές υπέρ των οποίων παρενέβη προσθέτως το Γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ και ότι πρέπει να παραιτηθεί αυτών καταργουμένων όλων των εκκρεμών δικών.
6. Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι η παρούσα σύμβαση και συμφωνία ισχύει και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη υπό την αίρεση της νομοθετικής κυρώσεως του άνω διακανονισμού και μέχρι της 26.3.92. Εάν η παρούσα σύμβαση κυρωθεί μέχρι της 26.3.1992, αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ο ψηφισθείς νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι της ιδίας ημερομηνίας, η σύμβαση παρατείνεται μέχρι της δημοσιεύσεως του κυρωτικού νόμου στο ΦΕΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει νομοθετική κύρωση μέχρι της 26.3.1992, η παρούσα σύμβαση ουδεμία δέσμευση συνεπάγεται δια τα συμβαλλόμενα μέρη, θεωρείται ως ουδέποτε γενομένη, το δε περιεχόμενο αυτής δεν δύναται να αποτελέσει καθ` οιονδήποτε τρόπο αποδεικτικό στοιχείο σε βάρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΞΙΑΔΗ, μη λαμβανομένου υπ` όψη, ουδέ επιτρεπομένης της επικλήσεώς του, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου.
7. Οι κάθε φύσεως φόροι (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ επί του κεφαλαίου και των τόκων) και λοιπά δικαιώματα, τέλη, εισφορές υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, βαρύνουν το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ το οποίο υποχρεούται και στην καταβολή τους. Η υποχρέωση του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ εξαντλείται αποκλειστικώς και μόνον στην καταβολή των υπό της παραγράφου 4δ της παρούσης προβλεπομένων ποσών.
Αυτά συνεφώνησαν τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη και υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία ως κάτωθι:

Δια το Δια το
Πανεπιστήμιο Πατρών "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ -
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
Ο Πρύτανης ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."

ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ α. Υπογραφή Κων/νος Μανιώτης
β. Υπογραφή Αθ. Τσομπανόπουλος

Β) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Στην Πάτρα σήμερα 26/3/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουργιώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο και την ιδιότητα αυτή το Ίδρυμα, κατόπιν των υπ` αριθμ. 155/23.10.1991 και 160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ` αριθμ. 229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονομικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και της υπ` αριθμ. 455/4.7.1989 αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος της εν Αθήναις εδρεούσης ανωνύμου εταιρείας "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε. και Αθανάσιος Τσομπανόπουλος του Γεωργίου, Νομικός Σύμβουλος αυτής ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάμει της υπ` αριθμ. 45/11.9.1989 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/30.4.1990) συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Παρατείνουν δια της παρούσης την από 20.11.1992 Σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." μέχρι και 31/5/1992, υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στην από 20.1.1992 Σύμβαση.

Για το Για το
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ -
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Γ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΤΗΣ ΑΠΟ 20/1/1992 ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1973 ΚΑΙ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Στην Πάτρα σήμερα 27/5/1992 και στα Γραφεία του Ιδρύματος στην Πανεπιστημιούπολη, αφενός ο κ. Αλέξιος Λυκουριώτης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος εκπροσωπεί σύμφωνα με το νόμο και την ιδιότητα αυτή το Ίδρυμα, κατόπιν των υπ` αριθμ. 155/23.10.1991 και 160/20.12.1991 αποφάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, των υπ` αριθμ. 229/25.1.1990 και 255/7.1.1992 αποφάσεων του Οικονομικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καθώς και της υπ` αριθμ. 455/4.7.1989 αποφάσεως του Τεχνικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και αφετέρου οι κ.κ. Κων/νος Μανιώτης του Βασιλείου, Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος της εν Αθήναις εδρεούσης ανωνύμου εταιρείας "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - Α.Ε." και Αθανάσιος Τσομπανόπουλος του Γεωργίου, Νομικός Σύμβουλος αυτής ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εν λόγω Εταιρείας δυνάμει της υπ` αριθμ. 45/11.9.1989 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1070/30.4.1990) συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα εξής:
Τα ενταύθα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν την από 20.1.1992 Σύμβαση, η οποία παρετάθη δια του από 26.3.1992 συμφωνητικού παρατάσεως μέχρι και 31.5.1992. Ήδη σήμερον τα αυτά άνω συμβαλλόμενα μέρη παρατείνουν δια της παρούσης την ισχύ της από 20.1.1992 Συμβάσεως μεταξύ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και της "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", μέχρι και της 20 Σεπτεμβρίου 1992 υπό τους ίδιους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται στην από 20.1.1992 Σύμβαση.

Για το Για το
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ -
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ"

Άρθρο 32
Καταργούμενες διατάξεις

1. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 4 του ν. 1268/1982, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 79 παρ. 4 εδάφιο α΄ του ν. 1566/1985, 9, 10 και 11 του ν. 1771/1988, καθόσον η τελευταία αναφέρεται στα Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει θέματα, που ρυθμίζονται διαφορετικά με το νόμο αυτόν.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1824/1988 καταργείται από το ακαδημαϊκό έτος 1992-1993 και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αναριθμούνται ως 1, 2 και 3 αντίστοιχα.

Άρθρο 33
Έναρξη ισχύος του νόμου

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από της δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 10:08 am

Ν 2530/1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.


Spoiler: show
ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 2
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:
β. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, δύνανται να αυξάνονται το πολύ κατά δύο (2) ώρες, μόνο μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.
γ. να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 14
Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αποδοχών και επιδομάτων (πλην οικογενειακής παροχής) αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.

Άρθρο 16
Αποσύνδεση μισθολογίων

1. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 13, 14 και 15 εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και όχι σε άλλους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου εν γένει τομέα που τυχόν εξομοιώνονται βαθμολογικά ή μισθολογικά με μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Γ. των Τ.Ε.Ι. ή προσφέρουν διδακτικό έργο σε Σχολές που έχουν ισοτιμία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι..
2. Διατάξεις τυπικών νόμων που παραπέμπουν, ως προς τον καθορισμό αποδοχών και παροχών εν γένει, σε αποδοχές βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. παύουν να ισχύουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Πληρωμή διαφορών

Οι επιπλέον διαφορές αποδοχών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε σύγκριση με τις καταβαλλόμενες κατά την προηγούμενη έναρξης της ισχύος του, καταβάλλονται σταδιακά ως εξής:
- Το ήμισυ των διαφορών από 1.9.1997.
- Το σύνολο (100%) από 1.1.1998.
Συνολικές διαφορές μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών καταβάλλονται στο ακέραιο από 1.9.1997.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Λοιπές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 23
Λοιπές διατάξεις

1. Από τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) εξαιρούνται: α) οι προσλήψεις μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και β) οι προσλήψεις μελών Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. που έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για 285 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών, 90 θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, 25 8έσεις Ε.Ε.Π., καθώς και με την αριθμ. 75/5.5.1997 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της αριθμ. 236/1994 Π.Υ.Σ. (άρθρο 1, παρ. 51 του ν. 2412/1996) για 5 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών, 4 θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών και 1 θέση Ε.Ε.Π..
2. Από τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) εξαιρούνται:
α) οι προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και
β) οι προσλήψεις Ε.Δ.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για 55 θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. και 20 θέσεις Ε.Ε.Π., καθώς και με την αριθμ. 207/17.6.1995 όμοια πράξη για 50 θέσεις Ε.Δ.Τ.Π..
3. Ο περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2469/1997 δεν ισχύει για τις επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού προς τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
4. α) Τα έσοδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και η ανάληψη και διαχείρισή τους γίνεται με εντολή του Δ.Σ. από το Διευθυντή του Κέντρου και σε περίπτωση απουσίας του από τον πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε..
β) Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία τηρεί για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε ερευνητικό ή άλλο χρηματοδοτούμενο έργο ή οικονομική υπηρεσία.
γ) Η οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει ετήσια περίοδο η οποία αρχίζει και λήγει με την αρχή και το τέλος του ημερολογιακού έτους. Η κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαχειριστική περίοδος του Κ.Ε.Ε. μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.. ο ετήσιος απολογισμός και ισολογισμός του Κέντρου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε. προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με αναλυτική έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το νέο έτος.
δ) Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Κ.Ε.Ε. γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄). Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου την έκθεση ελέγχου του στο Δ.Σ. και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε εκτάκτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Ε. που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.
ε) Οι προμήθειες οργάνων και μηχανημάτων εξοπλισμού, βιβλίων, επίπλων και αναλώσιμων ειδών πραγματοποιούνται με εντολή του Διευθυντή του Κ.Ε.Ε. και απόφαση του Δ.Σ.. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές γίνονται χωρίς διαγωνισμό. Για δαπάνες πέραν του ποσού των τριών εκατομμυρίων μίας (3.000.001) δραχμών απαιτείται τακτικός διαγωνισμός. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα λοιπά ερευνητικά κέντρα της χώρας.
5. α) Οι διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου του ν. 2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998.
β) Για την εκκαθάριση της ανωτέρω δαπάνης δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των δικαιούχων.
6. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου στους τεχνικούς υπαλλήλους του Ο.Σ.Κ. που ασχολούνται με την εκτέλεση και επίβλεψη έργων επιτρέπεται η ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. β΄ του ν. 2470/1997, υπερωριακής εργασίας.
7. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνάπτει συμβάσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Γ.Ε.Α.Ε.Κ.). σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων και δημοσίων προμηθειών, με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση μελετών, ερευνών ή την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων στο χώρο της εκπαίδευσης, που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικό από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. α) Οι δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων (Π.Ε.Κ.) καλύπτονται και από επιχορηγήσεις του ειδικού λογαριασμού του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης κάθε μορφής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) και με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄), αντικαθίσταται από την ισχύ του παρόντος νόμου ως εξής:
"β) καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου των Π.Ε.Κ., η αμοιβή των επιμορφωτών, των επιμορφούμενων, των πραγματογνωμόνων, των αξιολογητών, των επιμελητών-φροντιστών, υπευθύνων του προγράμματος, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των μετακινούμενων εκτός έδρας επιμορφωτών και επιμορφούμενων, η διαδικασία προμήθειας διδακτικού υλικού και αναλωσίμων και η αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των Π.Ε.Κ.".

Άρθρο 24
Υποβολή δηλώσεων – Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 3 και 9 του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.97 και μέχρις ενός (1) μηνός μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται το προϊσχύον νομικό καθεστώς για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στις κατηγορίες πλήρους και μερικής απασχόλησης.
2. Προκειμένου περί του επιστημονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. του άρθρου 5 του π.δ/τος 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), καθώς και του προσωπικού των Τ.Ε.Ι. του άρθρου 19 του ν.1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, η μηνιαία ή ωριαία αποζημίωση, κατά περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνονται και το έργο που τους ανατίθεται.
3. Λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποίο απασχολούνται, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος ή από άλλες ειδικές περί τούτου διατάξεις.
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.
5. Προκειμένου για τα ήδη ανειλημμένα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), οι συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν, βάσει προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης εξακολουθούν να εισπράττονται μέσω του Ι.Τ.Ε..
6. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 παραμένουν σε ισχύ για μία διετία από τη δημοσίευση του παρόντος όσον αφορά το μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι. που διορίστηκαν στο Ε.Σ.Υ. ή σε άλλη νοσηλευτική μονάδα Ν.Π.Δ.Δ. πριν τη δημοσίευση του ν. 2519/1997.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα έξοδα κινήσεως των μελών της Ακαδημίας Αθηνών. Η ισχύς της απόφασης αυτής μπορεί να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 25
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 1514/1985.
β. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του π.δ/τος 71/1987 (ΦΕΚ 43 Α΄).
γ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά τα μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.

Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από διατάξεις των άρθρων 13 έως 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1.9.1997.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
User avatar
civilaras
member
member
 
Posts: 55
Joined: Sat Mar 09, 2013 8:03 am
Σχολή: Μεταπτυχιακός
Gender: Male

Re: Νομοθεσία για τα ΑΕΙ

PostAuthor: civilaras » Thu Jan 15, 2015 10:10 am

Ν 2621/1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις


Spoiler: show
Άρθρο 1

1. Το εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«β. Να συμπράττουν για την ομαλή λειτουργία των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού. Απαλλαγή τους από την υποχρέωση ανάληψης αξιώματος ή συμμετοχής σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώματα δικαιολογείται μόνον εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως εκπαιδευτική άδεια ή μακρά τους ασθένεια. Η μη συμμετοχή, χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Τμήμα διαιρείται σε δύο (2) ή τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο ομάδες μαθημάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Eάv η έκταση του γνωστικού αντικειμένου γενικού τμήματος είναι περιορισμένη, δεν απαιτείται η διαίρεσή του σε Ο.Μ.. Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων μαθημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος. Ομάδα μαθημάτων μπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη Ε.Π., από τα οποία το ένα τουλάχιστον να είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Επιτροπή Ακαδημαϊκoύ Ασύλου (Ε.Α.Α.) μπορεί να ζητήσει ή να επιτρέψει την επέμβαση της δημόσιας δύναμης στους χώρους του Τ.Ε.Ι.. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Α.Α. αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών της. Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη απαρτίας συγκαλείται έκτακτα το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., προκειμένου να αποφασίσει οριστικά. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των παρόντων.»
4. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 1404/1983 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Εάν στο Τμήμα λειτουργεί μία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.) και οι υπόλοιπες αδρανούν, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), ως υπεύθυνοι των αδρανουσών Ο.Μ. ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ή Καθηγητής Εφαρμογών του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τις αρμοδιότητες των Γ.Σ. των οικείων Ο.Μ. ασκεί το Συμβούλιο του Τμήματος.
5. Eάv στο Τμήμα δεν λειτουργεί καμία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.), τις αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων των Ο.Μ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων των Ο.Μ. ο προϊστάμενος του Τμήματος.»
5. Το εδ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1404/1983. όπως τροποποιήθηκε με το στοιχείο β΄ της παρ. 16 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθμίδες Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος. Κατά την κατανομή καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά, στο πλαίσιο πλήρους ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών μαθημάτων της Ομάδας.»
6. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Την ευθύνη για τη σύγκληση των σωμάτων εκλεκτόρωv και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν: α) o Προϊστάμενος του Τμήματος, για την ανάδειξη υπεύθυνου Ο.Μ., β) ο Διευθυντής της Σχολής, για την ανάδειξη Προϊσταμένου Τμήματος, γ) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι..»
7. α) Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διαδικασίες για την εκλογή των ατομικών και συλλογικών οργάνων διεξάγονται οπωσδήποτε από την 1η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που κενωθούν πρόωρα, για οποιωνδήποτε λόγο, θέσεις, η διαδικασία εκλογής για το υπόλοιπο της θητείας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κένωση των θέσεων. Το υπόλοιπο της θητείας αυτής υπολογίζεται ως πλήρης Θητεία. Ειδικώς σε περίπτωση που κενωθεί θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., η διαδικασία εκλογής και ο υπολογισμός της θητείας γίνονται κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένης αντίστοιχης υποψηφιότητας. Η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι..»
β) Το εδ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με το στοιχείο β΄ της παρ. 22 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, για θέση που προβλέπεται στην παρ. 1 και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται η εκλογή.»
9. Στο άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 2413/1996, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
i) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού.
ii) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
iii) Επτά (7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
iv) Αξιόλογη επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή συστημάτων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) Μονογραφίες ή βιβλία που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορές σε αναγνωρισμένου κύρους ειδικά επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά.
Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπα, κατά τα ως άνω, δημοσιεύσεων.
ν) Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης ή της τέχνης ή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψηφίου από άλλους ερευνητές.»
β) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
i) Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
ii) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
iii) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι δύο (2) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
iv) Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες: 1) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά, με σύστημα κριτών' τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) επιστημονικές μονογραφίες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον και μία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δημοσίευση ή ανακοίνωση ως μόνος ή κύριος ερευνητής.»
γ) Η παρ. 4 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.:
i) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ι., απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο του εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές, που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού.
ii) Έξι (6) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
iii) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών ή καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, που να αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα στοιχεία.»
δ) Η παρ. 5 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
«Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό έργο, εφόσον για το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο αυτό είναι σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Για την αντικατάσταση αποφαίνεται το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τα γνωστικά αντικείμενα θέσεων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, τα κριτήρια αξιολόγησης για την αντικατάσταση του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου ως προσόντος για την εκλογή στις θέσεις αυτές και η διαδικασία για τη δυνατότητα αντικατάστασής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του ανωτέρω οργάνου.»
ε) Το εδ. α΄ της παρ. 6 του κεφαλαίου Γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και της ρωσικής.»
10. α) Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου του εδ. α΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Για την εκλογή ή εξέλιξη του υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.
Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προηγούμενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των μελών Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Ε.Π..»
β) Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 της ΥΑ Ε5/2220/1989, που κυρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1865/1989, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επίκουροι καθηγητές και καθηγητές εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή και τετραετή προϋπηρεσία αντίστοιχα στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη, στη βαθμίδα του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα. Η ως άνω εξέλιξη γίνεται με εσωτερική διαδικασία για τη βαθμίδα του καθηγητή και με ανοικτή διαδικασία για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, μετά από απόφαση του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του ν. 1404/1983. όπως ισχύει, αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα.
Για την κατάληψη της θέσης στην επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Οι θέσεις των Καθηγητών Εφαρμογών, που εξελίσσονται, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην επόμενη βαθμίδα, καταργουμένης αντιστοίχως της θέσης που κατείχαν. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέλιξης από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή εκλεγεί άλλος υποψήφιος από εκείνον που προκάλεσε την εξέλιξη, συνιστάται οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή για το διορισμό του εκλεγέντος υποψηφίου.»
11. δ) Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι θέσεις του Ε.Ε.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και τα μέλη του τοποθετούνται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα εκείνο του Ιδρύματος, στο οποίο αναλαμβάνουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες. Τα ως άνω ισχύουν και για τις θέσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντων μελών του Ε.Ε.Π..»
12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 2413/1996, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με δυνατότητα ανανέωσης από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. της σύμβασής τους μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι.. Η ως άνω ανανέωση δεν μετατρέπει την εν λόγω σύμβαση εργασίας σε αορίστου χρόνου.»
13. Στο άρθρο 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2454/1997 (ΦΕΚ 7 Α΄), επέρχονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Το εδάφιο δ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι.:
Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο εξωτερικού και τριετής διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα.»
β) Το εδάφιο ζ΄ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ζ. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι..»
γ) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με ετήσια σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή οργανισμό. Οι Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, όπως αυτή τεκμαίρεται από εξαετή τουλάχιστον από λήψεως πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2) μαθημάτων εξειδίκευσης σε συνολική απασχόληση μέχρι πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως.»
δ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να μετακαλούνται μετά από πρόσκληση για ένα ακαδημαϊκά έτος ως επισκέπτες Καθηγητές Τ.Ε.Ι., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν προσόντα Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Καθηγητές Εφαρμογών ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη. Προκειμένου ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές ή Επίκουρους Καθηγητές Τ.Ε.Ι. και Καθηγητές Εφαρμογών, η πρόσκλησή τους μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υπάρχει έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.»
ε) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι..»
14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Ε΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, αντικαθίστανται ως εξής:
«Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:
α) Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο με αυτόν για τον οποίο ζητείται η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μέχρι δύο (2) έτη για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
β) Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή επιστημονικών ή καλλιτεχνικών μεθόδων και γνώσεων, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό έργο σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών τμηματικά ή εφάπαξ.
γ) Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο α΄ δεν επαρκεί, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόμενα όρια μέχρι ενός έτους, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το Δημόσιο. Για κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο Τ.Ε.Ι. για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δημόσιο ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου, που απαιτείται να υπηρετήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού.
δ) Όσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α΄ δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας κατ' ανώτατο όριο μέχρι ενός έτους για τις περιπτώσεις του εδαφίου β΄ της παρούσας παραγράφου.»
15. Το εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται και προστίθεται μετά από αυτό στοιχείο γ) ως ακολούθως:
«β) Ως προσόντα διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται: i) πτυχίο Τ.Ε.Ι. και ii) τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα.
Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να είναι αντίστοιχα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.»
«γ) Το ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Τ.Π., που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 45ο κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.»
16. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, τροποποιούνται ως εξής:
«β) Ο Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό του οικείου Τ.Ε.Ι. και εκλέγεται για τριετή Θητεία, από τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι..
Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, την οργανική του θέση και εξελίσσεται βαθμολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας του, συνταξιοδοτείται κατά τις κείμενες διατάξεις και με αποδοχές του βαθμού της οργανικής του θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα υποβολής υποψηφιοτήτων, διαδικασίας εκλογής, διορισμού, ανάληψης καθηκόντων, ανανέωσης θητείας, έκδοσης σχετικών πράξεων, κάθε σχετικό θέμα που αφορά την παραπάνω διαδικασία, καθώς και θέματα αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ή προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα σε υπάλληλο του Τ.Ε.Ι., όταν στο Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος με τα προσόντα αυτά.»
«γ) προσόντα διορισμού σε θέση Γενικού Γραμματέα είναι:
i) Πτυχίο Τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. ή Οικονομικού Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο εξωτερικού.
ii) Τουλάχιστο δεκαετής επιτυχής διοικητική εμπειρία από την οποία η πενταετής να είναι σε θέση προϊσταμένου Υ.Δ.Μ. Τ.Ε.Ι..
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες και συγγραφική δραστηριότητα σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά θέματα.»
17. Όπου στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και στο στοιχ. β΄ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 αναφέρεται ο Τομέας Τ.Ε.Ι. του Ε.Σ.Υ.Π., εφεξής και μέχρι τη λειτουργία του οργάνου αυτού, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Ι.Τ.Ε..
18. Μετά το εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, τίθεται τελεία.
Οι λέξεις «και», καθώς και το στοιχείο γ΄ της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου διαγράφονται. Η περίπτωση γ΄ αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
«Στην περίπτωση που στο Τμήμα δεν μπορούν να συσταθούν ομάδες μαθημάτων, η Επιτροπή προγράμματος σπουδών συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος και από μέλη της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος ή μελών άλλων Γ.Σ..»
Οι φράσεις της περίπτωσης γ΄: «από εκπροσώπους των αντίστοιχων παραγωγικών φορέων που ορίζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος του προϊσταμένου του Τμήματος» και «καθώς και από μέλη φορέων της παραγωγής που ορίζονται μετά από σχετικό αίτημα του προϊσταμένου» διαγράφονται.
19. Η παρ. 4 του όρθρου 27 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε Τ.Ε.Ι. καταρτίζει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, νέο Κανονισμό Σπουδών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τ.Ε.Ι., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών που τη συγκροτούν και η οποία εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητα της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
20. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1404/1933, όπως αναριθμήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στα πλαίσια της αποστολής τους οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων προς τους σπουδαστές με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης προς τους σπουδαστές είναι δυνατό να πραγματοποιείται και με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο τωv πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη των Τ.Ε.Ι. και των σπουδαστικών λεσχών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για την κοινωνική πρόνοια, την επαγγελματική αποκατάσταση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.»
22. Οι θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 αυξάνονται κατά ενενήντα πέντε (95) με ισάριθμη αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Καθηγητών Εφαρμογών του ίδιου άρθρου.
23. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 1865/1989 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός Τμήματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται από μέλη Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από άλλους επιστήμονες αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ειδικότητας προς την υπό πλήρωση θέση.
Η συγκρότηση ή συμπλήρωση του σώματος εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εφόσον πρόκειται για μέλη Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι., ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος και του Ι.Τ.Ε., όταν πρόκειται για μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή άλλους επιστήμονες.
Για τις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. που έχουν γίνει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση ισχύουσες διατάξεις για τα εκλεκτορικά σώματα.»
24. Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 εμπίπτει και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 2

1. α) Στο άρθρο 51 του ν. 1566/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει o Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»
β) Το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.
2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργαvα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δυο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροπωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.
4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές. Στην περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία με έναν εκπρόσωπο.
5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο αvά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.
6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τoυ συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο. Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας.
7. Στην έννοια “γονείς”, κατά τις ως άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους.
8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
9. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ.Σ. της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν. 1566/1985. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο.
10. Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων των καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.
11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αφετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων εντός των παρακάτω προθεσμιών:
α) Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31.12.1998
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων από 1.1.1999 μέχρι 28.2.1999.
γ) Για τις ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων από 1.3.1999 μέχρι 15.4.1999.
δ) Για τη συνομοσπονδία από 16.4.1999 μέχρι 31.5.1999.
14. Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά το σύλλογο των διδασκόντων.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.α) Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστο σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
γ) Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.).»
3. α) Το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2413/1996 καταργείται.
β) Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις συνεχείς ημέρες.
γ) Για άδειες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες το έτος ή τις τρεις συνεχείς ημέρες η άδεια χορηγείται από τις υγειονομικές επιτροπές των διευθύνσεων, που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά, με την κατάθεση των απαραίτητών δικαιολογητικών από νοσοκομεία της χώρας απόσπασης.
Για τους συντονιστές εκπαίδευσης η ως άνω άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών αντίστοιχα.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν στο εξωτερικό υποχρεούνται:
α) Να υποστούν εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι σε μια από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
β) Να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης. Δεν υποχρεούνται στην εξέταση του εδ. α΄ όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:
α) Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β) Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική.
γ) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρυθμα σεμινάρια που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
6. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 24 13/1996 τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.
Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α΄ τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπασης που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια σχολικού έτους παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:
α) εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού. ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς,
β) όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,
γ) όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασμένων.»
7. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 απαλείφονται οι τελευταίες λέξεις:
«... και διετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές» και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Απόσπαση πέραν της πενταετίας στα σχολεία της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται προκειμένου περί εκπαιδευτικών, συζύγων Ελλήνων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις διεθνών οργανισμών. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται για τις αποσπάσεις από το σχολικό έτος 1998-1999.»
8. Στο άρθρο 23 του ν. 2413/1996 προστίθεται παράγραφος 15 ως ακολούθως:
«15. Όπου στο ν. 2413/1996 αναφέρεται πενταετία απόσπασης των εκπαιδευτικών, νοείται εφεξής τριετία.»
9. Η κατά το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2413/1996 επιχορήγηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10. Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30η loυvίoυ του ίδιου έτους, στον οποίο προστίθεται και ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων στα σχολεία της Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
11. Απόφοιτοι λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα ή τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι., εφόσον για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας ή της Εταιρείας Πληροφορικής και Υπολογιστών αντίστοιχα.
12. Μέλη Ε.Π. των T.Ε.I., που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία μελών Κυβέρνησης, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και σε γραφεία πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη βουλή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Δ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, αμείβονται με τις αποδοχές μελών πλήρους απασχόλησης και τελούν σε αναστολή των διδακτικών τους καθηκόντων.
13. Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 είναι ότι σε περίπτωση κρίσης για τη μονιμοποίηση των επίκουρων Καθηγητών των A.Ε.Ι., στο εκλεκτορικό σώμα δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι μόνιμοι επίκουροι του Τμήματος και τα μέλη Δ.Ε.Π. ανώτερης βαθμίδας από αυτήν, για την οποία γίνεται η κρίση, κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκλεκτορικών σωμάτων.
14. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν θέση αιρετού εκπροσώπου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού δεν μπορούν ταυτόχρονα να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολείων. Εάν είναι ήδη προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τις ανωτέρω θέσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται για τους αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που ασκούν καθήκοντα νομάρχη, βοηθού νομάρχη, επάρχου, προέδρου νομαρχιακής επιτροπής, δημάρχου, αντιδημάρχου ή προέδρου κοινότητας.
Οι ανωτέρω υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη των αξιωμάτων τους στους Ο.Τ.Α. να καταθέσουν δήλωση για την προσωρινή απαλλαγή από τα διοικητικά καθήκοντά τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα διοικητικά καθήκοντα τους στην εκπαίδευση για το χρονικό διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους στους Ο.Τ.Α., διατηρούν όμως τη σειρά τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και, μετά την αποχώρησή τους από τους Ο.Τ.Α., τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, για τις οποίες είχαν επιλεγεί με απόλυτη προτίμηση, για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς των πινάκων επιλογής τους. Οι κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου πληρούνται με τοποθέτηση των περιλαμβανομένων στους οικείους πίνακες επιλογής κατά τις δηλώσεις προτιμήσεώς τους.
Αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι ορίζονται αναπληρωτές στις κενωθείσες θέσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
15. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 A΄) προστίθεται από τότε που ίσχυσε το εξής:
«Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των οποίων και το όριο ηλικίας, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, o χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους, τα όργανα επιλογής, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής και η αποτίμηση αυτών και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των πινάκων των εισαγομένων, σύμφωνα με τον εκάστοτε οριζόμενο αριθμό εισακτέων.»
16. Για τους φοιτητές που υπάγονται στις διατάξεις του εδ. β΄ της παρ 1 του άρθρου 2 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 31 Α΄).
Η παρούσα διάταξη ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
17. Για τις ανάγκες της ορθοδόξου Πατριαρχικής Σχολής «Aρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ» αποσπώνται στο Πατριαρχείο Aλεξανδρείας μέχρι δεκαπέντε (15) ιερωμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 11 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
18. α) Η Ορθόδοξος Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ» αναγνωρίζεται ως ισότιμη με τις Aνώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές (Α.Ε.Σ.) της Ελλάδας και υπό τις προϋποθέσεις που λειτουργούν αυτές. Οι παρεχόμενοι από αυτήν τίτλοι είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τις Α.Ε.Σ. Ελλάδας.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ως άνω ισοτιμίας. Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί πριν την ως άνω αναγνώριση στην Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ» απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης διάρκειας φοίτησής τους διανύθηκε υπό το καθεστώς αυτών.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλειπε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ως άνω ισοτιμίας, αίρεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε., εν όλω ή εν μέρει η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος.
19. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2327/1995 συμπληρώνεται από της ισχύος της ως ακολούθως: “Το Δ.Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) ορίζει με απόφασή του ένα μέλος του ως αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει o Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. Έξι (6) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικώς μέλη Δ.Ε.Π. των A.Ε.Ι. Για κάθε μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπληρωματικό μέλος, το οποίο πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη.”
20. α) Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται:
ii) Εμπειρία στη διεύθυνση οργανισμών ή υπηρεσιών και γνώση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
iii) Γνώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του συστήματος της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
iv) Γνώση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και προοπτικών με ιδιαίτερη βαρύτητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
v) Επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται σχετική προκήρυξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
γ) Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Δ.Σ. της Σχολής, το οποίο συνεκτιμά τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σχετικά με τη Διοίκηση και τα εκπαιδευτικά συστήματα, την επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων.
δ) Στο Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτω